Meluntorjunta

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Petteri Ahonen
p. 014 266 5175
etunimi.sukunimi(a)jyvaskyla.fi

Ympäristönsuojelun tehtävänä on huolehtia meluhaittojen ehkäisystä kaupungin alueella mm. ympäristölupien käsittelyn yhteydessä ja osallistuessaan maankäytön suunnitteluun. Lisäksi ympäristönsuojelu käsittelee ns. meluilmoitukset, joita edellytetään tehtäväksi erityisen häiritsevää melua aiheuttavilta tapahtumilta ja toiminnoilta.

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 28 §:ssä on linjattu, milloin melu on katsottava erityisen häiritseväksi. Lisäksi ympäristönsuojelumääräyksissä on rajoitettu äänentoistolaitteiden käyttöä ulkotiloissa (29 §) sekä erityisen häiritsevää melua yöaikaan (30 §).

EU:n ympäristömeludirektiivi (2002/49/EY) ja ympäristönsuojelulaki (527/2014) edellyttävät, että yli 100 000 asukkaan kaupungit laativat meluselvityksen ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman viiden vuoden välein. Jyväskylän kaupunki on yhteistyössä Liikenneviraston kanssa teettänyt WSP Finland Oy:llä vuosien 2016 ja 2017 aikana selvityksen Jyväskylän kaupunkialueen ja vilkkaimpien maantieosuuksien melutilanteesta. Selvityksessä on tarkasteltu laskennallisesti tie- ja raideliikenteen sekä teollisuustoimintojen aiheuttamia ympäristömelutasoja koko kaupungin alueella.

Jyväskylän kaupungin meluselvitys 2017  (pdf) (kansallisilla melun tunnusluvuilla)
Liite 1: Meluesteiden sijainnit  (pdf)
Liite 2: Tieliikenteen liikennemäärät (pdf)
Liite 3: Tieliikenteen aiheuttamat meluvyöhykkeet (pdf)
Liite 4: Raideliikenteen aiheuttamat meluvyöhykkeet (pdf)
Liite 5: Teollisuustoimintojen aiheuttamat meluvyöhykkeet (pdf)

Pitkälti meluselvityksessä saatujen tietojen pohjalta on Jyväskylän kaupunkiin laadittu myös meluntorjunnan toimintasuunnitelma vuosille 2018-2022. Toimintasuunnitelmassa kuvataan kaupungin suunnitelmat melusta aiheutuvien terveys- ja viihtyvyyshaittojen vähentämiseksi sekä osoitetaan seuraavalle viiden vuoden aikajaksolle meluntorjuntakohteita ja lyhyen aikavälin tavoitteita melun vähentämiseksi. Toimintasuunnitelma on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 2.10.2018 ja meluntorjunta huomioidaan meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa esitettyjen ratkaisujen mukaisesti yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Liikenneviraston kanssa.

Jyväskylän kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018-2022 (pdf)
Liite 1, kohdekortit:
Kohde 1: Vaajakosken moottoritie (pdf)
Kohde 2: Pisarakortteli, melukaiteet (pdf)
Kohde 2: Pisarakortteli, tonttimeluseinät (pdf)
Kohde 3: VT4-Lohikoskentie (pdf)
Kohde 4: Kytökatu-Halmekatu (pdf)
Kohde 5: Puuppolantie-Kirrinkuja (pdf)
Kohde 6 ja 7: Palokanorsi (pdf)
Kohde 8: Keskusta (pdf)
Kohde 9: Ruusupuisto (pdf)  

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) selvitti Jyväskylän ja Kuopion kaupunkien kanssa tehdyssä yhteistyöhankkeessa (LIMETKU) tie- ja raideliikenteen melun terveys- ja hyvinvointivaikutuksia kyseisissä kaupungeissa. Hankkeessa käytettiin vuonna 2017 valmistuneiden meluselvitysten tuoreita altistustietoja. Lisäksi siinä arvioitiin myös liikennemelun yhteiskunnallisia kustannuksia. Hanke toteutettiin touko-lokakuussa 2017.

Tie- ja raideliikennemelun terveys- ja hyvinvointivaikutukset Kuopiossa ja Jyväskylässä (pdf)

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Petteri Ahonen
p. 014 266 5175
etunimi.sukunimi(a)jyvaskyla.fi