Hyppää pääsisältöön

27.5.2024

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija, taustalla valtuustosali. Kuva Jaana Pinson
Jyväskylän kaupunginvaltuusto kävi kokouksessaan laajan keskustelun Jyväskylän viime vuoden tilinpäätöksestä sekä sivusi ryhmäpuheenvuoroissaan jo ensi vuoden talousarvion valmistelua.

Asia nousi esille käsiteltäessä tarkastuslautakunnan tekemää arviointikertomusta. Tarkastuslautakunnan laajassa arviointikertomuksessa kiinnitettiin huomiota muun muassa lasten ja nuorten erityisen tuen tarpeeseen. Arviointikertomuksesta voi lukea lisää kaupungin verkkosivuilta

Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi hyväksyä vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Taloutta koskevan keskustelun voi katsoa kokouksen videotallenteelta.

Talouden ja toiminnan neljännesvuosiraportti

Kaupunginvaltuusto merkitsi osaltaan tiedoksi talouden ja toiminnan neljännesvuosiraportin, joka ennustaa kaupungin talouteen tällä hetkellä 3,7 miljoonan euron ylitystä alkuvuonna hyväksyttyyn muutettuun talousarvioon nähden. Ylitys pyritään kattamaan toimialojen ja liikelaitosten sopeutustoimilla tämän vuoden aikana, jotta vähintään talousarvion mukainen tilikauden tulos toteutuu.

Ennusteen mukaan kaupungin toimintakate heikkenee 3 miljoonaa euroa muutettuun talousarvioon verrattuna ja korkotuotot ovat toteutumassa 0,7 miljoonaa euroa talousarviota pienempänä.

Kaupungin palveluissa konsernihallinto on ylittämässä talousarvionsa 1,6 miljoonalla eurolla. Ylitysuhka johtuu suurimmalta osin tietohallinnon palveluostoista sekä suunniteltua hitaammasta siirtymisestä ulkopuolisen palveluntuottajan tuottamiin palveluihin ja sopimuksessa määritettyyn palvelulaajuuteen.

Kasvun ja oppimisen palvelut ovat ylittämässä talousarvion 1,4 miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu varhaiskasvatuksen palvelusetelikustannuksista. Palvelusetelimenot toteutuivat jo vuoden 2023 tilinpäätöksessä suunniteltua suurempina, eikä vuoden 2024 talousarviossa pystytty huomioimaan tiedossa olevaa kustannusten nousua.

Kaupunkirakennepalveluissa ylitysuhka on 700 000 euroa. Ylitys johtuu pääosin rakennusvalvonnan lupatuotoista, jotka ovat toteutumassa talousarviota pienempänä. Kylän Kattaus -liikelaitoksen ylitysuhka on 300 000 euroa. Ylitys johtuu pääosin elintarvikekustannuksista, jotka ovat toteutumassa talousarviossa ennakoitua suurempina.

Tilapalvelu-liikelaitos on puolestaan alittamassa talousarvionsa miljoonalla eurolla. Taustalla on liikelaitoksen toimintatuotot, jotka tulevat ennusteen mukaan ylittämään 600 000 eurolla Päiväkoti Punapaulan ja Kodin Terran tiloihin tulevien liikuntatilojen vuokra- ja siivouskorvausten osalta. Toimintamenojen ennakoidaan puolestaan alittavan talousarvion 400 000 eurolla sähkön hinnan toteutuessa talousarviossa ennakoitua huomattavasti matalampana.

Olavintie 1 asemakaavan muutos hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen Olavintie 1:n asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon. Suunnittelualue sijaitsee Palokan keskustassa Ritopohjantien lähettyvillä. Alue rajautuu Palokantoriin ja sen viereisiin liiketontteihin.

Kaavamuutosta on hakenut yksityinen maanomistaja. Perusteluiksi asemakaavan muuttamiselle on esitetty, että nykyinen liikekiinteistö on tullut elinkaarensa päähän ja on toimivuudeltaan haastava. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa suunnittelualueelle Palokan keskustan kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti asuin- ja liikerakentamista, joka ottaa huomioon Palokan keskustan nykytilan ja täydennysrakentamisen mahdollisuudet pidemmälläkin aikajänteellä. Suunnittelussa huomioidaan myös viereisen torin ja puistoalueen kehittämismahdollisuudet, liikkumisympäristön selkeyttäminen ja viihtyisän ja kävelypainotteisen korttelialueen kehittäminen.

Keskustelun aikana Tapani Mäki (KD) esitti Toimi Kankaanniemen (PS) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi mm. vuoropuhelun lisäämiseksi alueen asukasyhdistyksen kanssa. Esitys kuitenkin kaatui äänestyksessä äänin 57-10 ja keskustelua asiasta jatkettiin. Keskustelun aikana ei tehty muutosesityksiä, joten kaavamuutos hyväksyttiin kaupunginhallituksen pohjaesityksen mukaisena.  

