Hyppää pääsisältöön

18.9.2023

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson
Jyväskylän kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle yksimielisesti, että Hippoksen periaatepäätöstä tarkennetaan ja Älylän asemakaavamuutos hyväksytään. Lisäksi hallitus antoi lausuntonsa Pitkäkatu 25:n valitusasiassa.

Hippos-hankkeen periaatepäätösten tarkentaminen etenee valtuustoon 

Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli osaltaan Hippos-hankkeen periaatepäätösten tarkentamista ja esittää kaupunginvaltuustolle, että Hippos-hanke voidaan toteuttaa vaiheittain. 

Mikäli valtuusto hyväksyy Hippos-hankkeen vaiheistuksen, ensimmäisessä vaiheessa Hippoksen kommandiittiyhtiö toteuttaa liikuntakeskuksen noin 70 miljoonan euron investoinnin sekä rakennuttaa pysäköintilaitoksen, jonka kustannusarvio on 17 miljoonaa. Liikuntakeskuksen osalta on valmius käynnistää rakentaminen helmikuussa 2024. Ensimmäisen vaiheen rakentamisen arvioidaan kestävän 2 vuotta.  

Kaupungin osuus ensimmäisen vaiheen investoinnista on noin miljoona euroa. Lisäksi kaupunki maksaa ensimmäisessä vaiheessa vuosittaisen liikuntavuorosopimuksen kustannukset 3,8 miljoonaa euroa sekä miljoonalla eurolla liikuntatilojen irtaimistoa. 

Vaiheistuksen mahdollisen hyväksymisen myötä, Hippoksen tonttiluovutukset kaupungilta Hippoksen kommandiittiyhtiölle voidaan aloittaa jo loppuvuoden aikana. Tämä helpottaa kaupungin pysymistä kuluvan vuoden talousarviossa. Tulevina vuosina tontinluovutukset tuovat kaupungin kassaan noin 10 miljoonaa euroa.  

Toisessa vaiheessa rakentuu Hippoksen osaamiskeskus. Vaiheistuksen mukaisesti osaamiskeskuksen rakentaminen alkaa kesällä 2024 valmistuen kesällä 2026.  Kolmannessa vaiheessa toteutetaan jäähallin kilpajäiden kunnostus ja osittainen laajennus keväällä 2025 sekä harjoitusjäiden rakentaminen vuodesta 2026 alkaen.   

Kaupungin rahoitusosuuteen ei esitetä muutoksia. Hippoksen 210 miljoonan euron kokonaisinvestoinnista kaupungin osuus on valtuuston aiemman periaatepäätöksen mukaisesti 23 miljoonaa euroa. Vaikeasta taloustilanteesta johtuen kaupungin pääomitusvelvoite painottuisi kuitenkin vasta vuoteen 2025.  

Valtuustoon etenevässä periaatepäätöksen tarkennuksessa esitetään, että valtuuston aikaisempia päätöksiä hankkeen pääperiaatteista täsmennetään hankkeen toteutuksen käynnistämiseksi. Uudessa päätöksessä päivitetään vaiheistuksen aiheuttamia muutoksia hankkeelle rahoituksen ja rakentamisen vaiheistukseen, rakentamisen toteutusmalliin sekä aikatauluihin.  Hankkeen toiminnallisuus, toteutuksen järjestys ja sopimusrakenne pysyvät kuitenkin samoina omistuspohjan, toteutuspohjan ja rahoituspohjan osalta. Hanke ei sisällä kiellettyä valtiontukea.  

Valtuusto käsittelee hankkeen vaiheistusta 25.9.2023 olevassa kokouksessaan. 

Asian käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana toimi Meri Lumela Caius Forsbergin ollessa esteellinen. 

Älylän asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä etenee valtuustoon 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Älylän asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon. Jyväskylän ydinkeskustan kupeessa sijaitsevan historiallisen Älylän alueen kaavamuutos koskee 12 tonttia sekä katu- ja virkistysaluetta Kramsunkadun ja Alvar Aallon kadun varrella. Kaava on ilmoitettu vireille vuonna 2016. Viimeisessä käsittelyvaiheessa kaavaan on tehty muutoksia mm. tonttien rakennusoikeuksien osalta. 

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavan muutosta koskevassa valitusasiassa (Pitkäkatu 25 asemakaavan muutos)

Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Pitkäkatu 25:n asemakaavan muutoksesta tehdystä valituksesta ja esittää, että valitus hylätään perusteettomana. 

Valituksessa päätöksen lainvastaisuudesta on esitetty 19 erilaista kohtaa perusteluineen. Kohdat koskevat mm. kaavamuutoksesta toteutettua tiedotusta, hinnoitteluperiaatteita, peruskorjauskustannusten selvittämistä, peruskorjauksen vastuita jne.  Kaupunginhallitus on vastauksessaan ottanut kantaa kaikkiin väitteisiin ja toteaa yhteenvetona, ettei valituksessa ei ole esitetty sellaisia asemakaavan laillisuuteen liittyviä joko menettelyllisiä tai sisällöllisiä valitusperusteita, joiden vuoksi asemakaavan muutosta koskeva kaupunginvaltuuston päätös tulisi lainvastaisena kumota. Kaava täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n sisältövaatimukset ja perustuu lain edellyttämiin riittäviin selvityksiin. Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa on järjestetty maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti. Kaavapäätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lain vastainen.

Hallintosäännön tarkistaminen valtuuston käsittelyyn  

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy muutamia tarkennuksia hallintosääntöön. Muutokset koskevat mm. lautakuntien varajäsenten kelpoisuutta, joukkoliikennelautakunnan jäsenmäärää, kaupunkirakennelautakunnan toimivaltaa, sidosyksikköhankintoja ja asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Muutosten taustalla on mm. lainsäädännön muutokset tai esimerkiksi kaupungin kokouskäytännöistä esille nousseet yksittäistapaukset, joiden myötä on katsottu, että toimivaltaa on päätöksenteon sujuvoittamiseksi syytä tarkentaa. 
__________

Lisäksi kaupunginhallitus antoi myönteisen lausunnon valtiovarainministeriön esityksistä varainsiirtoverolain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain väliaikaiseen muuttamiseen. Hallitus nimesi hyvinvointitoimikunnan edustajat vanhusneuvostoon, vammaisneuvostoon ja veteraaniasiain neuvottelukuntaan esityslistan mukaisen mukaisesti. Sosiaaliasiamiehen selvitys merkittiin tiedoksi. Valtuustoon etenee lisäksi useamman luottamushenkilön eronpyyntö ja uusien jäsenten nimeäminen. 

Lisätietoja: 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Caius Forsberg, p. 044 061 1712
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 336 2819
 

Asiasanat: