Hyppää pääsisältöön
Kuva
Urheilijat satamassa. Kuva Touho Häkkinen
Pääsisältö

Parhaat edellytykset hyvinvointiliiketoiminnalle 

Kun haluat löytää Suomen parhaat edellytykset liiketoiminnalle urheilun, liikunnan ja terveyden edistämisen parista, Jyväskylä on osoitteesi. Tittelinsä arvoisesti liikuntapääkaupunki pärjää myös liikunta- ja hyvinvointialan bisneksessä. Firstbeat, Smartum, Kova Esports, Toyotan WRC-talli, Nova. Menestymistä tukee alan keskeisimmät suomalaiset tutkimusorganisaatiot sekä akateemiset koulutusohjelmat, jotka löytyvät samasta kaupungista. Ja tietenkin Hippos, Pohjoismaiden merkittävin liikunnan, urheilun ja huippu-urheilun, terveyden edistämisen sekä hyvinvoinnin ja tapahtumien keskus. Hippos-verkosto (Hhub.fi) on myös yhteisö, joka sparraa ja vauhdittaa yritysten liiketoimintaa ja uusien innovaatioiden syntymistä.

Jyväskylässä on myös vankka osaaminen liikunta- ja urheilutapahtumien järjestämiseen. Paikallinen osaaminen, ainutlaatuinen verkosto sekä keskeinen sijainti mahdollistaa laadukkaiden liikunta- ja urheilutapahtumien järjestämisen niin paikallisella, valtakunnallisella kuin kansanväliselläkin tasolla. Tapahtumajärjestäjälle löytyy asiantuntija-apua Tapahtumakaupunki Jyväskylän organisaatiosta.

Meillä sijaitsevat

 • Jyväskylän yliopiston liikunta- ja hyvinvointiteknologian keskus, Viveca, joka luo uusia toimintamalleja ja siirtää liikunta- ja terveystieteiden osaamista yrityksiin sekä julkiselle ja kolmannelle sektorille.
 • LIKES By Jamk:in liikunnan ja kansanterveyden edistämistyö sekä KIHUn (Huippu-urheilun instituutti) tutkimus-, valmennus- ja tuotekehitystyö on maassamme ainutlaatuinen tutkimusta, teknologiaa ja liiketoimintaa yhdistävä kokonaisuus.
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö on arvostettu terveys- ja hyvinvointialan kouluttaja.
 • Yrityksiä syntyy osaamisen rajapinnoilla, esimerkiksi Firstbeat, joka tarjoaa sykevälianaalyysiin perustuvaa teknologiaratkaisua suorituksen optimointiin. Yritys on syntynyt ja kasvanut Jyväskylässä.
 • Tulevaisuuden liikunnan, hyvinvoinnin ja urheilun keskittymä Hippos kaupungin ytimeen. Hippoksen kehittämiseen investoidaan 150 miljoonaa euroa lähivuosien aikana.

Jyväskylässä on kansainvälisesti korkealaatuista osaamista erityisesti seuraavilla liikuntatoimialaan liittyvillä osa-alueilla:

 • liikuntabiologinen hermo-lihastoiminnan tutkimus
 • terveystieteet
 • monitieteellinen aivotutkimus
 • liikunnan terveysvaikutukset, ikääntyminen ja terveyden edistäminen 
 • perhetutkimuskeskus

Jyväskylässä on Suomen ainoa gerontologian tutkimusyksikkö sekä yliopistotasoinen liikunta-alan asiantuntijoiden koulutusyksikkö. Alueen erityinen vahvuus on tuottaa tutkimukseen perustuvia oppimisen, liikunnan ja hyvinvoinnin palveluja ja ratkaisuja.

Lähes kaikki suomalaiset merkittävää vientitoimintaa harjoittavat liikunta-alan yritykset ovat hyödyntäneet Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tai Jyväskylän ammattikorkeakoulun osaamista. Yliopiston kasvatustieteet, liikunta- ja terveystieteet, informaatioteknologia, humanistiset tieteet sekä aivotutkimus houkuttelevat jatkuvasti alan huippututkijoita Jyväskylään. Huippu-urheilun instituutti KIHU:n, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES:n sekä Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön toiminnot Jyväskylässä tuovat säännöllisesti alan huippuja kaupunkiin.

