Pääpiirustukset

Pääpiirustuksia ovat asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Pääpiirustukset tulee toimittaa sähköiseen asiointipalveluun PDF-muodossa, nimeämisohjeen mukaan nimettyinä. Mikäli asiakirjat toimitetaan paperisina, ne muutetaan rakennusvalvonnassa sähköiseen muotoon, tämä toimenpide on maksullista. Kaikki rakennusvalvonnan lupahakemukset käsitellään sähköisesti.

Piirustusten on oltava merkinnöiltään ja esitystavaltaan riittävän laadukkaat. Ympäristöministeriön asetuksessa ja ohjeessa määrätään, että piirustusten tulee olla esitystavaltaan selkeät ja noudattaa yleisesti käytössä olevaan hyvää piirustustapaa. Niissä säädetään kuinka piirustukset tulee laatia.

Suunnitelmien laatiminen kannatta jättää rakennusalan suunnittelijalle. Ammattilaisella piirustusten vaatimukset ovat tiedossa ja suunnitelmien laatiminen käy rutiinilla.

Kaikissa rakennuslupapiirustuksissa tulee olla nimiösivu. Nimiösivu on piirustuksen oikeassa reunassa ja sen alareunassa on nimiö. Nimiö täydennetään rakennuskohteen tiedoilla