Hyppää pääsisältöön

24.4.2024

Kuva
Jyväskylän asuinalue vehreässä ympäristössä
Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kokouksessaan 23.4.2024 Jyväskylän yleiskaavan 2050 tavoitteet jatkovalmistelun lähtökohdiksi. Jyväskylän yleiskaava 2050 on tullut vireille tammikuussa 2024. Yleiskaavan 2050 päätarkoitus on ohjata Jyväskylän yhdyskuntarakenteen kehitystä seuraavina vuosikymmeninä kaupungin tavoitteiden suuntaan. Lisäksi tarkoitus on uudistaa ja päivittää vuonna 2014 hyväksyttyä Jyväskylän kaupungin yleiskaavaa tarvittavilta osin.

Yleiskaavan tavoitteet kuvaavat, mitä asioita Jyväskylän yleiskaavan 2050 laadinnassa painotetaan ja joiden toteutumiseen yleiskaavaratkaisussa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Jyväskylän yleiskaavan 2050 tavoitteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin, Jyväskylän kaupunkistrategiaan ja sitä toteuttaviin ohjelmiin sekä vuorovaikutukseen. Yleiskaavan tavoitteiden muodostamisessa on hyödynnetty asukaskyselyä sekä kaupunkirakennelautakunnan työpajamuotoista työskentelyä. Yleiskaavan vireille tulon jälkeen tammikuussa 2024 tehtyyn asukaskyselyyn saatiin noin 1100 vastausta. 

Jyväskylän yleiskaavan 2050 päätavoitteena on luoda edellytykset kaupungin kestävälle kasvulle ja asukkaiden sujuvalle arjelle. Yleiskaavan yksityiskohtaisemmat tavoitteet on esitetty neljässä kokonaisuudessa, jotka ovat resurssiviisas yhdyskuntarakenne, fiksu ja kestävä liikkuminen, vihreä ja sininen ympäristö sekä monipuoliset mahdollisuudet elinkeinoille.

Yleiskaavan tavoitteissa on käsitelty laajasti eri yleiskaavan sisältöalueita, jotka kytkeytyvät myös toisiinsa. Resurssiviisauden korostaminen tarkoittaa uuden rakentamisen ohjaamista pääosin jo rakennetun infran ja palveluiden äärelle sekä keskusten kehittämistä monipuolisina alueina. Maankäyttöä ohjaamalla voidaan lisätä myös joukkoliikenteen suosiota tiheimmän vuorovälin reittien varsilla. Maankäytön tehostamisesta huolimatta tunnistetaan lähivirkistysalueiden merkitys osana asuinalueita sekä päävirkistysalueiden kehittäminen monipuolisina virkistys- ja luontoympäristöinä. Yleiskaavan tavoitteissa on korostettu myös luonnon monimuotoisuuden turvaamista sekä Jyväskylälle ominaisen rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimista.

Jyväskylän väestö- ja työpaikkamäärät kasvavat jatkossakin. Yleiskaavan laadinnassa varaudutaan kuitenkin erilaisiin kehityskulkuihin. Yleiskaavan tavoitteissa kaupungin kasvu tarkoittaa muun muassa nykyisten yritysalueiden täydentämistä ja uusien alueiden kehittämistä houkutteleviin sijainteihin. Yleiskaavalla edistetään myös uusien, kuten kiertotalous- tai vihreän siirtymän toimintojen sijoittumismahdollisuuksia. Tavoitteiden mukaan erityyppiselle asumiselle osoitetaan jatkossakin otollisia sijainteja, ja maaseutumaisten elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistetään.

Jyväskylän yleiskaavatyössä laaditaan seuraavana vaiheena yleiskaavaluonnosta. Tavoiteaikataulun mukaan yleiskaavaluonnos valmistuisi vuoden 2024 loppuun mennessä. 

Yleiskaavan tavoitteet on esitetty tarkemmin tavoiteraportissa.  

Jyväskylän yleiskaavan 2050 etenemistä voi seurata Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.
 

 

Lisätietoja:

Mervi Vallinkoski
yleiskaavapäällikkö
p. 050 584 8822

Jouni Mäkäräinen 
yleiskaavasuunnittelija
p. 040 186 5093