Jyväskylän vahvuus on liikunta- ja terveystieteiden erityisosaaminen, ihmisläheinen toimintatapa, uusien palveluratkaisujen sujuva käyttöönotto, julkisen ja yksityisen sektorin erilaiset yhteistyömallit ja niihin liittyvät teknologiat sekä edelläkävijyys koulutusviennin ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Liikuntatieteellisen tiedekunnan Viveca-yksikkö kehittää johtavien kansainvälisten yhteistyökumppaniensa kanssa uusia toimintamalleja ja työkaluja tutkimus- ja opiskelijalähtöisten ideoiden tuotteistamiseksi ja liiketoiminnan rakentamiseksi.

Jyväskylä on liikuntabisneksen ja –tutkimuksen osaamiskeskittymä, joka mahdollistaa

 • yhteiskehittämiseen perustuvan uuden liiketoiminnan
 • tutkimustietoa hyödyntävien uusien tuote-, palvelu- ja liiketoimintakonseptien kehittämisen kansallisen ja kansainvälisen kumppaniverkoston kanssa.
 • uuden liiketoiminnan rakentamiseen ja kasvattamiseen kilpailukykyiset työkalut ja verkostot.

Kansainvälisen tason liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin keskittymä Hippos luo huippupuitteet ja verkoston uusien innovaatioiden kehittämiseen. Lue lisää Hippoksen kehittämisestä.

Esimerkkejä innovatiivisia konsepteja tarjoavista yrityksistä Jyväskylässä:

 • Firstbeat Oy: sykevälimittaukseen perustuva yksilöllinen hyvinvointianalyysi, tarkka energiankulutuksen laskenta
 • Salivirta Oy / Salivirta & Partners: terveydenhuollon tietojärjestelmäratkaisut
 • Humap Oy: työhyvinvoinnin kehittäminen johtamisen näkökulmasta
 • Emfit Oy: vanhusten ja muistisairaiden hoidonturvalaitteet (sähköiset kalvot liikkumisen ja kaatumisen seurantaan)
 • Smartum Oy: henkilöstön hyvinvointiin kohdennetut maksuvälineet (palveluyritys toi markkinoille ensimmäisenä liikunta- sekä liikunta- ja kulttuurisetelit), merkittävä valtakunnallinen toimija ja uranuurtaja
 • Mobra Finland Oy: tarjoaa yrityksille liikuntaohjelman suunnittelua, koordinointia ja toteutusta henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi. Teema-aiheisten kurssejen, liikuntakokonaisuuksien, lajiperehdytysten ja ryhmäliikuntatuntien lisäksi Mobra tarjoaa myös mm. ravitsemusneuvontaa ja ohjausta.
 • MinSim Oy: tarjoaa terveydenhuollon simulaatiokoulutuksia, joilla tarkoitetaan potilastilanteiden jäljittelyä ammattilaisten ja opiskelijoiden oppimisessa. Koulutuksissa käytetään potilas- tai toimenpidesimulaattoreita tai muita harjoittelumalleja.
 • Hidden Factor: tarjoaa kehon ja mielen kokonaisvaltaista valmennusta hyvinvoinnin edistämiseksi. Yksilö- ja ryhmävalmennuksia rautaisella ammattitaidolla.
 • Iwello: työhyvinvoinnin strategiseen johtamiseen ja yritysten ja yksilöiden hyvinvointipalveluihin keskittyvä jyväskyläläinen asiantuntijayritys.

GeroCenter

GeroCenter on ikääntyvän väestön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvä tutkimus- ja kehittämiskeskus, jonka tehtävänä on tuottaa näyttöön ja uusiin kuntoutusnäkemyksiin perustuvia toimintamalleja toimintakyvyn heikkenemisen ehkäisyyn, kuntoutukseen sekä hoito- ja hoivatyöhön.

