Hyppää pääsisältöön

8.5.2024

Kuva
Rajakadun havainnekuvassa puita, katu, ihmisiä. Kuva WSP Finland Oy
Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta kokoontuu tiistaina 14.5.2024. Lautakunnan käsittelyssä ovat muun muassa Rajakadun ja Vesangantien katusuunnitelmat, Jyväskylän Asumisvisio2035 sekä Äijälän puutarhakorttelin, Tammirinteen ja yritystonttien kaavamuutokset.

Kaupunkirakennelautakunta päättää Rajakadun saneerauksen toteutustavasta

Rajakatu on yksi kaupungin ydinkeskustan sivuitse johtavista keskeisimmistä pääkaduista, joka välittää liikennettä keskustan ja keskustan ulkopuolisten alueiden välillä. Liikennevirta kulkee Rajakadun läpi Lohikoskelle Laukaantien suuntaan, Rantaväylälle Lohikosken eritasoliittymän kautta sekä Savelaan, josta yhteydet ovat keskussairaalan alueelle ja Keuruuntielle saakka.

Rajakadulla ajoittain ilmenevä liikenteen ruuhkautuminen johtaa sujuvuusongelmiin myös alueen katuliittymissä sekä katujakson ulkopuolelle. Aiemmin laadittujen selvitysten perusteella liikennemäärät Rajakadulla tulevat tulevaisuudessa kasvamaan. Sitä kuinka nopeasti liikennemäärät kasvavat on vaikea arvioida. Rajakadun nykyinen kapasiteetti ei riitä kasvavan liikennemäärän välittämiseen, joten tulevaisuudessa Rajakatu tulee olemaan 2+1 ajokaistainen, eli Taulumäen suuntaan toteutetaan uusi kaista nykyisen rinnalle. Samalla levennetään nykyiset kapeat kävely- ja pyöräväylät. Katualueen rajallisen tilan vuoksi kadulle ei mahdu neljättä ajokaistaa, jonka vuoksi lisäkaistaa esitetään toteutettavaksi vain Taulumäen suunnan liikenteelle.

Jotta muutokset saadaan mahdutettua kapeaan katutilaan, täytyy kadun jäsentelyä muuttaa vaihtamalla puurivistön sijaintia. Nykyiset katupuut on poistettava ja uudet istutettava bulevardimaisesti kadun keskiosaan.

Rajakadun parantamista vaiheittain on tutkittu. Jyväskylän kaupunki esittää kaupunkirakennelautakunnalle Rajakadun muuttamista 2+1 ajokaistaiseksi kerralla. Lisäkaistalla parannetaan Vesangan ja Nisulan suunnan sekä Sepänkadun ja Puistokadun välisen osuuden liikenteen välityskykyä ja turvallisuutta. Samalla varaudutaan maltillisemmankin liikenteen lisääntymisen aiheuttamiin sujuvuusongelmiin. Uudistusten toteuttaminen kerralla on myös vaiheittaista toteutustapaa kustannustehokkaampi ratkaisu. Lisäksi katurakentamisen haitat koetaan vain kerran.

Tarkemmat tiedot katusuunnitelmasta: https://www.jyvaskyla.fi/kaupunkisuunnittelu/liikenne-ja-katusuunnittelu/nahtavilla/rajakadun-katusuunnitelman.

Vesangantie uudistuu Nisulankadun ja Palokunnankadun välillä

Vesangantien katusuunnitelmamuutos etenee kaupunkirakennelautakunnan hyväksymiskäsittelyyn. Suunnittelualue sijaitsee Vesangantiellä välillä Nisulankatu - Palokunnankatu, Mäki-Matin kaupunginosassa. Suunnittelualue käsittää Vesangantien ajoradan ja pohjoispuolen kävely- ja pyöräväylän lisäksi Vesangantie – Palokunnankatu - Voionmaankatu risteysalueen ja siihen liittyvän yleisen pysäköintialueen.

Katusuunnitelmamuutoksella parannetaan liikenneturvallisuutta, liittymän toimivuutta ja kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita.

