Hyppää pääsisältöön

5.9.2023

Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen
Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta antoi 5.9. kokouksessa esityksen ensi vuoden kulttuuri- ja liikuntapalvelujen talousarviosta. Lautakunta hyväksyi talousarvioesityksen toimialajohtajan pohjaesityksen mukaisesti äänin 6-3. Päätökseen jätettiin kolme eriävää mielipidettä. Lisäksi lautakunta päätti liikuntapalvelujen uudesta hinnastosta. Myös liikuntapalvelujen hinnasto hyväksyttiin esityksen mukaisesti lisähuomiolla selvittää eri hinnoitteluvaihtoehtoja ottelu- ja vastaaviin tapahtumiin.

Vuoden 2024 talousarviokehys edellyttää 2,3 miljoonan euron säästöjä kulttuuri- ja liikuntapalveluissa

Talousarviota valmistellaan haastavassa tilanteessa, sillä Jyväskylän kaupungin tulee tasapainottaa talouttaan vuosina 2024–2026 pysyvästi vuositasolla noin 40 miljoonalla eurolla. Vuodelle 2024 sopeutuksesta kohdistuu 21,6 miljoonaa euroa, vuodelle 2025 sopeutuksen tarve on 11,3 miljoonaa euroa ja vuodelle 2026 7,7 miljoonaa euroa.  Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tasapainottamisvelvoite on ensi vuonna 2,3 miljoonaa euroa.

Lautakunnan antaman esityksen menoleikkaukset 1,6 miljoonaa euroa ja tulotavoitteen nosto 700 000 euroa

Kulttuuri- ja liikuntapalveluihin on varattu ensi vuoden talousarviokehyksessä 46 231 000 euroa. Nykytasoon nähden tasapainottamisen tavoite on kulttuuri- ja liikuntapalveluissa on 2 300 000 euroa, mikä on noin 5 % supistus kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tämän vuoden rahoitukseen nähden.

Lautakunnan jatkovalmisteluun esittämä ehdotus leikkaisi menoja 1 591 000 euroa ja kasvattaisi tulotavoitetta 709 000 euroa. Annettu esitys on talousarvion laadintaohjeen suunnittelukehyksen mukainen.

Säästöjä haetaan muun muassa kirjastoverkosta, kulttuuri- ja liikunta-avustuksista sekä yhteistyö-, ostopalvelu- ja vuokrasopimuksista. Myös kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelu- ja henkilöstörakenteesta esitetään säästöjä. Tulotavoitetta esitetään nostettavaksi muun muassa liikuntavuorojen hinnoitteluperiaatteita tarkastamalla ja maksujen korotuksilla, muun muassa luopumalla juniorivuorojen maksuttomuudesta, kansalaisopiston kurssimaksujen hinnankorotuksilla, kulttuuripalvelujen pääsymaksutuloja kasvattamalla sekä kirjastopalvelujen maksuja nostamalla.

Talousarvioesityksessä esitettäviä säätöjä sekä keskeisiä huomiota ensi vuoden toiminnan painopisteistä palveluittain

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluissa toimintamenot saavat olla hyväksytyn esityksen mukaan ensi vuonna 23 142 300 euroa ja tulotavoite on 5 627 700 euroa. Esitettyjen talouden tasapainotuskeinojen yhteenlaskettu talousvaikutus on 790 000 euroa. Esitys sisältää liikuntapaikkamaksujen noston esimerkiksi uimahalleissa ja tekonurmi- ja luonnonnurmikentillä sekä lasten ja nuorten harjoitusvuorojen maksuttomuudesta luopumisen (400 000 euroa). Lisäksi listalla on Mämminiemen ja Leirikallion toiminnasta luopuminen nykymuodossa (50 000 euroa). Killerin harjoitustilan vuokrasopimus (60 000 euroa) ja Vehkalammen ulkokentän lämmityksen lopettaminen (55 000 euroa) ovat myös mukana esityksessä. Ulkoisten palvelujen ostosta ja palvelujen markkinoinnista esitetään 40 000 euron leikkausta. Myös uimahallikuljetusten lopettamista esitetään (35 000 euroa). Lisäksi esityksessä on mukana 150 000 euron säästö henkilöstömenoista mm. eläkepoistumaa ja tehtävien täyttämättä jättämistä hyödyntäen. Vaikutusten arvioinnissa todetaan muun muassa, että esitettyjen maksumuutosten ja palvelujen supistamisen arvioidaan vaikuttavan jopa parantavasti tilojen käyttöasteeseen, kun tarpeettomia vuoroja perutaan. Toisaalta käyttövuorojen kysyntä maksullisissa liikuntapaikoissa voi vähentyä.

