Jätevesijärjestelmien kunnostuksen takaraja lähestyy

Lisätietoja

Pirkko Hakkarainen
ympäristötarkastaja
p. 014 266 5170
pirkko.hakkarainen(at)jyvaskyla.fi

Kirsi Hänninen-Valjakka
ympäristötarkastaja
p. 014 266 5172
kirsi.hanninen-valjakka(at)jyvaskyla.fi

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien puhdistusvaatimukset koskevat pääsääntöisesti kaikkia niitä kiinteistöjä, joissa syntyy jätevesiä eli vakituisten ja loma-asuntojen lisäksi yhtälailla esimerkiksi matkailukeskuksia ja muita yrityksiä.  Puhdistusvaatimukset tulee täyttyä 31.10.2019 mennessä pohjavesialueella ja enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä sijaitsevilla rakennuksilla. Näillä kiinteistöillä on siis ryhdyttävä ripeästi kunnostustoimiin, jos jätevesien käsittely ei täytä säännösten vaatimuksia. Muilla alueilla sijaitseville kiinteistöille ei ole säädetty aikarajaa kunnostamiselle, mutta selvitys järjestelmästä täytyy kiinteistöllä silti olla.
 
Jätevesisääntely ei luonnollisestikaan koske niitä kiinteistöjä, joilla on jo lainsäädännön vaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmä. Tällaisia ovat yleensä vuonna 2004 tai sen jälkeen rakennusluvan saaneet kiinteistöt. Pohjavesialueilla ja ranta-alueilla olevien kiinteistöjen omistajien on tosin hyvä tarkistaa, että uudempikin jätevesijärjestelmä täyttää myös ympäristönsuojelumääräysten erityismääräykset sekä tiukemmat puhdistustaso- ja suojaetäisyysvaatimukset. Kunnostustoimia ei yleensä tarvitse myöskään tehdä kiinteistöillä, joilla on kuivakäymälä ja kantovesi. Järjestelmän uusiminen ei myöskään koske vakituisesti omistamallaan kiinteistöllä asuvia, ennen 9.3.1943 syntyneitä ikäihmisiä. Ikävapautuksen edellytyksenäkin on, että jätevesijärjestelmä on käyttökuntoinen. 

Ympäristönsuojelusta on kyselty erityisesti neuvoja vähäisellä käytöllä olevien kesämökkien tai kantovedellisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmien kunnostamistarpeesta. Rajatapaukset, milloin jätevesien määrää pidetään vähäisenä, ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että veden määrä on yleensä vähäinen, mikäli kiinteistöllä ei ole vesikäymälää, eikä sähkötoimista lämminvesivaraajaa tai muuta vastaavaa paineellisen veden lämmitysjärjestelmää. Kiinteistön jätevesien vähäisyyttä voidaan kuitenkin arvioida kiinteistön varustelutason lisäksi asumismäärän ja vedenkulutuksen perusteella. Kiinteistön sijainnilla on myös merkitystä ympäristön pilaantumisen vaaraa arvioitaessa. On kuitenkin hyvä muistaa, että vähäisiäkään jätevesiä ei saa käsittelemättä päästää valumaan vesistöön esimerkiksi kalliota tai lyhyttä avo-ojaa pitkin tai rannan vesirajasta. 

Kuntalaisille on ollut usein epäselvää, miten kunnostamisasiassa pitäisi edetä ja kuka päättää kunnostamistarpeesta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset antavat yleistä tiedotusta ja neuvontaa jätevesihuollosta ja ympäristönsuojelumääräyksien vaatimuksista sekä toimivat valvontaviranomaisena, mutta ovat esteellisiä neuvomaan kiinteistökohtaisesti jätevesijärjestelmien rakentamisessa ja uusimisessa. Yleinen arvio esim. kunnostamistarpeesta voidaan antaa puhelimessa annettujen tietojen perusteella. On kuitenkin muistettava, että kiinteistön omistajalla tai haltijalla on vastuu oman kiinteistönsä jätevesijärjestelmän kunnostamisesta ja ylläpidosta. Jyväskylässä on annettu jätevesiasetukseen liittyvää kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa jo yli 10 vuoden ajan. JAMKin kanssa yhteistyönä toteutettua kiinteistökohtaista neuvontapalvelua on suunnattu ensisijaisesti pohjavesi- ja ranta-alueiden kiinteistöille, joista suurella osalla pitäisi siis jo olla tieto uudistamistarpeesta. Ympäristönsuojelu tulee takarajan umpeuduttua valvomaan pohjavesialueiden ja ranta-alueen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien kuntoon saattamista.
 
Kunnostajan kannattaa ottaa ensimmäiseksi yhteyttä pätevään suunnittelijaan. Suunnittelija laatii jätevesijärjestelmästä suunnitelman, joka toimitetaan rakennusvalvontaan toimenpidelupahakemuksen liitteenä. Kun toimenpidelupa jätevesijärjestelmälle on myönnetty, voi rakennustyöt aloittaa. Kiinteistön omistajalla on vastuu siitä, että jätevesijärjestelmä rakennetaan lainsäädännön ja määräysten sekä luvan mukaisesti. Kiinteistön omistaja vastaa myös siitä, että rakennushenkilöstö on ammattitaitoista ja rakentamisen tekniset vaatimukset täyttyvät.

Jos kaipaat kiinteistökohtaista neuvontaa jätevesiasiasioista, kannattaa ottaa yhteys JAMKin jätevesineuvontaan/Mirja Hurskainen, p. 040 768 6250 tai etunimi.sukunimi(at)jamk.fi. Tietoa jätevesiasioista löytyy myös JAMKin nettisivuilta.

Toimi kuitenkin ripeästi, sillä JAMKin puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa on saatavissa enää lokakuun loppuun saakka, jonka jälkeen kiinteistökohtaisista ratkaisuista on hankittava tietoa omatoimisesti rakennuspalveluja tarjoavilta yrityksiltä tai päteviltä suunnittelijoita. 
 

Lisätietoja

Pirkko Hakkarainen
ympäristötarkastaja
p. 014 266 5170
pirkko.hakkarainen(at)jyvaskyla.fi

Kirsi Hänninen-Valjakka
ympäristötarkastaja
p. 014 266 5172
kirsi.hanninen-valjakka(at)jyvaskyla.fi

Asiasanat: