Vesistöjen kunnostustoimenpiteet

Lisätietoja

Ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen
p. 014 266 5166

Rannan ruoppaus (Ympäristöhallinto)

Alva-hankkeen yhteydessä noin kymmenen vuotta sitten toteutettiin tehokalastusta, pohjapato, niitettiin rantakasvillisuutta ja järjestettiin erilaisia neuvontatilaisuuksia. Sen jälkeen on panostettu erityisesti jätevesineuvontaan, jota on annettu noin 500 kiinteistölle Tourujoen valuma-alueella. Maatalouden vesiensuojeluneuvontaa on annettu Keski-Suomen ELY-keskuksen ja kaupungin ympäristönsuojelun yhteisesti toteuttamassa LUMO -projektissa vuosina 2014 ja 2015. Hankkeessa selvitettiin Puuppolan ja Korpilahden alueelle potentiaalisia kosteikoita ja suojavyöhykkeitä sekä neuvottiin vesiensuojelun kannalta hyviä käytänteitä viljelijöille.

Tuomiojärven kunnostussuunnitelma laadittiin vuonna 2012 kaupungin ympäristönsuojelun toimesta. Kunnostussuunnitelman vesiensuojelutoimenpiteitä ovat olleet mm. Eerolanpuron kosteikon rakentaminen 2016 ja hulevesisuunnitelmien laatiminen sekä Länsi-Palokan yleis- ja Savulahden asemakaavoitusta varten. Uudessa kaupungin yleiskaavassa on määräys, joka edellyttää vesiensuojelutoimenpiteiden huomioimisen Tuomiojärven lähivaluma-alueelle laadittavissa kaavoissa, joten jatkossa Tuomiojärven valuma-alueen maankäytönsuunnittelussa pohditaan aina vesiensuojeluratkaisuja.

Palokka- ja Alvajärvellä ei ole tapahtunut vedenlaadussa merkittäviä muutoksia viimeisen vuosikymmen aikana. Täydellistä happikatoa ei niissä ole ollut viime vuosina kuten aikaisemmin. Tuomio-, Palokka- ja Alvajärven vedentilaan vaikuttaa maatalouden kuormituksen lisäksi rakentaminen, joka on ollut kohtuullisen suurta erityisesti Palokan ympärillä. Voidaankin kysyä, että jos vesiensuojelutoimia ei olisi toteutettu, olisiko vedenlaatu näillä järvialueilla selvästi huonompaa.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto teki päätöksen Tourujoen uomavaihtoehdoista 19.5.2014. Valtuusto päätti tuolloin, että joen kehittäminen tapahtuu nykyiseen uoman kohdalle eikä tehdä uutta uomaa Kankaan alueelle. Tourujoen kehittämissuunnitelmassa hyväksyttiin periaate, että voimalaitostoiminta lakkaa ja jokea kehitetään virtavesikohteena. Kehittämissuunnitelmassa on esitetty lisäksi, miten Tourujoen lähiympäristöä on tarkoitus kehittää monipuolisena kaupunkilaisten virkistyskohteena.

Voimalaitoksen lakkauttaminen ja säännöstelyn purkaminen vaatii aluehallintoviraston vesilain mukaiset lupahakemusten valmistelun ja niihin liittyvät perusteelliset selvitykset lupahakemuksiin. Hakemusasiakirjat valmistellaan syksyn 2018 aikana Ramboll Finland Oy:n toimesta. Varsinainen rakentaminen tapahtuu todennäköisesti AVIn antaman päätöksen jälkeen vuosina 2020–2021. Tourujoen kunnostussuunnittelun tavoitteena on mm. korkeatasoinen virtavesisuunnittelu, jossa Tourujoki suunnitellaan virtavesieliöstölle ja erityisesti taimenelle lisääntymisjoeksi.

Kaikille pohjaveden hankinnan kannalta tärkeille pohjavesialueille laadittiin pohjavedensuojelusuunnitelmat kaupungin ympäristönsuojelun toimesta vuosina 2012- 2013. Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelu päivitti vuonna 2016 pohjavedensuojelusuunnitelmat yhdessä Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Jyväskylän Energia Oy:n kanssa. Ympäristönsuojelu- ja pelastusviranomaisen yhteisessä projektissa päivitettiin Keljonkankaan pohjavesialueella olevien öljysäiliöiden rekisterit vuonna 2016. Pohjavesialueiden riskit vaihtelevat eri pohjavesialueittain, suurimmat riskit liittyvät pohjavesialueilla olevaan asutukseen, tiestöön, ampumaratatoimintaan, tekniseen huoltoon sekä maa-ainesten ottoon. Pohjavesisuunnitelmien ansiosta monia pohjavesiä vaarantaviin riskejä on voitu vähentää merkittävästi ja myös yhteistyö eri viranomaisten kanssa on parantunut.

Lisätietoja

Ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen
p. 014 266 5166

Rannan ruoppaus (Ympäristöhallinto)