Yksi vuoden 2024 toiminnan painopistealue on vähän liikkuvien kuntalaisten tavoittaminen ja heidän liikunnallisen elämäntapansa edistäminen. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia tuotetaan ja kehitetään Jyväskylän harrastamisen mallihankkeen tavoitteiden mukaisesti. Kehittämistyötä tehdään Harrastamisen Suomen mallin kehittämishankeen avulla. Hankkeessa on mukana viisi suurta kaupunkia sekä Jyväskylä yliopisto. Liikuntapalvelut koordinoi hanketta Jyväskylässä.

Hippokselle vuonna 2023 valmistuneen Uuden pesäpallostadionin myötä Hippoksen pesäpallokentän alueella järjestettävien tapahtumien määrä laajenee pesäpallo-otteluista myös muihin urheilu- ja kulttuuritapahtumiin. Uutta stadionia hyödynnetään mm. maaliskuussa järjestettävässä SM-viikko -tapahtumassa ja pesäpallon Itä-Länsi ottelussa. Stadionia on tarkoitus hyödyntää myös talviaikaan luistelukenttänä. Myös muita kaupungin liikuntapaikkoja tullaan hyödyntämään vilkkaan tapahtumavuoden tapahtumissa.

Liikkumisohjelman on määrä valmistua keväällä 2024. Sen tavoitteena on edistää poikkihallinnollisesti kuntalaisten liikunnallista aktiivisuutta eri ikäryhmissä tutkittuun tietoon pohjautuen.

Tärkeä painopistealue on myös tulevien vuosien liikuntapaikkainvestointien suunnittelu. Harjun stadionin hankkeen rakentamisen on tavoitteena käynnistyä kesällä 2024. AaltoAlvarin peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen valmistumisen myötä syyskuussa 2023 asiakasmäärien odotetaan kasvavan tulevana vuonna. Kylpyläosan toisen vaiheen peruskorjaus alkoi ensimmäisen vaiheen valmistuttua ja sen on määrä valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä.

Vaajakosken liikuntahalli valmistuu syksyllä 2023 palauttaen liikuntahallin toiminnan normaalille tasolle. Valmistuminen tuo helpotusta jatkuvaan liikuntatilojen pulaan ja tuo liikuntapalvelulle lisätuloja. Myös Halssilaan valmistuvalla uudella tekonurmikentällä on vastaavat vaikutukset liikuntapalvelujen toimintaan.

Syksyllä 2023 valmistuva Hippoksen alakerran jalkapallotila sekä uusi oheisharjoittelutila antavat seuroille kaivattua lisäharjoittelutilaa. Tämä parantaa erityisesti jalkapalloilijoiden talviharjoitteluolosuhteita jo tulevana talvena. Palokan liikuntahallin määräaikainen lupa vanhenee vuoden 2024 aikana, joka vaikuttaa olennaisesti liikuntatiloihin. Palokan liikuntahallilla on korkea käyttöaste, joten sen jatkomahdollisuudet tai korvaavan tilan hankinta on perusteltua selvittää. Muiden liikuntapaikkojen osalta Skeittihallin trial-puolen käyttöä tullaan tarkastelemaan toiminnan ja tilojen käytön tehostamiseksi.  

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluiden toimintamenot saavat olla esityksen mukaisesti ensi vuonna 3 681 600 euroa ja tulotavoite 163 700 euroa. Menojen karsintaa sekä tulojen kasvua sisältävä sopeutusesityksen kustannusvaikutus on yhteensä 350 000 euroa. Toimenpide-ehdotukseen sisältyvät muun muassa Sepänkeskuksen vuokra-avustuksen lakkauttaminen (175 000 euroa), avustusten karsiminen (100 000 euroa) sekä tulotavoitteen nosto ikääntyneiden ja lasten kulttuuripalveluissa (25 000 euroa). Sepänkeskuksen toimijoille tullaan etsimään ja tarjoamaan käyttöön korvaavia kaupungin muita tiloja. Uusia tiloja tullaan kartoittamaan yhdessä osallisuuspalvelujen ja Tilapalvelun kanssa.