Vesangantien ajorataa esitetään kavennettavan seitsemän metriseksi vastaamaan nykyisiä mitoitusperiaatteita. Ajoradan viereen esitetään uusi viherkaista ja nopeusrajoitukseksi 40 km/h. Voionmaankadun yksisuuntainen pyöräväylä on suunniteltu jatkuvan Keskikadulta Palokunnankatuun saakka.

Risteysalueella Voionmaankadun suuntaan rakennetaan uusi suojatie. Samalla poistuu kadunvarsipysäköinti Voionmaankatu 34 edestä. Risteysaluetta muokataan ja tiivistetään liikenneturvallisuus ja erikoiskuljetukset huomioiden. Lisäksi risteysalueelle asennetaan uusi liikenteenvalvontalaite. Voionmaankadun viereinen yleinen pysäköintialue asfaltoidaan ja sen valaistus uusitaan. Katuvalaistus uusitaan koko suunnittelualueella.

Kadunrakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi tämän kesän aikana.

Tarkemmat tiedot katusuunnitelmasta: https://www.jyvaskyla.fi/kaupunkisuunnittelu/liikenne-ja-katusuunnittelu/nahtavilla/vesangantien-katusuunnitelmien-muutos-valilla-nisulankatu-palokunnankatu

Jyväskylän uusi asumisvisio käsittelykierrokselle

Asumisvisio2035 on tulevaisuuden kuva ja tahtotila asumisen kehittämiselle Jyväskylässä seuraavalle kymmenelle vuodelle. Visiossa on nostettu esiin asumisen trendejä ja ilmiöitä sekä tärkeäksi koettuja suuntaviivoja asumisen ja sen kehittämisen osalta. Visioon on koottu myös onnistumisia ja hyviä esimerkkejä asumisen kehittämisestä Jyväskylässä sekä esitetty suosituksia tavoista ja käytänteistä, joilla asumista ja asuinympäristöjä tulisi kehittää ja ylläpitää. Visio kiteytyy lauseeseen:

Jyväskylässä on tilaa kaiken kokoisille asumisen unelmille, kunkin omaan elämäntapaan ja elämäntilanteeseen sopien.

Jyväskylässä sujuva ja laadukas asumisen arki toteutuu sopivan kokoisessa kaupungissa. Viherympäristöt ja vesistöt sekä palvelut ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuden ovat helposti saavutettavissa kävellen, pyöräillen ja joukkoliikennettä käyttäen. Visiossa asuminen nähdään asuntoa laajempana kokonaisuutena: se kattaa kodin lisäksi myös ympäristön palveluineen sekä mahdollisuuksineen erilaisiin toimintoihin ja ajanviettoon.

Uudisrakentamisessa tulisi jatkaa kaupungin täydennysrakentamisen perinnettä entistäkin parempaa ja resurssiviisaampaa asumisen ympäristöä luoden. Olemassa olevien asuinalueiden elinvoimasuutta tulisi vaalia eri tavoin ja kunkin alueen identiteetin vahvistaminen nähdään tärkeäksi. Asumisen tulisi olla aikaa kestävää ja huomioida muuttuvat elämäntilanteet. Uusien asumisvaihtoehtojen ja –ratkaisujen kehittämistä halutaan tehdä yhdessä asukkaiden ja alan toimijoiden kanssa yhteistyössä.

Vision sisältö on laadittu vuoden 2023 aikana kootun aineiston pohjalta. Kaupungin asumisen nykytilasta sekä tulevista kehittämissuunnista kerättiin tietoa asumisen asiantuntijoilta ja ammattilaisilta sekä jyväskyläläisiltä. Asumisvisio2035 ohjaa Jyväskylän kaupungin maankäytön suunnittelua ja toteutusta. Se antaa suuntaviivoja esimerkiksi maankäytön, asumisen ja liikenteen KymppiR –toteuttamisohjelmaan, vuosittain laadittavaan kaavoitusohjelmaan sekä näihin liittyvään yhteistyöhön.

Vision on tavoitteena edetä kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn kesään mennessä.

Tutustu Jyväskylän Asumisvisio2035 –aineistoon: https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/safelinks/1/atp-safelinks.html (pdf)

Äijälän puutarhakorttelista kaavaluonnos

Kuva
Havainnekuva Äijälän puutarhakorttelista. Rakennuksia ja istutuksia. Kuva Arkkitehtuuritoimisto OLARK Oy

Väinölässä entisille Äijälän tilan maille on suunnitteilla vehreä ja viihtyisä korttelikokonaisuus, joka tarjoaa monipuolisia ja joustavia asumisen muotoja erilaisissa elämänvaiheissa oleville asukkaille.

