Sijoituspaikkalupa

Kadulle tai muulle yleiselle alueelle sijoitettavien johtojen ja muiden maanalaisten rakenteiden sekä niihin liittyvien maanpäällisten rakenteiden sekä yleiselle alueelle ulottuvien portaiden, invaluiskien ja vastaavien rakennelmien sijoittamiseksi edellytetään aina maanomistajan lupaa. Tätä lupaa kutsutaan Jyväskylässä sijoituspaikkaluvaksi.  
 
Sijoituspaikkalupaa haetaan Liikenne- ja viheralueiden palvelualueelta, lupa on maksuton. Hakemus tulee tehdä riittävän ajoissa, eikä työtä saa aloittaa ennen kuin sijoituspaikkalupa ja siinä haettavaksi määrätty katutyölupa on myönnetty. Hakijan tulee varautua noin kahden viikon käsittelyaikaan, joka loma-aikaan voi olla tätä pidempi.

Mikäli hakija ei ole laitteen tai rakenteen omistaja, tulee hakemukseen liittää valtakirja. 
 
Kaupunki asettaa lupapäätöksessä ehtoja, jotka sitovat luvan saajaa. 
 
Sijoituslupa voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi. 
 
Sijoituspaikkalupaa haetaan kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit  
Sijoituspaikkalupahakemukseen on liitettävä suunnitelmakartta, jonka pohjana on oltava ajantasainen kunnan pohjakartta, mittakaava 1:500 tai tarkempi. Kartasta on selkeästi käytävä ilmi, mitä rakenteita ja mihin on tarkoitus sijoittaa. Tarvittaessa suunnitelmaan on korostettava kiinteistörajat, sekä rakenteet, joihin lupaa haetaan. Maanpäällisten rakenteiden osalta tulee lisäksi toimittaa kuvat, joista selviää mm. mitat ja väritys. Erikseen vaadittaessa on esittävä tarkemmat suunnitelmat ja rakennedetaljit kaupungin vaatimusten mukaisesti.  
 
Sijoittamispaikkaluvan hakijan tehtäviin kuuluu johdon, laitteen tai rakenteen sijoittamispaikkaan liittyvä selvitystyö mm. maanomistus, kaavatilanne, suojelualueet, johtotietojen selvittäminen ja puiden kartoitus. Mikäli hakija ei ole laitteen tai rakenteen omistaja, tulee hakemukseen liittää valtakirja. 
 
Katutyöilmoituksen liitteineen voi jättää yhtä aikaa sijoituspaikkalupahakemuksen kanssa.  
Sijoituspaikkalupaa ei tarvita

  • johdon, kaapelin tai muun laitteen korjaamiseen 
  • kaapelin sijoittamiseen olemassa olevaan putkivaraukseen
  • putkessa olevan kaapelin uusimiseen
  • kiinteistön sähkö-, tele-, kaukolämpö- tai vesihuoltoliittymän toteuttamiseen, mikäli liittymä toteutetaan kiinteistön rajan välittömässä läheisyydessä (maksimissaan viisi metriä tontin rajalta mitattuna). 

Rakennusvalvontaviranomaisen myöntämän rakennus- tai toimenpideluvan mukaisen ajoneuvoliittymän rakentamiseen ei tarvitse hakea sijoituspaikka- tai katutyölupaa.

Tarkemmat ohjeet ja ehdot sijoituspaikkalupaan liittyvien suunnitelmien laatimisesta löytyvät Jyväskylän kaupungin katu- ja sijoituspaikkalupia täydentävät ohjeet ja ehdot 1.1.2021 -asiakirjasta (pdf)