Hyppää pääsisältöön
Kuva

Maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskeva ns. nitraattiasetus (Finlex) ja maatalouden ympäristötukijärjestelmä ovat keskeisiä keinoja maataloudesta vesiin johtuvan ravinnekuormituksen vähentämisessä. Nitraattiasetus koskee kaikkia maatalouden harjoittajia, mutta ympäristötukijärjestelmään liittyminen on vapaaehtoista. Käytännössä lähes kaikki peltoala on tukijärjestelmän piirissä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toimii nitraattiasetuksen mukaisissa asioissa valvontaviranomaisena siten kuin ympäristönsuojelulain 13 luvussa säädetään.

Ympäristötoimessa on laadittu viljelijöille suunnattu Maatalouden vesiensuojelu - tietopaketti viljelijöille. Oppaaseen on koottu tiivistetysti maatalouden ympäristötukiin liittyviä ja muita keinoja ravinteiden vesistöön huuhtoumisen vähentämiseksi. Hevostiloille on koottu oma opas, Hevostilojen ympäristönsuojeluohje, joka palvelee hevostilojen tietolähteenä ympäristönsuojelu- ja lupa-asioissa.

Nitraattiasetus ohjeistaa lannoitteiden peltoon levittämisen ajankohtia, tapaa, määriä ja sijaintia. Asetuksen mukaan mm. lannan levitys routaantuneeseen, lumipeitteiseen tai veden kyllästämään maahan on kielletty, ja typpilannoitus on kielletty viittä metriä lähempänä vesistöä. Typpilannoituksen mitoituksen ja lannoitteiden levityksen tavoitteena on maan ravinnetasapainon säilyminen. Asetus sisältää ohjeet typpilannoituksen vuosittaisista enimmäismääristä eri viljelykasveille. Lannoitukseen käytetyistä typpilannoitteista ja satotasoista on pidettävä kirjaa. Peltoon levitettävästä lannasta tulee tehdä typpianalyysi viiden vuoden välein.

Lannan varastointi

Karjanlannan ja virtsan varastointitilan tulee olla niin suuri, että siihen mahtuu vuoden aikana kertynyt lanta lukuun ottamatta laitumelle jäävää lantaa. Poikkeaminen varastointitilavuudesta on mahdollista, mikäli lanta luovutetaan hyödyntäjälle, jolle on myönnetty ympäristölupa vastaanottaa sitä tai lantaa luovutetaan toiselle viljelijälle lantalaan varastoitavaksi.

Kuivikelantaa voidaan työteknisistä ja hygieenisistä syistä varastoida asianmukaisesti tehdyssä ja peitetyssä aumassa. Aumaa ei saa sijoittaa tulvanalaisille alueille eikä pohjavesialueille. Varastointitilavuudesta poikkeamista taikka aumausta aikovan maataloustoiminnan harjoittajan on tehtävä asiasta ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.