Lahopuun lisääminen

Lahopuu on yksi tärkeä metsäluonnon monimuotoisuuteen vaikuttava tekijä, sillä runsas joukko lahottajasieniä ja hyönteisiä tarvitsee elääkseen lahopuuta. Myös monet metsälinnut hyötyvät lahopuusta. Metsäohjelman yhtenä tavoitteena on lahopuun säilyttäminen ja lisääminen suojelualueiden ulkopuolisissa metsissä. Lahopuun määrää lisätään myös asutuksen läheisyydessä harkitusti siten, että lisääntynyt lahopuumäärä ei vaaranna turvallisuutta tai merkittävästi hankaloita metsässä liikkumista.  

Lahopuun määrää lisätään seuraavilla toimenpiteillä:

- Olemassa oleva maalahopuu säilytetään

- Kuolleet pystypuut jätetään

- Avohakkuissa säästöpuita jätetään 20 kpl/ha, joka on kaksinkertainen määrä sertifioinnissa (2018) vaadittuun verrattuna

- Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksessa jätetään säästöpuita myös 20 kpl/ha. Säästöpuut jätetään yhden kerran, ei uudelleen jokaisen hakkuukerran yhteydessä. Kaatuneiden säästöpuiden tilalle osoitetaan seuraavalla hakkuukerralla uudet elävät säästöpuut.

- Yksittäiset tuulenkaadot jätetään pääsääntöisesti maahan lahoamaan

- Kaikkien hakkuiden yhteydessä tehdään tekopökkelöitä 2 kpl/ha. Tekopökkelö on noin 4-5 m korkeudesta katkaistu puunrunko, joka jätetään metsään lahoamaan.

 

Lehtipuumetsässä lahopuupökkelö