Ympäristölupa, ilmoitusmenettely tai rekisteröinti

Tee sähköinen hakemus

Lisätietoja

Ympäristöjohtaja, p. 014 266 5166

Rekisteröinnit:
Ympäristötarkastaja, p. 014 266 5177
Ympäristötarkastaja, p. 014 266 5172

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (Finlex)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014 (Finlex)

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2019 (pdf)

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa (ympäristölupa). Samoin on lupa oltava luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen. Ympäristölupahakemuksen ratkaisee toiminnan luonteesta riippuen joko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, Jyväskylässä rakennus- ja ympäristöjaosto. Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä peritään maksu. Samoin ympäristölupien suunnitelmallinen valvonta on maksullista. Maksujen perusteet on ilmaistu kunnan hyväksymässä ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.

Ympäristölupaa tulee hakea sähköisesti asiointipalvelun kautta.Ympäristöhallinnon www-sivulta löytyy lisätietoa ympäristöluvan hakemisesta sekä myös hakemuksen tekoa varten lomake.

Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristölupaa osittain korvaava kevyempi ilmoitusmenettely koskee mm. suurta osaa eläinsuojista, kemikaalivarastoista, elintarviketeollisuuden laitoksista, sahoista ja liikennevarikoista sekä vähäisiä ampumaratoja. Ilmoitusmenettelyyn kuuluvat toiminnat ovat velvollisia tekemään ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksesta annetaan valituskelpoinen päätös.

Lisätietoa ilmoitusmenettelystä, ohjeet sekä toimialakohtaiset lomakkeet löytyvät valtion ympäristöhallinnon verkkosivuilta. Useimmat ilmoitukset teet myös sähköisesti asiointipalvelun kautta.

Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä peritään maksu. Myös ilmoituksenvaraisen toiminnan suunnitelmallinen valvonta on maksullista. Maksujen perusteet on ilmaistu rakennus- ja ympäristöjaoston hyväksymässä ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista. Lisäksi ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat on rekisteröitävä. Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa.

Menettelyn piiriin kuuluvien laitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Ympäristöhallinnon www-sivulta löytyvät tarkemmat ohjeet rekisteröintimenettelystä sekä toimialakohtaiset rekisteröintilomakkeet (energiantuotantolaitos, jakeluasema, asfalttiasema, VOC-toiminta)

Rekisteröinti-ilmoituksen voi tehdä sähköisesti asiointipalvelun kautta. Palvelun käyttäminen edellyttää kirjautumista. Ensimmäisellä kerralla voit kirjautua pankkitunnuksilla ja luoda itsellesi käyttäjätunnuksen palvelun myöhempää käyttöä varten.

Tee sähköinen hakemus

Lisätietoja

Ympäristöjohtaja, p. 014 266 5166

Rekisteröinnit:
Ympäristötarkastaja, p. 014 266 5177
Ympäristötarkastaja, p. 014 266 5172

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (Finlex)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014 (Finlex)

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2019 (pdf)