Hyppää pääsisältöön

16.11.2023

Kuva
Valon kaupunki, Connection-teos tourujoki 2023. Kuva Rami Saarikorpi
Jyväskylän kaupunki on selvittänyt Tourujoen kunnostushankkeen kustannusten karsimista ja eri osa-alueiden rakentamisen vaiheistamista. Kunnostushanke on kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä tiistaina 21.11.2023. Käsiteltävänä on myös muun muassa työpaikkarakentamisen kaavamuutoksia, hinnastojen tarkistuksia ja päivityksiä sekä yksityistieavustuksien myöntämisehtojen muutokset.

Tourujoen kunnostushankkeesta on saatu kustannussäästöjä osa-alueita karsimalla

Jyväskylän kaupunki on selvittänyt Tourujoen kunnostushankkeen kustannusten karsimista ja eri osa-alueiden rakentamisen vaiheistamista.

Hankkeen kustannuksia on mahdollista pienentää jättämällä rakentamatta suunniteltuja oleskelu- ja virkistysalueita sekä kulkuväyliä joen rannassa, vähentämällä suunniteltua valaistusta ja kasvillisuutta, jättämällä rakentamatta rantautumislaiturit ja vanhan voimalaitoksen ympäristö sekä vaihtamalla uusittavan Kankaankadun kävely- ja pyöräliikenteen sillan kansimateriaali hankintahinnaltaan edullisempaan. Laskennallinen kustannussäästö karsinnoista on 660 000 euroa. Tehtyjen karsintojen jälkeen hankkeen kokonaiskustannusarvio on 8 160 000 €, josta jo maksettujen kustannusten ja saatavien avustusten jälkeen kaupungin rahoitustarpeeksi jää 6 560 000 €.

Geoteknisistä ratkaisuista, pohjarakentamisesta, pato- ja kanavarakenteista, uuden jokiuoman rakentamisesta tai Kankaankadun sillan uusimisesta ei kustannussäästöjä ole löydettävissä. Näitä osa-alueita ei ole mahdollista myöskään vaiheistaa myöhemmin tehtäväksi, vaan ne on toteutettava yhtäjaksoisesti määrätyssä työjärjestyksessä.

Kaupunki on hakenut hanketta varten avustusrahoitusta

Kaupunki on hakenut hanketta varten avustusta Keski-Suomen ELY-keskukselta. Hankkeeseen kuuluvaa Kankaankadun sillan uusimista varten on mahdollista hakea Traficomilta kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen tarkoitettua rahoitusta. Lisäksi kaupunki on hakenut EU-rahoitusta, jolla on mahdollista toteuttaa kunnostushankkeesta karsittavia virkistys- ja viheralueita. Päätös EU-rahoituksesta saadaan vuoden 2024 aikana.

Hanke tukee Kankaan alueen kehittämistä

Tourujoen kunnostushanke tukee joen ekologisen tilan ja alueen virkistyskäytön kehittämisen lisäksi myös Kankaan alueen maankäyttöä ja rakentamista. Kunnostuksella on suora yhteys muun muassa Kankaan Suvannon alueen sekä laajemmin Kankaan alueen tontinmyyntituloihin ja vetovoimaan.

Lopullisen päätöksen hankkeen etenemisestä tekee kaupunginhallitus.

Lisätiedot: viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen, p. 050 527 8090, jarmo.toikkanen[at]jyvaskyla.fi


Uusia työpaikkarakentamisen mahdollisuuksia Lintukankaalle ja Seppälänkankaalle

Palokan pohjoispuolella sijaitsevalle Lintukankaalle on suunnitteilla yritysalue, josta tulee yksi Jyväskylän merkittävimpiä yrityskeskittymiä. Uuden valtatie 4:n viereen rakentuva alue jakautuu kolmeen kokonaisuuteen, jotka toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen asemakaavamuutos on lautakunnassa ehdotusvaiheen käsittelyssä. Asemakaavan muutosehdotus on perusratkaisultaan kaavaluonnoksen mukainen ja se mahdollistaa noin 11 hehtaarin kokoiselle alueelle teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakentamista. Luonnosvaiheen jälkeen on alueelle laadittu erilaisia jatkosuunnittelua tukevia selvityksiä ja tarkasteluja muun muassa liikenteeseen ja ympäristöön sekä alueen energiaratkaisuihin liittyen. Lintukangas on pilottikohde Green Industrial Areas -hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää vihreiden teollisuus- ja yritysalueiden syntyä sekä rakentaa monikansallinen vihreiden teollisuusalueiden sertifikaatti. Lintukankaalla on tutkittu esimerkiksi alueella syntyvän hukkalämmön ottamista hyötykäyttöön muodostamalla alueelle oma lämmitysjärjestelmä.

Seppälänkankaalla Rekkamiehentiellä yhdistetään kaksi yritystonttia ja mahdollistetaan näin paljon tilaa vaativien teollisuus- ja yritystoimintojen sijoittuminen noin 1,5 hehtaarin laajuiselle alueelle. Tavanomaisen teollisen toiminnan ja varastoinnin lisäksi korttelialueelle on mahdollista sijoittaa myös merkittävä, vaarallisia kemikaaleja valmistava tai varastoiva laitos. Kaavamuutoksen ehdotusvaiheen suunnitteluratkaisu on pääpiirteiltään luonnoksen mukainen. Rakennusoikeuden määrää on kasvatettu luonnosvaiheen jälkeen noin 104 000 kerrosalaneliömetriin sekä tehty kaavakarttaan ja -määräyksiin tarkennuksia.

