Asiakkaan oikeudet rekisteritietoihin ja tietopyynnön tekeminen

Rekisteritietojen tarkastaminen

Asiakastietoja dokumentoidaan henkilörekisteriin. Halutessaan, rekisteröidyllä on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on henkilörekisteriin tallennettu. Oikeutta anotaan esim. Mikäli asiakkaalla on pääsy asiointijärjestelmään, on tietojen tarkastus helpointa tehdä itse järjestelmään kirjautumalla. Mikäli asiakas ei itse pääse omiin tietoihinsa, on tietojen tarkastuspyyntö mahdollista tehdä tietopyyntölomakkeella. Lomake toimitetaan täytettynä ja omakätisellä allekirjoituksella varustettuna kaupungin kirjaamoon. Lomakkeella on mahdollisuus pyytää nähtäväksi myös huolettavansa tietoja, mikäli tietojen saamiseen on oikeus. Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tietopyynnöt toimitetaan lomakkeissa ilmoitettuihin osoitteisiin. Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Virheellisten rekisteritietojen korjaaminen

Mikäli rekisteritiedoissa ilmenee virheitä, on rekisterinpitäjän omasta tai rekisteröidyn aloitteesta korjattava virheellinen tieto. Useissa asiointijärjestelmissä asiakas voi itse korjata omat yhteystietonsa. Mikäli tietojen korjaaminen itse ei onnistu, tulee rekisteröidyn toimittaa tietojen korjauspyyntö henkilökohtaisesti perustellen tietopyyntölomakkeella. Lomake toimitetaan omakätisellä allekirjoituksella varustettuna kaupungin kirjaamoon. Jos tietojen korjaamisesta kieltäydytään, annetaan asiakkaalle/potilaalle kirjallinen, perusteltu vastaus kieltäytymisestä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tietopyynnöt toimitetaan lomakkeissa ilmoitettuihin osoitteisiin. Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Selvitys omien henkilötietojen käsittelystä

Rekisteritietojen käsittelyä valvotaan tietosuojavastaavien toimesta säännöllisesti. Mahdollisen väärinkäytöksen ilmetessä ryhdytään kurinpidollisiin ja tarvittaessa rikosoikeudellisiin toimiin. Rekisteröidylle ilmoitetaan, mikäli hänen tietojaan on käsitelty asiattomasti. Mikäli rekisteröity kokee, että hänen tietojaan on käsitelty oikeudettomasti, hän voi ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan, joka tekee selvityksen mahdollisesta väärinkäytöksestä. Tarkastus tehdään korkeintaan kahden vuoden takaisiin tietoihin, ellei rekisteröidyllä ole täsmennettyä epäilyä ja ajankohtaa mahdolliselle väärinkäytökselle. Selvityksestä annetaan kirjallinen vastaus.

Asianosaisen tiedonsaantioikeus salassa pidettävään tietoon

Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Tiedonsaantioikeus voi tällöin ulottua myös toisen henkilön salassa pidettäviin tietoihin. Asianosainen voi olla edunvalvoja, omainen tms. Asianosaisen tiedonsaantioikeutta ohjaa Julkisuuslaki (11–12§).

Asianosainen esittää tietopyyntönsä kirjallisesti ja perustellusti ”Lomake Asianosaisen tietopyyntö” -lomakkeella. Pyynnössä on selvitettävä asianosaisasema sekä perustelut tietojen saantiin ja tietojen käyttötarkoitus. Asianosainen ei saa käyttää luovutettuja salassa pidettäviä tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Lomakkeen voi tulostaa itse tai noutaa täytettävä paperilomake seuraavista pisteistä:

  • Palvelupiste Hannikainen, Hannikaisenkatu 17, 40100 Jyväskylä
  • Kaupungintalon aulapalvelut, Vapaudenkatu 32, 40100 Jyväskylä
  • Jyväskylä-Info, Asemakatu 7, 40100 Jyväskylä
  • Korpilahden Asiointipiste, Virastokuja 2, 41800 Korpilahti
  • Tikkakosken Asiointipiste, Kirkkokatu 3, 41160 Tikkakoski

Sivistyksen toimialan tietopyyntölomake

Konsernihallinnon tietopyyntölomake
Kaupunkirakenteen toimialan tietopyyntölomake / tarkastusoikeus

Kaupunkirakenteen toimialan tietojen oikaisupyyntö -lomake

Asianosaisen tietopyyntölomake (pdf)
Perusturvan Potilaan oikeudet

Asiasanat: