Hyppää pääsisältöön

31.10.2023

Elokuussa alkaneet Jyväskylän kaupungin henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet tänään tiistaina 31.10.2023. Työnantajan arvio neuvotteluiden päätteeksi on, että harkittavat mahdolliset henkilöstövaikutteiset toimenpiteet voisivat koskea enintään 322 henkilöä. Mahdollisia irtisanomisia voisi toteutua enintään 143 ja osa-aikaistamisia enintään 11. Niin sanottuja irtisanomisperusteisia ehtomuutoksia voisi tapahtua enintään 168 tehtävässä. Lomautukset eivät olleet neuvotteluiden keinovalikoimassa.

Jyväskylän kaupunki sai tänään päätökseen talouden sopeutukseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluissa keskityttiin työnantajan harkitsemien henkilöstöön mahdollisesti vaikuttavien toimenpiteiden perusteisiin, vaikutuksiin ja vaihtoehtoihin.

Kuntia koskeva yhteistoimintalaki edellyttää, että mikäli kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, ne on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle lopullisen talousarvioehdotuksensa.

Kaupunginhallitus kokoontuu talousarvioseminaariinsa ensi viikolla 9.-10.11.2023. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota 27.11.2023 olevassa kokouksessaan.

Neuvottelutuloksena henkilöstövaikutteisten toimenpiteiden määrä rajautui

Jyväskylän kaupunki arvioi yt-neuvotteluiden alkaessa, että mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistamiset mukaan lukien irtisanomisperusteiset ehtomuutokset voisivat koskea enintään 490 henkilöä.

Neuvottelujen päättyessä todettiin, että mahdolliset henkilöstövaikutteiset toimenpiteet voisivat koskea enintään 322 henkilöä. Irtisanomiset voisivat koskea enintään yhteensä 143 henkilöä sivistyspalveluissa, kaupunkirakennepalveluissa, elinkeino- ja työllisyyspalveluissa, konsernihallinnossa ja Kylän Kattauksen liikelaitoksessa. Kaupunginjohtajan esityksen perusteella mahdolliset irtisanomiset voisivat koskea kuitenkin tätä pienempää määrää. Kaupunginjohtajan esityksen mukainen esitys voisi tarkoittaa mahdollisesti 105 tehtävää. Ero johtuu siitä, että yhteistoimintaneuvotteluissa on ollut mukana laajemmin mahdolliset harkittavat toimenpiteet kuin kaupunginjohtajan esityksessä. Eroja on esimerkiksi opetusresurssin mahdollisten toimenpiteiden laajuudessa.

Tämän lisäksi osa-aikaistamisia ja niin sanottuja irtisanomisperusteisia ehtomuutoksia voisi organisaatiossa kohdentua 179 työtehtävään. Ehtomuutoksilla tarkoitetaan sellaisia muutoksia, joissa henkilöillä säilyisi palvelussuhde kaupunkiin, mutta tehtävät poikkeaisivat esimerkiksi olennaisesti työsopimuksessa sovitusta tai virkamääräyksen mukaisista tehtävistä. Osa-aikaistaminen puolestaan tarkoittaisi, että nykyinen palvelussuhde muuttuisi osa-aikaiseksi. Muutoksia voisi toteutua kaikilla kaupungin toimialoilla sekä Kylän Kattauksen liikelaitoksessa. Lomautukset eivät olleet käytyjen neuvotteluiden keinovalikoimassa.

Lisäksi neuvotteluissa käytiin läpi myös muita mahdollisia henkilöstövaikutteisia toimenpiteitä, kuten henkilöstöetuuksia (esimerkiksi pitkästä palveluksesta palkitsemisesta luopuminen tai Linkki-etuuksista luopuminen), kansainvälistä henkilöstövaihtoa, vaalijärjestelyjä, maksullista pysäköintiä jne. 

Neuvotteluissa todettiin lisäksi, että työtehtäviin tai työskentelytapoihin voi tulla pienempiä muutoksia kaikilla kaupungin toimialoilla. Muutokset ovat mahdollisia esimerkiksi työn organisoinnissa, toimipisteissä, organisaation palvelurakenteessa tai palveluiden järjestämistavoissa.