Tammirinteen asemakaavan laajennus ja muutos hyväksyttiin 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen Tammirinteen asemakaavaehdotuksen. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi kaupunginvaltuuston tammikuussa 2023 pitämässä kokouksessa.

Uudelleen valmistellussa asemakaavaehdotuksessa suunnittelua on jatkettu siten, että suunnittelualueelle mahdollistetaan tiivis, nykyiseen aluerakenteeseen ja ympäristöön liittyvä pien- ja rivitalovaltainen asuinaluekokonaisuus noin 400 asukkaalle. Alueelle muodostuu yhteensä 62 pientalotonttia ja 6400 kerrosalaneliömetriä rivitalorakentamista. Noin 75 prosenttia kaava-alueesta osoitetaan virkistysalueiksi.

Suunnittelualueen pohjoisosasta on vähennetty merkittävissä määrin asuinkortteleita luonto- ja virkistysarvojen turvaamiseksi ja uusi asuinrakentaminen painotetaan alueen etelä- ja keskiosaan lähemmäs pyöräily- ja joukkoliikenneyhteyksiä. Tehokkaampi rivitalorakentaminen on painotettu alueen eteläosaan ja aluerakenne kevenee pientalovaltaiseksi pohjoissuuntaan.

Liikenteellisesti alue on jaettu kahteen erilliseen kokonaisuuteen; eteläosaan ja pohjoisosaan. Ajoneuvoliikenne syötetään näille alueille kahdesta eri paikasta nykyisestä katuverkosta, Kirrinkydöntien ja Tammiperän kautta, mikä on aiempaa erilliseen kokoojakatuun perustuvaa ratkaisua resurssiviisaampi ja yhdyskuntataloudellisempi. Lisäksi liikenneratkaisu mahdollistaa tiiviimmän ja nykyiseen rakennettuun ympäristöön liittyvän aluerakenteen ja sen myötä laajemmat ja yhtenäisemmät virkistysalueet.

Liikenteelliset vaikutukset eivät ole kokonaisuudessaan merkittäviä, eivätkä aiheuta erityisiä muutostarpeita nykyiseen katuverkkoon. Uuden asuinrakentamisen tuottama liikenne jakautuu tasaisesti molempiin ajoyhteyksiin, mikä osaltaan lieventää olemassa olevaan katuverkkoon kohdistuvaa liikennekuormitusta. Kävely- ja pyöräily-yhteys esitetään suoraviivaisesti alueen halki Tammitielle, jossa sijaitsevat lähimmät joukkoliikennepysäkit ja sujuva yhteys pyöräilyn pääverkkoon.

Alueen merkittävin virkistysreitti Tammirinteenpuistosta Hiihtomaan ja päävirkistysalueen suuntaan säilytetään katkeamattomana. Olemassa olevat merkittävimmät polkuyhteydet on kartoitettu ja niiden jatkuvuus ja saavutettavuus lähiympäristöstä on otettu huomioon kaavamerkinnöin. Virkistysalueiksi osoitettavat alueet on säilytetty mahdollisimman laajoina ja yhtenäisinä niiden virkistysarvon parantamiseksi.

Alueen pohjoisosassa sijaitsevan suolaikun ja noron ympäristö sekä niiden valuma-alueet sijoittuvat pääosin virkistysalueelle, kuten yksittäiset muutkin kaavaprosessin aikana havaitut luontokohteet. Suolaikun ja noron suojelualuetta on laajennettu ja yhtenäistetty kohteiden säilymisen turvaamiseksi. Uusi asuinrakentaminen sijoittuu pääasiassa pohjoisosan hakkuuaukealle sekä eteläja keskiosan entisille talousmetsäalueille, jotka eivät ole luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä.

Asemakaava oli muutosten myötä uudelleen nähtävillä ja saadun palautteen myötä on tehty vielä tarkennuksia mm. rivitalokortteleiden rakennusaloihin ja pysäköintialueisiin. Muun muassa nykyisiin asuinkortteleihin rajautuvien rivitalotonttien piha-alueita on määrätty toteutettavaksi puistomaisena, kasvillisuudeltaan kerroksellisena ja runsaspuustoisena vehreän lähiympäristön varmistamiseksi.  

Keskustelun aikana Joni Parkkonen (PS) esitti Timo Lehtosen (PS) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että liikenneyhteys uudelle alueelle tapahtuu Mesikämmenen kautta. Esitys kuitenkin hävisi äänestyksessä äänin 58-9 ja keskustelua jatkettiin. Jatkokeskustelun aikana ei tehty muutosesityksiä, joten kaavamuutos hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

______________

Kokouksen alussa kuultiin lisäksi kaupunginjohtajan tiivis talouskatsaus, joka on kuultavissa kokouksen videotallenteelta.

Lisätietoja: kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Hämäläinen p. 0400 647 171