Hyppää pääsisältöön

19.2.2024

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija, taustalla valtuustosali. Kuva Jaana Pinson
Jyväskylän kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan mm. kaava-asioita sekä hyväksyi äänestyksen jälkeen vastauksen maahanmuuton taloudellisten vaikutusten selvittämistä koskevaan valtuustoaloitteeseen.

Jyväskylän kaupungin avaava tase 1.1.2023

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hyvinvointialueuudistuksesta aiheutuneet avaavan taseen muutokset sekä Jyväskylän kaupungin avaavan taseen 1.1.2023. Kaupungin peruspääoma tammikuun ensimmäinen päivä 2023 on alkusaldoihin tehtyjen muutosten jälkeen 422 505 148,75 euroa.

Avaavan taseen muutosten taustalla on hyvinvointialueuudistus, jonka myötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuu siirtyi Jyväskylän kaupungilta Keski-Suomen hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa. Jyväskylän kaupungin tilintarkastusyhteisön mukaan avaava tase tulee hyväksyä valtuustossa ennen vuoden 2023 tilinpäätöksen käsittelyä.

Lintukangas I asemakaava hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Lintukangas I asemakaavan. Asemakaavan laajennus sijoittuu vuonna 2022 liikenteelle avatun uuden VT4 moottoritien Lintukankaan eritasoliittymän lounaispuolelle. Jyväskylän keskustaan on alueelta matkaa noin 10 kilometriä.

Lintukankaan alue jakautuu kolmeen erilliseen sektoriin, jotka ovat asemakaavoitettavissa ja toteutettavissa vaiheittain. Jokaisesta sektorista on osoitettavissa yksi liittymä itälänsisuuntaiselle maantielle (Lintukankaan orsi). Alueen asemakaavoittaminen on aloitettu lounaisosasta (Lintukangas I). Asemakaavoitettava alue on kaupungin omistuksessa.

Lintukankaan alue on asemakaavoittamaton ja rakentamaton. Alueella ei ole erityisesti suojeltavaa luonto- tai kulttuuriympäristöä. Alueelle on tehty liitto-oravaselvitys kesällä 2022. Selvityksessä Lintukangas I kaava-alueelta ei löytynyt säilytettäviä luontoarvoja. Luonnonvarojen osalta alueen pohjarakentamisessa pyritään hyödyntämään alueelta saatavien maa-aineisten käyttöä.

Lintukankaan työpaikka-alue on Jyväskylän kaavoitusohjelman 2021–2024 kohde. Alueen kaavoittaminen toteuttaa Tykki-ohjelman ja Työpaikka-alueiden kehitysohjelman mukaisia asemakaavoituksen ja tonttivarannon tavoitteita vuosien 2023–2024 osalta.

Nisulankatu 52 asemakaavan muutos hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Nisulankatu 52:n asemakaavan muutoksen. Kaavamuutosalue sijaitsee Nisulassa Harjun länsipuolella. Suunnittelualueella sijaitsee kaksi huoltamotoiminnalle 1960- ja 1970-luvulla valmistunutta rakennusta. Tontilla sijaitsee myös käytössä oleva polttoaineiden jakelun kylmäasema.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa laadukasta asumispainotteista täydennysrakentamista keskusta-alueen tuntumaan. Täydennysrakentaminen sovitetaan yhteen lähiympäristön arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kanssa. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan asuinrakentaminen ja kahden kolmekerroksisen kerrostalon toteuttaminen.

Lennostontie-Tehtaankatu-asemakaavan muutos Tikkakoskella hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen Lennostontie-Tehtaankatu -alueella Tikkakoskella. Työpaikka- ja asuinrakentamisen mahdollistava kaavamuutos sijaitsee Tikkakosken entisen asetehtaan ympäristössä Tikkakosken taajamassa.

Asemakaavan tavoitteena on alueen sisäisen liikenteen sujuvuuden parantaminen, uusien tarkoituksen mukaisten teollisuus- ja työpaikkatonttien kaavoittaminen ja valtakunnallisesti arvokkaan rky-alueen ja läheisen pientaloalueen asettamien reunaehtojen huomioiminen riittävällä tavalla. Suunnittelualue on pääosin kaupungin omistamaa rakentamatonta asemakaavoitettua teollisuuskorttelimaata.

Joni Parkkosen (PS) ym. valtuutettujen valtuustoaloite maahanmuuton taloudellisten vaikutusten selvittäminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen vastauksen Joni Parkkosen (PS) ja 8 muun valtuutetun aloitteeseen, jossa esitetään maahanmuuton taloudellisten vaikutusten ja erityisesti maahanmuuton kautta tapahtuvan väestönkasvun vaikutusten selvittämistä suhteessa kaupungin talouteen.

Vastauksessa todetaan muun muassa, että maahanmuuton taloudellisten vaikutusten yksityiskohtainen selvittäminen ei ole mahdollista avointen tietolähteiden avulla, vaan edellyttäisi Tilastokeskuksen maksullisten ja luvanvaraisten tutkimusaineistojen käyttöä. Maksullisten ja tutkimusluvanvaraisten tietoaineistojen käyttö on tutkimustoimintaa, mikä ei ole kaupungin ydintoimintaa eikä -osaamista. Lisäksi tällaisen tutkimuksen tekeminen sitoisi huomattavasti kaupungin resursseja, mikä ei ole nykyisessä taloustilanteessa mahdollista.

Vastauksessa viitataan Sitran tekemään selvitykseen, jossa todetaan, ettei maakunta- ja kuntatasolla pidetä mielekkäänä koulutus- ja työperäiseen maahanmuuttoon keskittymistä, vaan tarvetta on kaikkien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kouluttautumisen ja työllistymisen tukemiselle. Jotta asettautuminen Suomeen onnistuisi paremmin, työelämän vastaanottavuuden lisäksi tarvitaan myönteistä viestintää, toimivat peruspalvelut sekä aiempaa laajempaa perheen huomioimista. Vastauksen mukaan tämä pätee myös kasvavaan ja kansainvälistyvään Jyväskylään.

Keskustelun aikana Joni Parkkonen (PS) esitti Ari Laitisen (Kesk.) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Palautusesitys kuitenkin hävisi äänestyksessä äänin 53-14 ja keskustelua jatkettiin. Keskustelun aikana ei tehty muutosesityksiä, joten asia hyväksyttiin kaupunginhallituksen pohjaesityksen mukaisena. 
______________

Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunnan varajäsenen tehtävään nimettiin Veijo Lindberg (Vihr.). Sirkku Ingervon (Vas.) tilalle tarkastuslautakunnan varajäseneksi nimettiin Rosa Heikkinen (Vas.) ja Elisa Järvenpään (SDP) tilalle Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunnan varajäseneksi Tarja Hyötyläinen (SDP).

Lisätietoja: kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Hämäläinen p. 0400 647 171 

Asiasanat: