Hyppää pääsisältöön

6.5.2024

Kuva
Kaupungin kuva ilmasta. Kuva Lentokuva Vallas Oy
Jyväskylän kaupungin tarkastuslautakunta kiinnittää arviointikertomuksessaan huomiota muun muassa lasten ja nuorten erityisen tuen tarpeeseen ja ehdottaa, että tulevaisuuden palveluiden suunnitteluun osallistettaisiin enemmän palveluiden käyttäjiä. Tarkastuslautakunta luovuttaa arviointikertomuksen valtuuston puheenjohtajistolle perjantaina 17.5. Median edustajat ovat tervetulleita kuulemaan laajemmin tarkastuslautakunnan esittämistä huomioista.

Jyväskylän tarkastuslautakunta julkaisi arviointikertomuksensa, jossa se luo jälleen kokonaiskuvaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta. Arviointikertomus on ensimmäinen arviointi sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyivät kaupungilta hyvinvointialueelle. Tarkastuslautakunta on arviointia varten tehnyt myös 13 tuloksellisuusarviointia kaupungin eri palveluihin.

Tarkastuslautakunta kiinnittää tuloksellisuusarvioinneissaan huomiota mm. tehostettua ja erityistä tukea saavien oppilaiden määrän kasvuun. Erityisen tuen tarpeen syynä on nykyisin yhä enemmän erilaiset käyttäytymisen häiriöt kuten poissaolot, kiusaaminen, väkivaltaisuus ja mielenterveyden ongelmat.

- Lasten ja nuorten palvelutarpeisiin vastaaminen ei välttämättä edellytä nykyisten palvelujen rahoituksen kasvattamista vaan uudenlaisia, matalan kynnyksen palveluja, joilla voidaan reagoida nopeasti lasten ja nuorten huoliin, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tapani Mäki toteaa. 

Tarkastuslautakunta ehdottaakin arviointikertomuksessaan, että kaupunki tukisi yhteisöllisyyttä, joka ennaltaehkäisee julkisen sektorin tarjoaman palvelutarpeen kasvua. Tämän vuoksi asukkaiden tulisi olla enemmän mukana palvelujen suunnittelussa, kuten palvelumuotoilussa ja osallistuvassa budjetoinnissa, joissa voi syntyä uusia ideoita palvelujen järjestämiseen.

Asukkaiden hyvinvointipalveluihin käytetty rahoitus on kasvanut – silti hyvinvointi vaikuttaa heikentyneen

Jyväskylässä palveluihin käytetty rahoitus asukasta kohti on kasvanut vertailukaupunkeja enemmän vuodesta 2017 alkaen, mutta verorahoitus on kasvanut vähemmän. Vaikka palveluihin on lisätty rahoitusta, Kuntaliiton kokoaman hyvinvointi-indikaattorin tulos ei ole parantunut, vaan hieman heikentynyt. Tarkastuslautakunta ehdottaakin, että hyvinvointikertomuksen tiedot integroitaisiin paremmin talousarviovalmisteluun ja määrärahojen käytön seurantaan.

Tarkastuslautakunta esittää myös vauhtia digitalisaation edistämiseen. Tarkastuslautakunnan mukaan kaupungin tulee omilla toimenpiteillään ja Kuntien Tiera Oy:n kautta nostaa palvelujen digitalisaation kypsyystasoa. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten ja asiakkaiden palvelujen saavutettavuutta monipuolisesti ja samalla luoda kustannushyötyjä palvelujärjestelmään.

Kaupungin talouden tasapainotuksen toteutuminen

Tarkastuslautakunta näkee, että kaupungin jo toteuttamien sopeutuskeinojen lisäksi tulisi tarkastella kaupungin palveluverkkoa ja sovittaa sitä yhteen myös hyvinvointialueen palvelujen kanssa. Ennakkovaikutusten arviointien yhteydessä esille tuotujen riskien todentumista ja säästön vaikutuksia tulee seurata ja arvioida nykyistä systemaattisemmin. Tulorahoituksen tasoa tulee saada kasvatettua, jotta investointeja voidaan tehdä vastuullisesti kaupungin elinvoimaa tukien.

Keski-Suomen tarkastuslautakuntien yhteinen arviointi keskittyi ja nuorten fyysisen toimintakyvyn kehittymiseen

Keski-Suomen tarkastuslautakuntien puheenjohtajat arvioivat yhteistyöverkostossaan, miten lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky on kehittynyt Keski-Suomessa, ja mitkä ovat olleet kuntien panostukset liikkumisen edistämiseen.

Keski-Suomen lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky on hiukan parantunut viime vuosina, ja myös kuntien toimenpiteet liikunnallisuuden edistämisessä ovat lisääntyneet. Liikkumisen edistäminen näkyy myös kuntien tavoitteissa, ja kunnat ovat aktiivisesti olleet kehittämässä Harrastamisen Suomen mallia.
 

Arviointikertomus antaa tietoa verorahojen mahdollisimman tehokkaasta käytöstä

Tarkastuslautakunnan vuosittain laatima arviointikertomus antaa päätöksentekijöille tietoa, miten verorahoitusta käytetään mahdollisimman tehokkaasti asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen.

Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen lisäksi arviointikertomus sisältää tänä vuonna 13 tuloksellisuusarviointia, jotka kiinnittävät edellä mainittujen lisäksi huomiota mm. ruoka-avun rahoitukseen ja kulttuuritilojen rakentamiseen.

Arviointikertomuksen pohjana toimii kaupungin vuoden 2023 tilinpäätös. Sen osalta tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy tilinpäätöksen 2023 ja myöntää tilintarkastajien esityksen mukaisesti vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2023.

Arviointikertomuksen luovutustilaisuus kaupunginvaltuuston puheenjohtajistolle 17.5. – median edustajat tervetulleita tilaisuuteen!

Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Ennen valtuuston kokousta arviointikertomus annetaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajistolle kaupungintalon Vallesmanni-salissa perjantaina 17.5.2024 klo 14.00 alkaen. Tilaisuuteen voivat osallistua myös median edustajat.

Tervetuloa keskustelemaan Jyväskylän kaupungin toiminnan ja talouden arvioinnista. Kahvitarjoilua varten pyydetään ilmoittautumista 13.5. mennessä kaupunginreviisorille osoitteella tarja.saarelainen[at]jyvaskyla.fi.

Kokouksen pöytäkirja ja arviointikertomus (pdf-muoto) ovat luettavissa kaupungin verkkosivulta osoitteesta: https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=16630 

Lisätietoja: 
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tapani Mäki, [email protected] ja kaupunginreviisori Tarja Saarelainen, [email protected], p. 050 592 3701