Hyppää pääsisältöön

Asuntoyhteisön yhteiset tilat

Asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Tällaisia tiloja ovat esim.

 • porraskäytävä
 • ullakko- ja kellaritilat
 • pyöräkellarit
 • kerhotilat
 • yhteiskäytössä olevat saunatilat

Asuntoyhteisö saa päätöksellään kieltää tupakoinnin seuraavissa tiloissa:

 • asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä
 • lasten leikkialueella
 • yhteisillä parvekkeilla.

Tupakointi voidaan kieltää yhtiön tiloissa yhtiöjärjestysmääräyksellä. Tämä edellyttää kaikkien osakkaiden suostumusta. Vuokra-asunnoissa voidaan tupakointikiellosta sopia vuokrasopimuksessa.

Asuntoyhtiöt voivat tarvittaessa järjestää tupakointipaikan, joka sijaitsee ulkona riittävän kaukana rakennuksesta, ilmanottoaukoista sekä avattavista ovista ja ikkunoista.

Tupakointikielto asuntoyhteisössä

Tupakointikieltoa voidaan hakea, mikäli tupakansavun on mahdollista kulkeutua muutoin kuin poikkeuksellisesti esim. parvekkeelta asuntoon.

Kieltoa voidaan hakea joko ennaltaehkäisevänä tai tupakoinnista aiheutuvan haitan vuoksi seuraaviin tiloihin:

 • huoneistoparvekkeelle
 • huoneiston käytössä olevaan ulkotilaan
 • huoneiston sisätilaan

Prosessi asuntoyhteisössä
(haettaessa kieltoa huoneistoparvekkeelle tai huoneiston käytössä olevaan ulkotilaan)

 • tupakointikieltoa koskeva aloite (esim. asuntoyhteisön osakas)
 • hallituksen päätös yhtiökokouksen koollekutsumisesta
 • yhtiökokouskutsut ja huoneiston haltijoiden kuuleminen (malli huoneistoparvekkeet ja -pihat, huoneiston sisätilat)
 • yhtiökokouspäätös (kolmen kuukauden moiteaika)
 • kieltohakemuksen valmistelu ja toimittaminen kunnan viranomaiselle (hallitus ja isännöitsijä)

Vuokrataloyhtiöissä ja asumisoikeusyhtiöissä kieltoa hakee yhtiön hallitus. Asunto-osuuskunnissa kieltoa hakee osuuskunnan kokous

Hakemukseen tulee liittää lisäksi rakennustekninen ja LVI-tekninen selvitys savun kulkeutumisen mahdollisuudesta sekä
arvio korjattavuudesta ja sen kustannuksistaselvitys, mikäli tupakointikieltoa haetaan huoneiston sisätilaan.

Prosessi viranomaisessa

 • hakemuksen vastaanottaminen ja tarkistus
 • hakemuksen käsittely (tarvittaessa mahdolliset lisäselvitykset, kuuleminen ja tarkastus)
 • päätös ja sen tiedoksianto
 • päätöksen valvonta (lähinnä ilmiantojen perusteella)

Kielto on lähtökohtaisesti pysyvä. Olosuhteiden muutoksen, kuten esim. korjaustyön, vuoksi voidaan asetettu kielto hakemuksesta perua.

Kielto voidaan määrätä asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai
muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Kunta perii tupakointia koskevasta kieltopäätöksestä maksutaksan mukaisen maksun. Lisäksi kustannuksia aiheutuu myös Keski-Suomen käräjäoikeuden lainvoimaisuustodistuksesta.

Tupakointikieltopäätös toimitetaan todisteellisena tiedoksiantona hakijalle (asuntoyhteisölle) sekä asianosaisille (tilan haltijoille).
Yleistiedoksiantoa käytetään silloin, kun asiakirja annetaan tiedoksi yli kolmellekymmenelle henkilölle tai kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä.

Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan nähtävillä viranomaisessa. Asiakirjan nähtäville asettamisesta ilmoitetaan Virallisessa lehdessä sekä Jyväskylän kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin nettisivulla. Viranomaisella on velvollisuus tiedottaa asianosaisia tupakointikieltopäätöksestä, vaikka asuntoyhteisö tiedottaa asiasta.

Yhteystiedot

Ympäristöterveystarkastaja
p. 050 373 0414

p. 040 568 7167

ymparistoterveys(at)jyvaskyla.fi

Lisätietoja

Maksutaksa

Tupakkalaki (549/2016)

Tupakointikiellon hakeminen
Tupakointikieltohakemus (pdf)
VNa asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (1113/2016)

Ohje taloyhtiöille
Ohje viranomaiselle

Huoneiston haltijan kuulemislomake (tulostettava)
Huoneiston haltijan kuulemislomake (täytettävä)
(Linkki: Kappale Ohjeet, kohta 2)
Huoneiston haltijan kuuleminen (malli huoneistoparveke ja -piha)
Huoneiston haltijan kuuleminen (malli asunnon sisätila)