Nykyisen kasvitarhan alueelle ja laidunmaalle esitetään kaavaluonnoksessa asumista ja palveluasumista. Kasvitarhan rakennuskanta ja siellä toteutettava kuntouttava työtoimintaa jatkuvat alueella sulautuen osaksi kaupunkipientaloista koostuvaa asuinaluetta. Uudet asuinrakennukset voivat olla erillispientaloja, kytkettyjä pientaloja tai pienkerrostaloja. Asumiselle luonnoksessa rakennusoikeutta yhteensä 4 150 kerrosalaneliömetriä, josta uudisrakentamisen osuus on 3 880 kerrosalaneliömetriä. Uusia asukkaita alueelle arvioidaan tulevan rakentamisen myötä noin 90. Suunnittelualueen eteläosaan esitetään luonnoksessa lisäksi 60-paikkaista hoivakotia ympärivuorokautiseen palveluasumiseen sekä yhteisöllistä palveluasumista.

Suunnittelua ohjaavina arvoina ovat yhteisöllisyys ja ekologisuus. Asuinrakennusten korttelialueelle saa rakentaa viherhuoneita. Niin kutsutuissa kaupunkipientaloissa saa käyttää luonnonmukaisia tai muita kokeellisia rakennus- ja julkisivumateriaaleja. Palveluasumisen rakennukset tulee olla julkisivuiltaan puuta. Puutarhakortteliin tulee rakentaa asuntopihojen lisäksi taloyhtiöiden yhteispihoja sekä alueen asukkaiden yhteinen korttelipuisto. Pysäköinti on keskitetty tonttikadun varteen osoitetuille pysäköimisalueille. Korttelin lävitse kulkee jalankulun ja pyöräilyn reitti Savikkotieltä ja Äijäläntielle.

Tammirinne hyväksymiskäsittelyyn

Halssilan ja Jyskän väliin sijoittuvalle Tammirinteelle suunnitteilla olevan asuinalueen uusi kaavaratkaisu on lautakunnan hyväksymiskäsittelyssä. Kaavaehdotukseen on tarkentuneen suunnittelun ja saadun palautteeseen pohjautuen tehty tarkistuksia. Muun muassa nykyisiin asuinkortteleihin rajautuvien rivitalotonttien piha-alueita on määrätty toteutettavaksi puistomaisena, kasvillisuudeltaan kerroksellisena ja runsaspuustoisena vehreän lähiympäristön varmistamiseksi.

Tammirinteen asemakaavamuutos ja –laajennus on vaikutuksiltaan merkittävä. Sen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Yritystontteja Palokkaan ja Seppälänkankaalle

Ehdotusvaiheessa on kolme yritystoiminnalle suunnattua asemakaavamuutosta. Palokan Kirrinrinteellä kaavamuutoksella ja –laajennuksella parannetaan kortteleiden rakennettavuutta muun muassa liittämällä osa Kirrinrinteen katualueesta tontteihin, jäsentämällä tontteja ja päivittämällä kortteleiden käyttötarkoitusta.

Seppälänkankaalla Laukaantien itäpuolella ja Pykälistöntien eteläpuolella sijaitsevalle suunnittelualueelle mahdollistetaan nykyisen yritystoiminnan tarpeet ja kehittämisedellytykset, sekä uusien yritystonttien muodostaminen. Kaavamuutoksessa tutkitaan alueen liikenneyhteyksiä ja huomioidaan Laukaantien parantamiseen laaditun tiesuunnitelman vaikutuksia.

Seppälänkankaan teollisuusalueella Iskutiellä kaavamuutoksella mahdollistetaan alueella toimivan yrityksen materiaalien valmistus ja varastointi turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) edellyttämällä tavalla.

Kokouksen esityslista ja pöytäkirja

Kaikki kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen etenevät asiat ovat luettavissa liitteineen lautakunnan kokouksen esityslistalta. Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät lautakunnan verkkosivulta: www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/kaupunkirakennelautakunta. Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.