Hyppää pääsisältöön

15.3.2024

Kuva
Asuinalue vehreässä ympäristössä. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu
Jyväskylän kaupunki kartoitti tammikuussa 2024 verkkokyselyllä jyväskyläläisten näkemyksiä yleiskaavan 2050 tavoitteiden asettamisen tueksi. Kyselyn tulokset on julkaistu kaupungin verkkosivuilla.

Kyselyssä vastaajat valitsivat eri adjektiiveistä, millainen Jyväskylä olisi vuonna 2050. Vähintään kolmannes vastaajista oli valinnut adjektiivit turvallinen, luonnonläheinen, elinvoimainen ja arjessa toimiva. Vastauksia vertailtaessa vastaajien iän, sukupuolen ja asuinpaikan perusteella, oli neljän kärki kaikissa sama. Ainoastaan alle 25-vuotiaiden vastaajien osalta neljän kärkeen olisi elinvoimaisuuden sijasta noussut liikuntaan kannustava

Kyselyn tulokset tukevat yleiskaavan tavoitteiden asettamista

Kyselyssä vastaajat arvioivat yhteensä 16 Jyväskylän yleiskaavan liittyvän keskeisen tavoitteen tärkeyttä. Erityisesti luonnon monimuotoisuus, virkistysmahdollisuudet, joukkoliikenne, lähipalvelut, kulttuuriympäristöt ja maisema sekä ympäristöhaittojen vähentäminen arvioitiin tavoitteista hyvin merkittäviksi. Toisaalta autoliikenteen sujuvuutta, uusia yritysalueita, kuntataloudellista edullisuutta sekä väestön ja työpaikkojen merkittävää kasvua ei nähty niin keskeisinä tavoitteina. 

Osassa kysymyksiä tiedusteltiin vastaajien painotuksia yhdyskuntarakenteen kehittämisen suhteen. Vastauksissa esiintyi hajontaa vastaajien arvomaailmasta riippuen. Liikkumismuotoja, kaupunginosien kehittämistä, kaupunkirakenteen ja rakentamisen luonnetta sekä asuinrakentamisen sijoittumista koskevissa vastauksissa saatiin vastauksissa selkeitä eroja.  

Esimerkiksi kaksi kolmasosaa vastaajista kehittäisi kaupungissa kestäviä liikkumismuotoja, kuten eli kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Joka kuudes vastaaja kehittäisi mieluiten henkilöautoilua. 

Enemmistö kyselyyn vastanneista sijoittaisi uutta asuinrakentamista mieluummin nykyisille asuinalueille kuin uusille. Täydennysrakentamista ei toivota tapahtuvan lähialueiden virkistyskäytön kustannuksella. 

Ne vastaajat, jotka valitsivat kestäviin liikkumismuotoihin perustuvan kaupunkikehittämisen, painottivat tiivistä ja korkeaa kaupunkia jonkin verran kaikkia vastaajia enemmän. Kuitenkin enemmistö suosisi väljää ja matalaa rakentamista. Nuoremmat vastaajat painottaisivat asuinrakentamisen sijoittamista nykyisten asuinalueiden yhteyteen, kehittäisivät kaupungin kestäviä liikkumismuotoja ja näkisivät kaupungin tiiviimpänä ja korkeampana kuin vanhemmat vastaajat.

Kyselyssä kartoitettiin kaupunkilaisille mieleisiä yleiskaavaan vaikuttamisen tapoja. Suosituimmaksi tavoiksi nousivat verkkokyselyt ja alueelliset asukastilaisuudet sekä etäyhteyksin pidettävät tilaisuudet.

Kyselyyn vastasi yhteensä 1105 henkilöä. Keskivertovastaaja oli Jyväskylän keskustaajaman alueella asuva, työssäkäyvä 25–44-vuotias nainen. Naiset olivat vastaajissa selkeästi yliedustettuina miehiin nähden. Suurin osa vastaajista oli 25–64-vuotiaita.

Lue kyselyn tulokset kokonaisuudessaan:

Lisätietoja
 
Jouni Mäkäräinen
yleiskaavasuunnittelija
puh. 040 186 5093