Hyppää pääsisältöön
Kuva
Soramonttu. Kuva Petteri Ahonen
Pääsisältö

Jyväskylässä on laajat hiekka-, sora ja kalliokivivarannot sekä myös rakennuskiven ottoa. Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi on oltava maa-aineslain mukainen lupa. Kunta ohjaa ja valvoo alueellaan maa-ainesten ottamista.  

Maa-aineslupahakemus osoitetaan Jyväskylässä rakennus- ja ympäristölautakunnalle, joka toimii alueella maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena. Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Kotitarveotosta on ilmoitettava ottamispaikan sijainti ja ottamisen laajuus silloin, jos ainesmäärä on yli 500 k-m3. 

Ainesten ottamista koskeva lupa sisältää määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi. Sanotut seikat voidaan sisällyttää jo ottamissuunnitelmaan. 

Maa-aineslupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta peritään kunnan maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksan mukainen maksu. Hakijalta voidaan edellyttää vakuuden antamista ennen ainesten aloittamista, jotta luvassa määrätyt toimenpiteet haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi tulevat suoritetuiksi.  

Maa-aineslain 23 §:n mukaan maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu. Ilmoitus tehdään valtionhallinnon NOTTO-järjestelmän kautta. 

Maa-aineslakia ei sovelleta kaivostoimintaan eikä rakentamisen yhteydessä tapahtuvaan ainesten ottamiseen ja hyväksikäyttöön, kun toimenpide perustuu viranomaisen antamaan lupaan tai hyväksymään suunnitelmaan, eikä vesialueella tapahtuvaan ympäristöluvanvaraiseen ottamiseen. 

Alasivu

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka
p. 050 333 9937

Ympäristönsuojelupäällikkö Petteri Ahonen
p. 0400 364 125

etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi