Kemikaalisäiliön jättäminen maaperään

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Pekka Kupari
p. 014 266 5173

Kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 23 §:n mukaan käytöstä poistetun öljy-, polttoaine- tai muun kemikaalisäiliön omistajan tai haltijan on poistettava säiliö maaperästä putkistoineen ja puhdistettava se ennen poistamista. Puhdistajalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattitaito, ja puhdistuksesta on säilytettävä todistus mahdollista tarkastusta varten. Mahdollisesti havaitusta säiliövuodosta tulee ilmoittaa välittömästi Keski-Suomen ELY-keskukselle ja Keski-Suomen pelastuslaitokselle.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa kemikaalisäiliö maaperästä, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle. Edellytyksenä on myös, että Turvatekniikan keskuksen päteväksi arvioima tarkastaja ei ole tarkastuksessaan todennut säiliövuotoja eikä siitä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista. Säiliön poistamista koskevasta päätöksestä peritään rakennus- ja ympäristöjaoston hyväksymään taksaan perustuva käsittelymaksu.

Säiliötä ei tarvitse poistaa, mikäli se on todistettavasti puhdistettu ja asianmukaisesti tarkastettu ennen ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa. Tällöinkin säiliön täyttö- ja ilmaputket on poistettava.

Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisesti kaupungin asiointipalvelun kautta (vahva tunnistautuminen). Hakemus voidaan tehdä myös hakemuslomakkeella lähettämällä se sähköpostilla tai paperisena.

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Pekka Kupari
p. 014 266 5173