Kulttuurin palvelualueen johtaminen ja organisointi tulee vaikuttamaan toimintaympäristöön vuonna 2024. Tämä yhdistettynä talouden merkittäviin supistuksiin tulee tiivistämään henkilöstö- ja tuotantorakennetta sekä supistamaan palveluiden sisältöjä.

Lastenkulttuuriin tullaan panostamaan paikallisella, seudullisella ja valtakunnallisella yhteistyöllä. Vuonna 2023 ensimmäistä kertaa järjestetty LystiKylä-festivaali saa jatkoa vuonna 2024. Myös uusi nuorten ideoima TaidFest-tapahtuma on tarkoitus toteuttaa myös vuonna 2024. Kulttuurineuvola-yhteistyö laajenee myös muualle maakuntaan. Jyväskylän kaupunki tulee ensi vuonna olemaan myös valtakunnallisen lastenmusiikkiyhteisön nimeämä lastenmusiikin pääkaupunki. Pääkaupunkivuoden toimintaa ja tapahtumia suunnitellaan osana Jyväskylä musiikkikaupunkina -yhteistyötä, jota kaupunki koordinoi yhdessä Musiikkikampuksen kanssa. Lukuisten ikääntyneille suunnattujen maksuttomien tapahtumien lisäksi ikääntyneiden kulttuuripalveluissa toteutetaan ensi vuonna myös entistä enemmän pääsymaksullisia tapahtumakokonaisuuksia. Vuoden 2024 avustusprosessissa tullaan lisäksi ottamaan käyttöön uusi avustustenhallintajärjestelmä.

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston toimintamenot saavat olla esityksen mukaan ensi vuonna 4 280 100 euroa ja tulotavoite on 1 290 700 euroa. Talouden tasapainotusesityksen suuruus on ensi vuonna 184 000 euroa. Lautakunnan hyväksymään esitykseen sisältyvät muun muassa kurssimaksujen korotukset, jolla tavoitellaan 88 000 euron tulojen lisäystä sekä käsityöneuvonnan lakkauttaminen, joka vähentäisi menoja vuositasolla noin 58 000 €. Kurssimaksujen esitetty nosto voi vaikuttaa negatiivisesti opiskelijamääriin ja käsityöneuvonnan lopettamisella arvioidaan olevan vaikutusta etenkin palvelua käyttävien kuntalaisten hyvinvointiin.

Ensi vuoden toiminnasta painotuksina nousee muun muassa kansalaisopiston tiloiksi muokattavan Lyseo-rakennuksen hankesuunnittelun eteneminen. Osa kansalaisopiston opetuksesta sekä kuvataidekoulun laajan oppimäärän mukainen opetus siirtyvät suunnitelman mukaan peruskorjattavaan Lyseo-rakennukseen vuonna 2025.

Koronapandemian jälkeen kurssi-ilmoittautuminen on ollut vilkkaampaa kuin kahtena edeltävänä lukuvuonna, mutta kuitenkin varovaisempaa kuin ennen pandemiaa, mikä näkyy kurssien osallistujamäärissä. Tähän on reagoitu lisäämällä verkko-opetuksen opetustunteja.  

Kirjastot

Kirjastopalveluiden toimintamenot saavat olla lautakunnan hyväksymän esityksen mukaan ensi vuonna 9 357 100 euroa ja tulotavoite 528 100 euroa. Talouden tasapainottamiskeinojen esityksen yhteenlaskettu summa on 324 000 euroa. Vuodelle 2024 esitetään muun muassa pienten kirjastojen ja kirjastoautojen määrän vähentämistä (222 000 euroa). Esityksessä ovat Lohikoski, Vesanka, Halssila sekä kirjastoauto Martti. Henkilöstömäärää ja kirjastoaineiston hankintakustannuksia on myös mahdollista tarkastella, mikäli toimipisteitä vähennetään. Vaikutusten arvioinnissa mallinnetaan, mihin asiakasvirrat suuntautuvat mahdollisessa kirjaston lakkautustilanteessa ja jäljelle jääviä kirjastoja pyritään resursoimaan ja vahvistamaan arvion mukaisesti. Aineistoon liittyviä säästöjä esitetään 40 000 eurolla ja lisätuloja taksoja korottamalla 40 000 euroa.

Vaikutusten arvioinnin mukaan mahdollinen pienten lähikirjastojen lakkauttaminen näkyisi erityisesti alakouluikäisten lasten arjessa. Vaikutusta olisi myös ikääntyviin, joille lähipalvelut ovat erityisen merkityksellisiä. Kirjastoautojen vähentäminen heikentää haja-asutusalueiden, uusien asuinalueiden sekä päiväkotien ja koulujen kirjastopalveluita. Jäljelle jäävien kirjastojen riittävällä resursoinnilla, omatoimiajoilla ja digitaalisia palveluita kehittämällä pystytään kuitenkin tarjoamaan laadukkaat kirjastopalvelut kuntalaisille.

