Hyppää pääsisältöön
Kuva
Ilmakuva Leppälahdelta

Haja-asutusalueiden jätevesien puhdistamista koskeva asetus (157/2017)(Finlex) edellyttää, että vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla käytössä olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmästä on laadittuna selvitys sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Laatiminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Ympäristöhallinnon sivulta löytyy selvityksen tekoa varten lomake.

Jätevesien käsittelyjärjestelmän on oltava sellainen, että sillä voidaan normaalioloissa saavuttaa asetuksen mukainen puhdistustaso. Käytännössä jätevesien käsittelyvaihtoehtoja ovat kiinteistöjen yhteinen taikka kiinteistökohtainen pienpuhdistamo, saostussäiliöiden jälkeinen maasuodattamo tai -imeyttämö. Kompostoivat käymälät ovat suositeltavia ympäristönsuojelun kannalta, mutta silloinkin pesuvesille on oltava jätevesien käsittelyjärjestelmä. Vähäiset jätevedet (ns. kantovesi) voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Haja-asutuksen jätevesisäädösten mukaiset jätevesijärjestelmän korjaustoimenpiteet koskevat ennen vuotta 2004 myönnettyyn rakennuslupaan perustuvia käyttökuntoisia jätevesijärjestelmiä. Jätevesisäädösten mukaan ranta-alueilla ja pohjavesialueilla jätevesien käsittelyjärjestelmän on täytettävä ankarampi puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla sijaitsevien jätevesien käsittelyjärjestelmien on täytettävä perustason puhdistusvaatimukset vasta kiinteistöllä tehtävän remontin yhteydessä.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää enintään viiden vuoden määräaikaisen poikkeamisen puhdistusvaatimuksista 31.10.2019 alkaen ranta- ja pohjavesialueille, jos jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta voidaan pitää huomattavan vähäisenä tai edellytetyt toimet ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat.

Jätevesisäädökset ja ympäristönsuojelumääräykset koskevat heti uudisrakentamista sekä kiinteistöjä, joilla tehdään lupaa tai ilmoitusta edellyttäviä korjauksia tai muutoksia. Tällöin kunnan rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy jätevesijärjestelmää koskevan suunnitelman.

Jätevesisäädösten jätevesijärjestelmiä koskevat puhdistusvaatimukset eivät koske niitä kiinteistöjä, joilla on käyttökuntoinen jätevesijärjestelmä ja kiinteistöllä vakituisesti asuvat kiinteistönomistajat ovat täyttäneet 68 vuotta 9.3.2011 tai ennen sitä.

Hyödyllistä lisätietoa asiasta löytyy Suomen ympäristökeskuksen Kiinteistön jätevesien käsittely -sivustolta, Käymäläseura Huussi ry:n sivuilta sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Vesihuoltohankkeen sivustolta.

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka
p. 050 333 9937

Ota loppukiri jätevesijärjestelmän kunnostuksessa! (Ympäristöhallinto)