Maa-aineslupa tai kotitarveotto

Ympäristöhallinnon lomakkeet (ymparisto.fi)

Hakemus sähköisesti asiointipalvelun kautta

Maa-ainesten ottaminen -opas (pdf, Ympäristöministeriö)

Jyväskylän kaupungin maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksa 2021 (pdf)

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka
p. 014 266 5172

Ympäristötarkastaja Petteri Ahonen
p. 014 266 5175

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi on oltava maa-aineslain mukainen lupa. Lupahakemus osoitetaan Jyväskylässä rakennus- ja ympäristöjaostolle, joka toimii alueella maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena. Maa-aineslupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta peritään kunnan maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksan mukainen maksu.

Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Kotitarveotosta on kuitenkin ilmoitettava ottamisen sijainti ja laajuus silloin, kun ainesmäärä on yli 500 k-m3.

Maa-aineslain 23 §:n mukaan maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu. Ilmoitus tehdään valtionhallinnon NOTTO-järjestelmän kautta.

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka
p. 014 266 5172

Ympäristötarkastaja Petteri Ahonen
p. 014 266 5175