Irtisanomistilanteessa pyritään aina löytämään korvaavaa työtä koulutusvaateet huomioiden

Neuvotteluissa käsiteltiin myös vaihtoehtoja lieventää mahdollisia henkilöstövaikutuksia. Esityksiä tehtiin sekä työnantajan että henkilöstön edustajien toimesta. Lisäksi neuvotteluissa käytiin läpi työnantajan lainsäädäntöön perustuvaa työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuutta.

Jyväskylän kaupungilla on työnantajana velvollisuus mahdollisissa irtisanomistilanteissa tarjota korvaavaa työtä tai koulutusta huomioiden henkilöstön koulutus, ammattitaito ja kokemus. Myös neuvotteluissa käsitellyt mahdolliset yhdistelmätehtävät ovat irtisanomistilanteita lieventäviä toimenpiteitä.

Neuvottelujen aikana todettiin, että mahdollisissa irtisanomistilanteissa työnantaja tarkastelee aina henkilöstösuunnitelmaan perustuvien tehtävien täyttöä ja sitä kautta työn tarjoamisen mahdollisuutta irtisanomisuhan alla olevalle työntekijälle. Prosessissa huomioidaan työntekijöiden koulutus, ammattitaito sekä kokemus ja mahdollisuus kohtuullisen koulutuksen järjestämiseen.  Mahdollisten irtisanomisperusteisten ehtomuutosten osalta arviointia tehdään toimialojen ohella myös henkilöstöpalveluissa sekä täyttölupamenettelyssä.

Neuvottelujen yhteydessä valmistui lisäksi työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma, jota käsiteltiin osana neuvotteluja.

Talouden sopeuttamistarpeesta ja talousraamin saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ei oltu erimielisiä, mutta henkilöstöjärjestöt esittivät kannanottoja ja eriäviä näkemyksiä toimenpiteiden laajuudesta ja tarpeenmukaisuudesta

Yhteistoimintaneuvottelut päätettiin tänään 31.10.2023 pidetyssä neuvottelutilaisuudessa. Yksimielisiä oltiin siitä, että neuvotteluja on käyty yhteistoimintalain hengessä ja suunniteltujen harkittavien toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja on käsitelty riittävästi ja asianmukaisesti. Henkilöstön edustajat ovat saaneet käyttöönsä käsiteltävien asioiden kannalta tarpeelliset tiedot.

Neuvottelutuloksesta ei oltu erimielisiä, mutta henkilöstöjärjestöt jättivät kuitenkin useita kannanottoja ja esittivät eriäviä näkemyksiä mahdollisten henkilöstövaikutteisten toimenpiteiden laajuudesta, tarpeenmukaisuudesta ja seurauksista.

Lisätietoja Jyväskylän kaupungin (työnantaja) osalta:

 • kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 336 2819
 • henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä, p. 040 761 8760
 • kaupunginlakimies Anna Vuorela, p. 050 311 8071

Henkilöstöä tänään ollessa neuvottelussa edustivat:

 • Kimmo Ahonen, JAU/JHL, p. 040 773 7806
 • Anne Karjalainen, JAU /Jyty, p. 040 665 0307
 • Petri Kääriäinen, JUKO/OAJ, p. p. 040 7601 264
 • Timo Mattila, JUKO/KTN, p. p. 050 599 1285
 • Jaana Pollari, Tehy, p. 050 576 9121
 • Saija Kataja-aho, Super, p. 040 6812 511
 • Pasi Leinonen, Teme ry, p. 040 707 0573
 • Saara Jokiaho, Suomen näyttelijäliitto ry, 044 301 39 16
 • Jani Koskela, Suomen muusikkojen liitto ry, p. jani.koskela(at)@jyvaskyla.fi

sekä työsuojeluvaltuutetut

 • Jukka Paananen, p. 050 401 6257
 • Jari Poikolainen, p. 040 577 7551
 • Katja Poikolainen, p. 040 645 9665
 • Jari Huupponen, p. 050 381 9567
 • Marja Hänninen-Helin, p. 050 311 8077
 • Virpi Salmela, virpi.salmela(at)jyvaskyla.fi