Lisäksi käsiteltävänä on kaavamuutos Ruokkeelta, jossa Vesangantien asemakaavoittamaton tiealue Ruokkeentie-Könkkölä välillä muutetaan katualueeksi sekä mahdollistetaan alueen siirtyminen kaupungin hallintaan ja ylläpidettäväksi.


Asemakaavoituksen hinnastoa päivitetään

Asemakaavojen, asemakaavamuutosten ja tonttijakojen laatimisesta perittäviä maksuja esitetään korotettavaksi siten, että ne vastaavat aiempaa paremmin todellisia kustannuksia. Asemakaavojen ja kaavamuutosten kustannukset koostuvat kaavoitusmaksusta ja tiedotusmaksusta. Lisäksi hakijalta laskutetaan mahdolliset selvitys- ja tonttijakokustannukset.

Viidestä eri maksuluokasta koostuvaa kaavoitusmaksua esitetään korotettavaksi I–III maksuluokkien osalta elinkustannusindeksin mukaisesti noin 11,43 prosentilla ja luokkien IV ja V osalta noin 50 prosentilla. Maksuluokkien I–III maksut pidetään edelleen kohtuullisina niiden kohdistuessa osittain yksityishenkilöihin. Maksuluokkien IV ja V asemakaavat edellyttävät eri suunnittelualojen ja viranomaisten laajaa yhteistyötä. Niiden työtuntimäärä on huomattava ja maksujen korotuspaine suurempi. Myös kaavoihin liittyviä tiedotusmaksuja, tonttijakoja koskevia taksoja sekä ranta-asemakaavojen käsittelymaksua esitetään korotettavaksi elinkustannusindeksin mukaisesti.

Hinnaston päivittäminen on osa Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamista. Uuden hinnaston esitetään tulevan voimaan 1.1.2024.


Jyväskylän kaupungin viljelypalstojen ja viljelylaatikoiden hinnat nousevat

Kaupunkirakennelautakunta saa käsiteltäväkseen kaupungin ylläpitämien viljelypalstojen ja viljelylaatikoiden maksumuutoksen. Viljelypalstojen nykyinen vuokrahinnoittelu ei kata kaikkia palstoista kaupungille syntyviä kustannuksia. Tästä syystä hintaa on syytä nostaa siten, että vuokramaksuilla voidaan kattaa kaikki viljelypalstoista syntyvät kulut. Viljelypalstojen vuokra peritään kerran vuodessa.

Viljelypalstojen hinta määräytyy palstan koon ja palstalla olevien palvelujen mukaan, joita ovat jätehuolto, vesipiste ja maanmuokkauspalvelu. Palstojen vuokrahinnoista edullisin on peruspalsta ja kallein palsta, johon kaupunki tekee viljelijälle maanmuokkauksen.

Kaupunki esittää peruspalstan vuokrahintaan kahden euron korotusta, jolloin uudeksi hinnaksi muodostuu 28 euroa/100m2. Viljelypalstan vuokra sisältäen maanmuokkauksen on 48 euroa/100m2. Muiden viljelypalstojen hinnat jäävät peruspalstan ja valmiiksi muokattavan palstan hintojen väliin.

Viljelylaatikoiden vuokrahinnat nousevat 10 eurosta 12 euroon/laatikko/vuosi.


Yksityistieavustusten myöntämisen ehdot muuttuvat

Osana Jyväskylän kaupungin talouden sopeuttamista yksityistieavustuksiin osoitettu määräraha pienenee. Tästä johtuen myös yksityistieavustusten myöntämisen ehtoja sekä tieluokkien kilometrikohtaista avustussummaa on muutettava. Kaupunkirakennelautakunta saa käsiteltäväkseen uudet avustuksen myöntämisehdot.

Tiekunnan avustuksen määrittämiseksi tiet luokitellaan asutuksen, liikenteen ja tien merkittävyyden perusteella. Liikenteellisesti merkittävät yksityistiet, joilla on runsaasti ulkopuolista läpikulkuliikennettä, luokitellaan luokkaan 1. Pääasiallisesti osakkaiden liikennettä palvelevat tiet luokkaan 2. Luokille määritetään avustussumma kilometriä kohti talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Määrärahan pienenemisen vuoksi myös avustussummat muuttuvat siten, että avustus on 1. luokassa 450 euroa/km ja 2. luokassa 235 euroa/km. Lisäksi keskeinen muutos avustuksen myöntämisehdoissa on, että avustettavan yksityistien on oltava vähintään 500 metriä. Tien pituus määritellään pysyvän asutuksen mukaan.

Yksityistieavustuksiin ensi vuodelle varattu määräraha on 130 000 euroa. Viime vuonna määräraha oli 260 000 euroa.


Kokouksen esityslista ja pöytäkirja

Kaikki kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen etenevät asiat ovat luettavissa liitteineen lautakunnan kokouksen esityslistalta. Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät lautakunnan verkkosivulta. Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.