Tourujoen kunnostushanke

Lisätiedot

viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen, p. 014 266 5150, jarmo.toikkanen[at]jyvaskyla.fi

maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, p. 014 266 5060, mervi.vallinkoski[at]jyvaskyla.fi

kaavoitusbiologi Anne Laita, p. 014 266 5032, anne.laita[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki on päättänyt kunnostaa Tourujoen ja palauttaa sen mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan. Kunnostuksen tavoitteena on vaelluskalojen nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen sekä joen virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittäminen. Hanke on valtakunnallisesti merkittävä laajuutensa vuoksi. Tällä hetkellä käynnissä on kunnostuksen rakennussuunnittelu. Rakentamisvaiheeseen päästään aikaisintaan vuonna 2021, ja toteutus tulee kestämään 2-3 vuotta. Toteutuksen kustannusarvio on n. 6,0 miljoonaa euroa.

Tourujoen kunnostuksen rakennussuunnittelu

Rakennussuunnittelun lähtökohtana toimii kunnostukselle laadittu yleissuunnitelma. Rakennussuunnittelu sisältää muun muassa geotekniset ratkaisut sekä kevyen liikenteen sillan, uuden jokiuoman ja yläkanavan alueen suunnittelun. Lisäksi rakennussuunnittelun aikana tehdään tarkemmat suunnitelmat liittyen tulvakanavan levennykseen sekä pohjapadon ja Kankaan väliseen jokiosuuteen. Myös Tourujoen varren oleskelurantojen suunnitelmat tarkentuvat rakennussuunnittelun aikana. 

Kunnostuksen yleissuunnitelma

Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelma valmistui syksyllä 2018. Kankaalla sijaitseva vesivoimalaitos lakkautetaan, yläpuolisten järvien säännöstely puretaan ja Tourujoki kunnostetaan luonnonmukaiseksi virtavesiuomaksi.

Yleissuunnitelmassa esitetty ratkaisu sovittaa kunnostukselle asetetut erilaiset tavoitteet yhteen. Joen kunnostuksen lähtökohtana on kalojen nousun mahdollistaminen, joen palauttaminen mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan, jokimaiseman kehittäminen sekä virkistysolosuhteiden parantaminen. Yleissuunnitelmaan liittyy itse jokeen kohdistuvien kunnostustoimien lisäksi esim. virkistysreittien kehittämistarpeita ja kasvillisuuden kehittämissuosituksia. Lisäksi myös yläpuolisten vesistöjen suhteen tulee muutoksia, kun säännöstely lakkaa. Yleissuunnitelman yhteydessä on tehty arviointi säännöstelyn lakkautuksen vaikutuksista.

Havainnekuva kunnostetusta Tourujoesta Koskenharjun kentän kohdalta
Havainnekuva kunnostetusta Tourujoesta Koskenharjun kentän kohdalta. Kuva Ramboll Finland Oy

Kunnostusratkaisun kuvaus

Palokkajärven luusuaan rakennetaan pohjapato. Palokkajärven ja Kankaan välillä joen vedenpinta laskee ja joki muuttuu tällä kohtaa nykyistä monimuotoisemmaksi ja virtaamaltaan vaihtelevammaksi. Erityisesti tällä osuudella soraistetaan taimenen kutualueiksi soveltuvia virranosia. Kiveämällä uomaa myös joen muissa osissa, luodaan suojapaikkoja eri-ikäisille kaloille sekä monipuolistetaan alueen virtauksia.

Kankaan kohdalla rakennetaan uusi koskiosuus ns. tulvakanavan itäpuolelle, Kankaan vanhan paperitehtaan kohdalle. Tulvatilanteissa koskeen menevää vesimäärää rajoitetaan ja pääosa tulvavedestä johdetaan betoniseen tulvaränniin. Yläkanavan sululta voimalaitospadolle johtavan betonisen yläkanavan itäpuoleinen reuna puretaan ja uoma levennetään noin 10–11 m levyiseksi.  Kankaalla säilytetään pääosa kulttuurihistoriallisesti merkittävästä vesivoimamaisemasta. Kankaan kohdalla kyseessä on kompromissiratkaisu, jossa yhteen sovitetaan monia arvoja ja reunaehtoja.

Oleskelun ja virkistyskäytön mahdollisuuksia on lisätty osoittamalla jokivarteen oleskelupaikkoja, uusia reittejä sekä laiturirakenteita. Ranta-alueita kehitetään myös uusin istutuksin ja viher- ja maarakentamisen keinoin maisemallisesti monipuolisemmiksi.

Kunnostuksen suunnittelijana on toiminut Ramboll Oyj:n monialainen työryhmä. Suunnittelua on ohjannut tiiviisti laaja ohjausryhmä. Ohjausryhmään on kuulunut kaupungin edustajien lisäksi edustus Keski-Suomen ELY-keskuksesta, Jyväskylän Yliopistosta, Keski-Suomen museolta sekä Suomen Ympäristökeskuksesta.

Kaupunginvaltuuston syksyllä 2018 hyväksymän yleissuunnitelman aineisto:

Tourujoen sijainti Tourujoen valuma-alueella, pdf 0,6 M

Yleissuunnitelma-raportti, pdf 1,5 M

Yleiskartta kunnostuksen toimista koko joen alueella, pdf 2,7 M

Kartta Kankaan alueen toimenpiteistä, pdf 2,1 M

Suunnitelmakartta joen alaosasta, pdf 4,1 M

Suunnitelmakartta joen yläosasta, pdf 5,2 M

Tarkempi suunnitelmakartta Kankaan kohdalta, pdf 2,5 M

Poikkileikkauskuvat, pdf 1,0 M

Havainnekuva Kankaan kohdan uudesta koskesta, jpeg 0,5 M

Havainnekuva Tourujoen yläosasta kohden pohjapatoa, jpeg 0,4 M

Havainnekuva Valkoisen talon kohdalta Kankaalta, jpeg 0,6 M

Havainnekuva Koskenharjun kentän kohdalta, jpeg 0,3 M

Yleiskustannusarvio, pdf 27kt

Lisätiedot

viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen, p. 014 266 5150, jarmo.toikkanen[at]jyvaskyla.fi

maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, p. 014 266 5060, mervi.vallinkoski[at]jyvaskyla.fi

kaavoitusbiologi Anne Laita, p. 014 266 5032, anne.laita[at]jyvaskyla.fi