Maa-ainesten otto

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka
p. 014 266 5172

Ympäristötarkastaja Petteri Ahonen
p. 014 266 5175

etunimi.sukunimi(a)jyvaskyla.fi

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi on oltava maa-aineslain mukainen lupa. Kunta ohjaa ja valvoo alueellaan maa-ainesten ottamista. Jyväskylässä maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristöjaosto.

Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen taikka kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Kotitarveotosta on ilmoitettava ottamispaikan sijainti ja ottamisen laajuus silloin, jos ainesmäärä on yli 500 k-m3.

Maa-aineslakia ei sovelleta kaivostoimintaan eikä rakentamisen yhteydessä tapahtuvaan ainesten ottamiseen ja hyväksikäyttöön, kun toimenpide perustuu viranomaisen antamaan lupaan tai hyväksymään suunnitelmaan, eikä vesialueella tapahtuvaan ympäristöluvanvaraiseen ottamiseen.

Ainesten ottamista koskeva lupa sisältää määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi. Sanotut seikat voidaan sisällyttää jo ottamissuunnitelmaan.

Maa-aineslupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta peritään kunnan maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksan mukainen maksu. Hakijalta voidaan edellyttää vakuuden antamista ennen ainesten aloittamista, jotta luvassa määrätyt toimenpiteet haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi tulevat suoritetuiksi. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu.

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka
p. 014 266 5172

Ympäristötarkastaja Petteri Ahonen
p. 014 266 5175

etunimi.sukunimi(a)jyvaskyla.fi