Hyppää pääsisältöön

12.2.2024

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson
Jyväskylän kaupunginhallitus antoi kokouksessaan mm. lausunnon korkeimmalle hallinto-oikeudelle sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksen purkua koskevassa asiassa.

Lausunnon antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksen purkua koskevasta hakemuksesta

Kaupunginhallitus antoi osaltaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle lausunnon sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksen purkua koskevassa asiassa. Taustalla on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kesäkuussa 2022 tekemä päätös sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamisesta. Sairaanhoitopiirin toiminnan siirryttyä Keski-Suomen hyvinvointialueelle, Keski-Suomen aluevaltuusto käsitteli kesäkuussa 2023 sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022. Osana päätöstä hyvinvointialue päätti jättää panematta täytäntöön Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston aiemman lainvoimaisen päätöksen peruspääoman alentamista.

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti heinäkuussa 2023 valittaa kyseisestä hyvinvointialueen valtuuston päätöksestä. Aluevalituksessa kaupunki on vaatinut päätöksen kumoamista ja aluevalituksen kohteena olevan päätöksen saattamista uudelleen Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuuston käsiteltäväksi siten, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2022 käsittelyssä noudatetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimielinten lainvoimaisia päätöksiä koskien sairaanhoitopiirin alijäämän kattamista.

Keski-Suomen hyvinvointialue on tämän jälkeen hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston päätöksen purkamista. Hyvinvointialue on hakemuksessaan vedonnut siihen, ettei hyvinvointialue ole saanut purkuhakemuksen kohteena olevaa päätöstä tiedoksi. 

Kaupunki toteaa lausunnossaan, että sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen ja peruspääoman alentamista koskevan päätöksen valmistelusta sairaanhoitopiirin organisaatiossa on ennen vuotta 2023 vastannut sama viranhaltija, joka on toiminut hyvinvointialuetta perustettaessa hyvinvointialueen talouden vastuuvalmistelijana sekä sittemmin vastannut sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen 2022 valmistelusta talousjohtajana hyvinvointialueen nykyisessä organisaatiossa.

Sen lisäksi sairaanhoitopiirin valtuuston päätös on ollut yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin verkkosivuilla, peruspääoman alentamista koskeva asia on ollut esillä mediassa sekä kuntien ja hyvinvointialueen välisissä keskusteluissa. Purkuhakemuksen kohteena olevasta sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksestä on myös tiedotettu ja asia on ollut esillä paikallisessa sanomalehdessä. Myös sairaanhoitopiirin hallituksen joulukuussa 2022 tekemästä päätöksestä on erikseen julkaistu tiedote. Lisäksi asiaa on käsitelty esimerkiksi marraskuussa 2022 Keski-Suomen kuntajohtajakokouksessa, josta laadittu muistio on toimitettu hyvinvointialuejohtajalle.

Hyvinvointialueen talousjohtaja on jo 1.2.2023 esitellyt kunnille sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen valmistelua, mukaan lukien peruspääoman alentamista koskevaa asiaa. Kyseisessä esityksessä on muun muassa viitattu valtuuston päätöksen 17.6.2022 lainvoimaisuuteen ja todettu, että sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen valmistelu ”normaalisti” hyvinvointialueelle siirtymisestä huolimatta. Näin ollen kaupunki näkee, että hyvinvointialueen hakemuksessa esitetty väite siitä, että sairaanhoitopiirin valtuuston päätös ja sitä koskevat toimenpiteet olisi tullut sen tietoon vasta keväällä 2023 on ristiriidassa ja siten kaupungin käsitys on, että hyvinvointialueella on ollut tieto sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksestä jo kesällä 2022 sairaanhoitopiirin päätöksenteon ja tätä aiemmin jo ko. päätöksen valmistelun yhteydessä. Kaupungin oletus on ollut, että päätökselle olisi jo valmisteluvaiheessa ollut myös hyvinvointialueen hyväksyntä.

Hyvinvointialueella olisi ollut mahdollisuus hakea muutosta purkuhakemuksen kohteena olevaan sairaanhoitopiirin valtuuston päätökseen valitusajan puitteissa, mikäli se olisi katsonut muutoksenhaun tarpeelliseksi. Hyvinvointialueen viittaama mahdollinen tiedoksiannon puute ei olisi muutoksenhakua estänyt. Hyvinvointialue on osana kesäkuussa 2023 tekemässään päätöksessään päättänyt nimenomaisesti jättää täytäntöön panematta kyseisen sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksen koskien sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamista. Kyseisessä päätöksessä on todettu, että sairaanhoitopiirin valtuusto päätti peruspääoman alentamisesta kokouksessaan 17.6.2022 ja että valtuuston päätös on lainvoimainen. Näin ollen kaupunki katsoo, että perusteita päätöksen purkamiselle ei ole ja joka tapauksessa yleinen etu ei vaadi päätöksen purkamista. Hakemus tulee näin ollen hylätä.

Lausunto ELY-keskukselle tiesuunnitelmasta Valtatie 4 parantaminen Palokan eritasoliittymän kohdalla

Kaupunginhallitus antoi lausunnon valtatie 4:n parantamisesta Palokan eritasoliittymän kohdalla. Kaupunki toteaa lausunnossaan, että tiesuunnitelman kattamalla alueella ei ole tarvetta muuttaa asemakaavoja. Kaupunki luovuttaa korvauksetta omistamaansa maa-aluetta suunnitelmassa esitettyjen ramppimuutosten tilatarpeen mukaisesti maantien tekemisen tietarkoituksiin.

Kaupunki toteaa myös, ettei tiesuunnitelman muutossuunnitelmaa vastaan tehdyt muistutukset eivät anna aihetta suunnitelman muuttamiseen tai laajempaan tarkistamiseen kaupungin näkökulmasta. Kaupunki myös puoltaa valtatien 4 Palokanorren eritasoliittymän tiesuunnitelmassa esitettyjä ramppimuutoksia ja niiden toteuttamista.

Lausunnon taustalla on Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö tiesuunnitelmaa valtatien 4 parantaminen Palokan eritasoliittymän kohdalla. Suunnitelmassa esitetään muutettavaksi Palokan eritasoliittymän ramppien linjauksia siten, että ne ovat nykyistä loivempia ja pidempiä, jolloin rampit vastaavat paremmin valtatien 4 nopeustasoa ja vähentävät ruuhkautumista. Muutoksen tavoitteena on myös liikenteen sujuvuuden ja yleisen liikenneturvallisuuden parantaminen.

Lennostontie-Tehtaankatu -asemakaavan muutos Tikkakoskella etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen Lennostontie-Tehtaankatu -alueella Tikkakoskella. Työpaikka- ja asuinrakentamisen mahdollistava kaavamuutos sijaitsee Tikkakosken entisen asetehtaan ympäristössä Tikkakosken taajamassa.

Asemakaavan tavoitteena on alueen sisäisen liikenteen sujuvuuden parantaminen, uusien tarkoituksen mukaisten teollisuus- ja työpaikkatonttien kaavoittaminen ja valtakunnallisesti arvokkaan rky-alueen ja läheisen pientaloalueen asettamien reunaehtojen huomioiminen riittävällä tavalla. Suunnittelualue on pääosin kaupungin omistamaa rakentamatonta asemakaavoitettua teollisuuskorttelimaata.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun toiminnan uudelleen sijoittumista koskeva aiesopimus

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun toiminnan uudelleen sijoittumista koskevan aiesopimuksen. Sopimus koskee Jyväskylän ammattikorkeakoulun pääkampuksen uudelleen sijoittumista Jyväskylän kaupungin alueella 2030-luvun puolivälissä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja kaupungin aikeena on löytää yhteistyössä ratkaisu, joka mahdollistaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun uuden pääkampuksen rakentamisen 2030-luvun puolivälissä Hippoksen alueelle laajuudeltaan noin 30 000 m2 opetus-, tutkimus- ja toimistokäyttöön soveltuviin tiloihin.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun sijoittumisella Hippokselle haetaan synergiaetuja alueen ja sen ympäristön toimijoiden kanssa. Uusi moderni kampus antaa Jyväskylän ammattikorkeakoululle merkittävää strategista kilpailuetua sekä tulevaisuuteen suuntautuneen ympäristön toiminnan kehittämiselle.

Aiesopimus on voimassa allekirjoituspäivämäärästä alkaen ja päättyy siihen, kun Jyväskylän ammattikorkeakoulun sijoittumisesta 2036 on tehty tarvittavat päätökset ja sopimukset. Laadittu aiesopimus ei ole hankinta-, kaavoitus-, maankäyttö- tai muu vastaava sopimus, eikä se siten muodosta sitoumusta, lupausta tai vastaavaa mahdollisesta muusta myöhemmästä yhteistyöstä tai kaavoituksesta vaan ilmaisee ainoastaan osapuolten aikeen ja ohjaa jatkoneuvotteluja, etenemistä ja selvittelyjä Jyväskylän ammattikorkeakoulun pääkampuksen mahdollisesta sijoittumisesta Hippoksen alueelle.
__________

Lisäksi kaupunginhallitus päätti hakea Valtiokonttorilta perintöä. Mikäli perintö myönnetään, tulot kohdennetaan konsernihallinnon toimialalle ja osoitetaan kuntalaisten osallisuuden edistämiseen avaamalla kaupungin tiloja kuntalaisten käytettäväksi. Elisa Järvenpään (SDP) eronpyyntö Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunnan varajäsenen tehtävästä etenee valtuustoon.

Lisätietoja: 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Caius Forsberg, p. 044 061 1712
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 336 2819
 

Asiasanat: