Hyppää pääsisältöön

13.6.2024

Kuva
karttakuva, jossa uusi tielinja merkittynä. Kuva A-Insinöörit Oy
Kevätkauden viimeisessä kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa tiistaina 18.6.2024 on käsiteltävänä useita asemakaavoja mukaan luettuna Vaajakosken ohitustien asemakaavat sekä kaavamuutos nykyisen Vaajakosken moottoritien meluntorjunnan kehittämiseksi. Lisäksi käsittelyssä ovat muun muassa pientaloasumisen kaavamuutokset Säynätsalon Lehtissaaresta ja Haapaniemen Ristonmäeltä, kerrostaloasumisen kaavamuutokset Keljosta ja Kortepohjasta, palveluasumisen kaavamuutos Lohikoskelta sekä vaiheasemakaava Kukkulalta.

Nelostietä kehitetään Vaajakoskella liikennettä sujuvoittamalla ja melua torjumalla. Asemakaavan muutokset ja laajennukset, joilla luodaan kaavalliset edellytykset Vaajakosken ohitustien rakentamiseksi, ovat edenneet hyväksymisvaiheeseen. Eteläisen ja pohjoisen osan kaavaehdotukset olivat uudelleen nähtävänä huhti-toukokuussa. Saadun palautteen ja edelleen tarkentuneen tiesuunnittelun johdosta kaavaratkaisuja on paikoin tarkennettu ja lisätty muun muassa ohjeelliset sijainnit liito-oravien hyppypuille.

Myös nykyisen Vaajakosken moottoritien melunsuojauksien toteuttamisen mahdollistavaan kaavamuutokseen on nyt ehdotusvaiheessa lisätty liito-oravan liikkumista tukevia alueita ja yhteyksiä sekä tehty muita tarkennuksia.

Pientaloasumista Säynätsalon Lehtissaareen ja Haapaniemen Ristonmäkeen

Säynätsalon Lehtissaaressa käytöstä poistuneiden koulurakennusten ympäristöön on suunnitteilla pienimuotoista asumista vanhojen rakennusten tilalle. Alueen uudeksi nimeksi kerättiin ideoita ja ehdotuksia suunnittelutyön käynnistyessä kesällä 2022. Saaduista ehdotuksista nimeksi valikoitui Lehtisaaren Kouluranta, joka kuvastaa alueen historiaa ja veden läheisyyttä. Kaavaluonnoksessa alueelle esitetään puolitoistakerroksisia puisia asuinrakennuksia, jotka voivat olla sijainnin mukaan rivitaloja, kytkettyjä pientaloja tai omakotitaloja. Rakennukset ja niiden piha-alueet tulee sovittaa niitä ympäröivään Lehtisaaren arvokkaaseen jälleenrakennuskauden rakennettuun ympäristöön. Alueen pohjoisosassa sijaitseva 1950-luvun asuntolarakennus on mahdollista säilyttää ja sen vieressä kasvavat kookkaat männyt on kaavaluonnoksessa esitetty säilytettäviksi. Leikkipuiston alue sekä kevyen liikenteen yhteys koulurakennusten pohjoispuolella on osoitettu lähivirkistysalueeksi.

Haapaniemen Ristonmäelle kaavaillulta pientaloalueelta on luonnosvaiheen palautteen ja tarkentuneen suunnittelun myötä vähennetty pientalotonttien määrää yhdeksällä tontilla sekä kasvatettu yksittäisten tonttien kokoa. Kortteleiden väleihin on jätetty viheryhteydet virkistyskäytön parantamiseksi.

Kerrostaloasumista Keljoon ja Kortepohjan keskustaan

Keljossa Åströmin huvila-alueen kaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Suunnitteluratkaisu on pääpiirteiltään luonnosvaiheen mukainen. Kaavaehdotukseen on tarkennettu muun muassa pysäköintiin liittyviä määräyksiä sekä lisätty suojeltava alue ja tarkennettu suojeluun liittyviä kaavamerkintöjä.

Kortepohjan liikekeskuksen tilalle on suunnitteilla kaksi asuinkerrostaloa. Hyväksymiskäsittelyssä olevaan kaavamuutokseen on ehdotusvaiheessa saadun palautteen myötä tehty muutoksia. Isännäntien varteen sijoittuvan rakennuksen kerroslukua on madallettu yhdellä kerroksella viisikerroksiseksi. Molempien rakennusten rakennusaloja on laajennettu katualueiden suuntaan ja rakennusoikeuden kokonaismäärää on vähennetty. Kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Lisäksi hyväksyttävänä on palveluasumisen asemakaavamuutos Lohikoskelta sekä entisen keskussairaalan alueen, Kukkulan vaiheasemakaava, jolla mahdollistetaan nykyisten rakennusten käyttäminen voimassa olevan asemakaavan määräyksiä monipuolisempiin käyttötarkoituksiin.

Kokouksen esityslista ja pöytäkirja

Kaikki kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen etenevät asiat ovat luettavissa liitteineen lautakunnan kokouksen esityslistalta. Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät lautakunnan verkkosivulta.
Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.