Hyppää pääsisältöön

22.1.2024

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson
Jyväskylän kaupunginhallitus antoi kokouksessaan mm. lausunnon Älylän asemakaavaa koskevassa valitusasiassa.

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Älylän asemakaavan muutosta koskevassa valitusasiassa

Kaupunginhallitus antoi vastineensa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Älylän asemakaavaa koskevassa valitusasiassa. Kaupunki totesi laajassa vastauksessaan, ettei valituksessa ei ole esitetty sellaisia asemakaavan laillisuuteen liittyviä joko menettelyllisiä tai sisällöllisiä valitusperusteita, joiden vuoksi asemakaavan muutosta koskeva kaupunginvaltuuston päätös tulisi lainvastaisena kumota. Kaava täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n sisältövaatimukset ja perustuu lain edellyttämiin riittäviin selvityksiin. Kaavapäätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lain vastainen.

Valtuusto hyväksyi Älylän asemakaavan muutoksen 25.9.2023. Päätöksestä jätettiin valitus, jossa vaaditaan mm. kahden tontin osalta kaavaratkaisun kohtuullistamista, sillä asemakaavassa tonttien lisärakennusoikeutta on pienennetty ja lisäksi toisella tontilla uudisrakennuksen käyttötarkoitusta muutettu.

Kaupunginhallituksen jäsenen nimeäminen Kuntalaisten osallistuminen kunnan talouden suunnitteluun -kokeilun ohjausryhmään

Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen Timo Lehtosen (PS) Sitran rahoittamaan Kuntalaisten osallistuminen kunnan talouden suunnittelun -kokeilun ohjausryhmään. Vuonna 2024 toteutettavalla kokeilulla on tarkoitus koota yhteen eri ikäisistä ja eri puolilta kaupunkia olevista asukkaista koostuva kuntalaispaneeli, joka arvioi, miten talousarviossa 2024 päätetyt toimenpiteet vaikuttavat kuntalaisten arkeen ja eri väestöryhmiin. Samalla tuotetaan tietoa vuoden 2025 talousarviovalmistelun tueksi – mitä vuoden 2025 talousarviossa tulee huomioida, jotta vaikutukset eivät kasaannu kohtuuttomasti millekään väestöryhmälle? Lisäksi paneelin avulla halutaan luoda yhteistä näkemystä siitä, mistä kaupungin pitäisi pitää kiinni, jotta Jyväskylä olisi hyvä paikka asua sekä houkutteleva ja vetovoimainen kaupunki myös tulevaisuudessa.

Paneeli on tarkoitus toteuttaa kevään 2024 aikana siten, että sen suositukset voidaan huomioida vuoden 2025 talousarvion valmistelussa. Hankesuunnitelmassa esitetään, että raadin muodostama julkilausuma valmistuu ennen kaupunginhallituksen kehyksen antamista ja sen keskeinen sisältö annetaan lautakuntien ja kaupunginhallituksen käyttöön kehyksen antamisen yhteydessä ennen lautakuntien syksyn talousarviovalmistelua. Lautakuntien talousarvioesitysten jälkeen raadin on tarkoitus kokoontua vielä uudelleen arvioimaan tehtyjä esityksiä. Tältä pohjalta he antavat tarvittaessa vielä huomionsa kaupunginhallitukselle ennen talousarvion käsittelyä.

Joni Parkkosen (PS) ym. valtuutettujen valtuustoaloite maahanmuuton taloudellisten vaikutusten selvittäminen

Kaupunginhallitus antoi osaltaan vastauksen Joni Parkkosen (PS) ja 8 muun valtuutetun aloitteeseen, jossa esitetään maahanmuuton taloudellisten vaikutusten ja erityisesti maahanmuuton kautta tapahtuvan väestönkasvun vaikutuksista kaupungin talouteen selvittämistä.

Vastauksessa todetaan muun muassa, että maahanmuuton taloudellisten vaikutusten yksityiskohtainen selvittäminen ei ole mahdollista avointen tietolähteiden avulla, vaan edellyttäisi Tilastokeskuksen maksullisten ja luvanvaraisten tutkimusaineistojen käyttöä. Maksullisten ja tutkimusluvanvaraisten tietoaineistojen käyttö on tutkimustoimintaa, mikä ei ole kaupungin ydintoimintaa eikä -osaamista. Lisäksi tällaisen tutkimuksen tekeminen sitoisi huomattavasti kaupungin resursseja, mikä ei ole nykyisessä taloustilanteessa mahdollista.

Vastauksessa viitataan myös Sitran tekemään selvitykseen, jossa todetaan, ettei maakunta- ja kuntatasolla  pidetä mielekkäänä koulutus- ja työperäiseen maahanmuuttoon keskittymistä, vaan tarvetta on kaikkien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kouluttautumisen ja työllistymisen tukemiselle. Jotta asettautuminen Suomeen onnistuisi paremmin, työelämän vastaanottavuuden lisäksi tarvitaan myönteistä viestintää, toimivat peruspalvelut sekä aiempaa laajempaa perheen huomioimista. Vastauksen mukaan tämä pätee myös kasvavaan ja kansainvälistyvään Jyväskylään.

Keskustelun aikana Joni Parkkonen (PS) esitti Timo Lehtosen (PS) ja Tapio Puolimatkan (KD) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Palautusesitys kuitenkin hävisi äänestyksessä äänin 10-3 ja keskustelua jatkettiin. Keskustelun aikana ei tehty muutosesityksiä, joten asia hyväksyttiin kaupunginjohtajan pohjaesityksen mukaisena. 
__________

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen asiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi muutoksia vaalilautakunnan kokoonpanoon. Kaksi luottamushenkilöiden eronpyyntöä etenee valtuuston käsittelyyn. Kaupunginhallitus esittää lisäksi, että esitystekniikan laitteita ja palveluita koskeva hankintaoikaisuvaatimus hylätään.

Kaupunginhallitus antoi myös suostumuksensa Sovatek säätiö sr:n sääntöjen muuttamiseen siten, että Jyväskylän kaupunki ei jatkossa nimeä jäsentä säätiön hallitukseen. Taustalla on hyvinvointialueuudistus, jonka myötä nykyinen voimassa oleva kirjaus hallituksen valinnasta ja kaupungin edustajasta ei ole enää tarkoituksenmukainen vaan voi jopa estää tietyissä tilanteissa yhdistyksen rahoitusten hakua.

Lisätietoja: 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Caius Forsberg, p. 044 061 1712
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 336 2819
 

Asiasanat: