Pääsuunnittelija

Pääsuunnittelijan tehtävänä on vastata koko rakennushankkeen laadusta, suunnittelun kokonaisuudesta ja hankkeen aikataulutuksesta. Pääsuunnittelijan tulee varmistaa suunnittelutehtävän lähtötietojen riittävyys ja toimittaa ne myös muille erityissuunnittelijoille. Pääsuunnittelijan tehtävänä on tarkistaa erityissuunnitelmien yhteensopivuus pääpiirustusten kanssa. Pääsuunnittelija tarkastaa erityissuunnitelmien riittävyyden ja, etteivät ne ole ristiriidassa rakennussuunnitelmien kanssa. Rakennusaikaisten muutosten aiheuttamat muutokset suunnitelmiin ja muutosten edellyttämät hyväksynnät tai luvan hakemisen tarpeen tarkastaa pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan tehtävänä on lisäksi pitää huolta, että vaaditut erityissuunnitelmat ja lupa-asiakirjat laaditaan ja toimitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle. Samoin hänen tehtäviinsä kuuluu informoida suunnittelijoita hankkeen liittyvistä tehtävistä ja niiden vastuunjaosta. Pääsuunnittelijan tehtävänä on myös huolehtia siitä, että rakentamaan ryhtyvällä on riittävästi, hankkeen kannalta merkityksellistä, suunnittelua ja vastuita koskevaa tietoa.

Kelpoisuusvaatimukset

Pääsuunnittelijan on täytettävä hankkeen rakennus- tai erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset vähintään samalta tasolta kuin kyseisen rakennushankkeen vaativimmassa suunnittelutehtävässä. Tämä tarkoittaa sitä, että  esimerkiksi rakennesuunnittelijalta edellytetään vaativan suunnittelutehtävään liittyvää koulutusta ja kokemusta, tulee pääsuunnittelijan olla vähintäänkin koulutustasoltaan ja kokemukseltaan yhtä pätevä kuin rakennesuunnittelija. Pääsuunnittelijalla on lisäksi oltava asiantuntemus ja ammattitaito johtaa suunnitelmien yhteensovittamista.

Asiasanat: