Kaupungin ympäristöjärjestelmä

Lisätietoja

Ympäristöasiantuntija, p. 014 266 5185

Resurssien viisaalla käytöllä pyritään muun muassa hiilineutraaliksi ja jätteettömäksi kaupungiksi sekä huolehtimaan luonnon monimuotoisuudesta. Ympäristöasioiden hallitsemisen tukena kaupungilla on käytössään ympäristöasioiden hallintajärjestelmä eli lyhyemmin ympäristöjärjestelmä. Ympäristöjärjestelmän lähtökohtana ovat soveltuvin osin kansainvälisen ympäristöstandardin ISO 14001:2015 sisältö- ja muotovaatimukset.

Ympäristöjärjestelmä on organisaation ympäristöjohtamisen väline, jonka avulla ympäristöasiat otetaan järjestelmällisesti huomioon toiminnassa ja sen suunnittelussa. Kaupungin ympäristöpolitiikka on hyväksytty valtuustossa vuonna 2010 ja sen mittarit kesällä 2011. Niitä päivitetään jatkuvasti.

Tunnistettujen ympäristövaikutusten ja oman toiminnan arvioinnin avulla pyritään löytämään ympäristölle vähemmän haitallisia tapoja toimia. Suunnitelmallisuus vähentää päästöjä, jätteitä sekä energian ja luonnonvarojen kulutusta. Hyödyt näkyvät paitsi puhtaampana ympäristönä, myös säästettyinä euroina. Ympäristöasioiden huomioiminen ja niiden hallinta ovatkin osa kaupungin johtamis- ja kehittämistoimintaa.

Kaupungin ympäristöä koskevat päämäärät on kirjattu ympäristöpolitiikkaan, joka päivitetään valtuustokausittain. Ympäristöpolitiikassa todetaan, että vastuu ympäristöasioiden huomioon ottamisesta osana työtehtäviä kuuluu kaikille Jyväskylän kaupungin työntekijöille ja luottamushenkilöille. Koska kaupungin toimintakenttä on moninainen, ympäristötyöhön kuuluu lukuisia erilaisia asioita:

  • tehdään hulevesisuunnitelmia
  • kiinnitetään huomiota energiatehokkuuteen
  • järjestetään tempauksia
  • kehitetään joukkoliikennettä
  • rakennetaan meluvalleja
  • tehdään kestäviä hankintoja
  • ylläpidetään luontopolkuja
  • hyödynnetään maamassoja
  • suojellaan arvokkaita rakennuksia ja kulttuuriympäristöjä

Tässä on vain murto-osa siitä työstä, jota kaupungin eri yksiköissä tehdään päivittäin.

Jotta voidaan tarkastella tavoitteiden toteutumista ja parantaa toimintaa, tarvitaan raportointia. Kaupungin ulkoisia ympäristömenoja, -tuloja ja -investointeja kuvataan ympäristötilinpäätöksessä, joka julkaistaan vuosittain osana kaupungin tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Ympäristöraportissa puolestaan kerrotaan, miten kaupungin ympäristöpolitiikan päämääriin on vastattu edellisellä valtuustokaudella.

Tietääksemme, miten olemme edenneet kohti hiilineutraaliutta ja jätteettömyyttä, tarvitaan mittarointia ja seurantaa. Ympäristöpolitiikan päämäärille on omat mittarinsa, samoin kaupungin resurssiviisaustiekartan tavoitteille.

Lisätietoja

Ympäristöasiantuntija, p. 014 266 5185