GeroCenter

 • tuottaa ja tuotteistaa hyvän toiminnan malleja toimintakyvyn heikkenemisen ja sairauksien ehkäisyyn, työkyvyn ylläpitämiseen, kuntoutukseen sekä hoito- ja hoivatyöhön
 • kehittää ja tuotteistaa toimintakyvyn monialaisia arviointi- ja mittausmenetelmiä sekä tuottaa niitä ikääntyvien ja iäkkäiden henkilöiden sekä palveluorganisaatioiden käyttöön
 • kehittää ja arvioi hyvinvointiteknologisia apuvälineitä
 • laatii suosituksia ja ohjelmia ikääntyvien ja iäkkäiden henkilöiden yksilöllisen ja osallistuvan elämäntavan ja elämänlaadun edistämiseksi
 • toteuttaa säätiön tarkoitusta palvelevaa koulutusta ja konsultointia
 • tekee yhteistyötä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja kehittämisyksiköiden sekä palveluorganisaatioiden kanssa

Lue lisää GeroCenterin verkkosivuilta

Likes

Jamkin hyvinvointiyksikön alla toimiva LIKES on koko väestön liikunnallisen elämäntavan edistäjä, jonka toiminta perustuu tutkittuun tietoon ja käytännössä hyväksi havaittuun kokemukseen. Likes toteuttaa monitieteistä tutkimusta, koordinoi valtakunnallisia toimintakulttuurien muutosohjelmia (Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu ja Liikkuva aikuinen) ja tekee aktiivista asiantuntijatyötä

Huippu-urheilun instituutti KIHU

Huippu-urheilun instituutti KIHU on kansainvälisestikin tarkasteltuna harvinaislaatuinen yksikkö. KIHU toimii tiedolla johtajana, edistäen tiedon tuottamista, jakamista ja hyödyntämistä. KIHU johtaa Suomen Olympiakomitean Osaamisohjelmaa. Tämän ohjelman tavoitteena on edistää korkeatasoista osaamista suomalaisessa urheilussa. Hallinnollisesti KIHU on jakaantunut biotieteiden, yhteiskuntatieteiden, käyttäytymistieteiden ja terveydenhuollon yksiköihin. Lisäksi KIHU vastaa toimii testaus- ja ohjauspalveluihin erikoistuneen Sports Lab Jyväskylän toiminnasta. Kumppaneina ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto.

KIHU:lla on kansainvälistä kärkiosaamista urheilun tutkimuksen, kehityksen ja asiantuntijuuden yhdistämisessä. KIHU toimii erilaisissa verkostoissa, johtaen ja koordinoiden verkostojen toimintaa. Osallistuvan asiantuntijuuden avulla luodaan, kehitetään ja jaetaan uutta tietoa ja osaamista urheilijoiden, valmentajien, lajijärjestöjen ja urheiluseurojen käyttöön. Osaamisen edistäminen tapahtuu koko urheilijan polulla.

Huippu-urheilussa KIHU:n asiantuntijat tukevat valmentautumisprosesseja, lasten ja nuorten urheilussa toiminta keskittyy erilaisten ilmiöiden tutkimiseen. KIHUn tärkeä tehtävä on hankkia, muokata ja välittää tietoa suomalaiseen urheiluun. KIHUlla on kärkiosaamista tiedon tulkkina toimimisesta. Vahvaa osaamista on myös arvioinnin ja seurannan saralla. Muun muassa erilaiset arvioinnit, selvitykset ja systemaattinen tiedon keruu sekä kansainvälinen urheilujärjestelmien vertailu ovat esimerkkejä toiminnoista, joihin KIHU:lla on kärkiosaamista.

Ota yhteyttä!

Jyväskylän kaupungin elinkeinopalvelut
Elinkeinopalvelut tarjoaa yrityksille sijoittumis-, neuvonta-, kansainvälistymis- ja liiketoiminnan laajentamispalveluita. Lisäksi tarjoamme apua yrityksille tontti- ja maankäyttöasioissa.

Hhub
Hippoksen ekosysteemityö ja liiketoiminnan kehitys,
Nina Rautiainen, projektipäällikkö, p. 050 413 7028, nina.rautiainen[at]jyvaskyla.fi

Tapahtumakaupunki Jyväskylä
Tapahtumakaupunki Jyväskylä opastaa ja neuvoo tapahtuman järjestämiseen Jyväskylässä, lupiin, paikkavarauksiin ja -vuokriin, tekniikkaan yms.  

Visit Jyväskylä Region
Jyväskylän seudun verkosto matkailuyrittäjille sekä neuvonta matkailijoille ja matkanjärjestäjille.

Asiasanat:  
liikunta
liiketoiminta
yritys