Hyppää pääsisältöön

26.10.2023

Kuva
Havainnekuvissa hahmotelmia rakennuksista. Kuva Collaboratorio Oy
Kuokkalan keskustasta on muodostumassa modernin puurakenteisen asumisen keskittymä. Tiistaina 31.10. kokoontuvan lautakunnan käsittelyssä on kaavamuutos, jossa esitetään korkealaatuista puurakentamista Puukuokasta, Kuokkalan Kalonista ja Kuokkalan kirkosta tunnettuun ympäristöön. Lautakunnan käsiteltävänä on myös kaavamuutos Tikkakosken entisen asetehtaan alueelta. Satama- ja venepaikkamaksujen esitetään korotuksia, samoin keskustan kadunvarsipysäköinnin vyöhykkeitä ja hinnoittelua ehdotetaan uudistettavaksi.

Kuokkalan keskustassa Syöttäjänkadulla on käynnissä kaavamuutos, jonka tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen syksyllä 2022 puretun Kuokkalan terveysaseman tontille. Kaavamuutoksella jatketaan alueen laadukasta ja modernia puurakentamista sekä asumisen kehittämistä suunnittelualueen vieressä sijaitsevan Asuntoreformi 2018 -kilpailukohteen Kuokkalan Kalonin mukaisesti. Myös puurakentamisesta ja arkkitehtuurista palkittu Puukuokka sekä Kuokkalan kirkko sijaitsevat suunnittelualueen lähiympäristössä muodostaen näin korkealaatuisen ja modernin puurakentamisen kokonaisuuden.

Suunnittelualueelle on laadittu arkkitehtitoimisto Collaboratorion laatiman viitesuunnitelman pohjalta kaksi vaihtoehtoista asemakaavan muutosluonnosta. Molemmissa vaihtoehdoissa alueelle esitetään noin 7500 kerrosalaneliömetrin suuruista asuinkerrostalorakentamista, joka mahdollistaisi asunnon noin 150–170 henkilölle. Vaihtoehdot eroavat toisistaan muun muassa erilaisen korttelirakenteen, rakennustyypin ja rakennusten korkeuden osalta. Kaavamuutoksen yksi keskeisistä tavoitteista on mahdollistaa monipuolista ja uutta kokeilevaa asuntotuotantoa. Asumisen ratkaisut perustuvat yhteisöllisyyteen, asuntojakauman joustavuuteen, perheasumiseen, pientalomaiseen kerrostaloasumiseen sekä monipuolisiin ja laadukkaisiin ulkotiloihin.

Kaavan luonnosvaiheen jälkeen alueen suunnittelua on tavoitteena jatkaa kumppanuuskaavoituksella, jossa kaavan ehdotusvaiheen ratkaisua kehitetään yhteistyössä haettavan ja alueen toteuttavan toimijan kanssa. Jatkosuunnittelun pohjana voi toimia jompikumpi laadituista vaihtoehdoista tai niiden yhdistelmä.

Lue lisää ja tutustu viitesuunnitelmaan

Tikkakosken asetehtaan korttelia kehitetään

Tikkakosken entisen asetehtaan korttelin kaavamuutos on luonnosvaiheen jälkeen jaettu kahteen osaan. Nyt ehdotusvaiheen käsittelyssä oleva suunnittelualue koskee entisen asetehtaan itäpuoleista osaa Lennostontiellä. Kaavamuutoksen tavoitteena on sujuvoittaa alueen sisäistä liikennettä, mahdollistaa alueelle soveltuva teollisuus- ja työpaikkarakentaminen lähiympäristön huomioiden. 

Luonnosvaiheen jälkeen tarkentuneen suunnittelun johdosta asemakaavan muutosehdotuksessa on muutettu katulinjausta ja liittymäkohtaa sekä säilytetty ajoyhteysmahdollisuus entisen asetehtaan alueen tonteille ja kevyenliikenteenväylän myöhempi jatkamismahdollisuus entisen asetehtaan alueen läpi. Alueelle esitetään teollisuus- ja työpaikkatonttien lisäksi kaksi uutta asuinpientalotonttia, joissa asumisen yhteyteen on mahdollista toteuttaa ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta tuotantotoimintaa. Esitetty asemakaavan muutosehdotus vähentää rakennusoikeuden määrää noin 3600 kerrosalaneliömetriä nykyisestä.

Lue lisää kaavamuutoksen verkkosivuilta

Satama- ja venepaikkamaksuihin esitetään viiden prosentin korotusta

Kaupunkirakennelautakunta saa käsiteltäväkseen Jyväskylän kaupungin satama- ja venepaikkamaksut. Kaikkiin venepaikkamaksuihin esitetään viiden prosentin korotusta. Korotus koskee myös vierasvenepaikkoja. Veneiden talvisäilytys laiturissa tai talvisäilytyspaikalla on aikaisemmin ollut saman hintaista. Laiturissa tapahtuvan talvisäilytyksen maksuun esitetään korotusta. Korpilahden satamassa sähköstä perittävään vuorokausimaksuun esitetään yhden euron korotusta.

Satama- ja venepaikkamaksujen korotuksen taustalla on yleinen kustannusten nousu, joka on nostanut myös satama- ja laituripaikoista kaupungille koituvia kustannuksia. Lisäksi taksojen nostot ovat yksi Jyväskylän kaupungin talouden sopeuttamistoimenpiteistä. Keväällä toteutettu talouden sopeuttamisen asukaskysely osoitti, että jyväskyläläiset suhtautuvat suopeasti erilaisten taksojen nostoon.

Keskustan ja sataman kadunvarsipysäköintiä uudistetaan

Jyväskylän keskustan ja Lutakon sataman alueella kadunvarsipysäköinti on jaettu kahteen eri hintaiseen vyöhykkeeseen. Vyöhykkeiden rajauksiin ja pysäköintimaksuihin esitetään selkeytystä: 1-vyöhyke kattaa jatkossa koko keskustan ruutukaava-alueen ja 2-vyöhyke puolestaan Lutakon sataman ja aukion pysäköintipaikat. Hinnoittelussa siirrytään tasataksoihin, jolloin pysäköinnin tuntihinta pysyy samana pysäköintiajasta riippumatta, kun se aiemmin on alentunut pidempään pysäköidessä. 1-vyöhykkeellä maksua korotetaan 3 euroon jokaiselta pysäköintitunnilta ja 2-vyöhykkeellä pysäköintimaksu pysyy 2 eurossa tunnilta koko pysäköinnin ajan.

Uudistus lisää kaupungin tuloja ja edistää keskustan kehittämisen tavoitteita kannustamalla kestäviin liikkumismuotoihin sekä ohjaamalla autolla keskustassa asioivien pysäköintiä lyhytaikaisemmaksi, jolloin paikkoja vapautuu useamman käyttöön nopeammin. Jatkossa keskustassa pysäköinti on edullisinta pysäköintilaitoksissa. Pysäköinnistä mahdollisesti vapautuvalle katutilalle voidaan lisätä kaupunkivihreää keskustan viihtyisyyttä lisäämään.