Toiminnan painopisteinä on muun muassa kirjastojen omatoimiaikojen tarjoaminen siten, että asuinalueiden kirjastotilat ovat käytettävissä myös viikonloppuisin ja iltaisin. Palveluajat ajoitetaan tukemaan lakisääteisiä tehtäviä. Kirjastojen laajat aukiolot varmistetaan omatoimisten aukioloaikojen avulla myös haastavassa taloustilanteessa. Pääkirjaston palveluaukiolot pidetään laajoina. Kirjastopalveluiden digitalisointia jatketaan. Kasvava digituen tarve on huomattu ja tulevan vuoden painopisteenä on määrittää kirjastojen antaman digituen sisältö ja rajat.

Vuonna 2024 lasten kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen etenee kirjastoautokalustoa uusimalla. Uusi kirjastoauto toteutetaan lasten ja nuorten kirjasto- ja kulttuuriautoksi yhteistyössä muiden kulttuuriyksiköiden kanssa.

Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen tulee vuonna 2024 osaksi kirjastojen palveluvalikoimaa kaikille ikäryhmille. Vuoropuhelua edistetään mm. avaamalla tiloja kaupungin ulkoisille toimijoille, sekä osana kirjastojen tapahtumatoimintaa ja kouluyhteistyötä.

Kuntien yhteinen e-kirjasto aloittaa toimintansa vuonna 2024. Mikäli Jyväskylän kaupunki päättää liittyä valtakunnalliseen e-kirjastoon, tarkoittaa se osittaista muutosta palveluiden järjestämisessä. Vastuu jyväskyläläisten e-kirjaston asiakkaiden palvelusta ja neuvonnasta säilyy paikallisella ja alueellisella tasolla.

Museot

Museopalvelujen toimintamenot saavat olla esityksen mukaisesti ensi vuonna 5 756 600 euroa ja tulotavoite on 311 800 euroa. Esitys talouden tasapainottamiskeinoista on yhteensä 253 000 euroa. Se koostuu muun muassa tulotavoitteen korotuksesta 50 000 eurolla. Lisäksi perjantain ja koululais- ja opiskelijaryhmien ilmaisesta sisäänpääsystä luopumisella arvioidaan tulojen karttuvan toiset 50 000 euroa. Säästöjä esitetään haettavaksi muun muassa henkilöstömenoista 100 000 euroa. Esityksessä on muun muassa museopalveluiden yhteisen markkinointi- ja viestintävastaavan vakanssin täyttämättä jättäminen, museopalveluiden talousvastaavan vakanssin (50 %) täyttämättä jättäminen sekä määräaikaisen työvoiman palkkauksen vähentäminen.

Museopalvelut tuottavat Finna-palveluun ensi vuonna lisää kokoelma-aineistoja, mikä parantaa merkittävästi museokokoelmien digitaalista saavutettavuutta. Keski-Suomen museossa siirrytään kulttuuriympäristötiedon uuteen kokoelmanhallintajärjestelmään. Museot nostavat kävijätavoitettaan, ja yleisötyön ja museokasvatuksen painopisteenä on osallisuus ja vuorovaikutus. Suomen käsityön museon yli 20-vuotta palvellut nykyinen perusnäyttely korvataan uudella vuonna 2025 avattavalla näyttelyllä.

Jo hieman yli puolet museopalvelujen maksavista asiakkaista käyttää museokorttia. Perjantain ilmaisesta sisäänpääsystä luopumisen ennakoidaan vähentävän lyhyellä aikavälillä jyväskyläläisten museokäyntejä, mutta samalla lisää maksavien asiakkaiden määrää ja kasvattaa pääsylipputuloja.

Vuosi 2024 on A2-museokeskuksen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, jolloin toimintatavat vakiinnutetaan. Aalto2-museokeskuksen toimijoina ovat Alvar Aalto -säätiö, Keski-Suomen museo ja Aalto2-museokeskus Oy. Aalto2-museokeskus Oy:n kanssa rakennetaan yhteisiä toimintamalleja myös Jyväskylän taidemuseo ja Suomen käsityön museon kanssa museoiden näkyvyyden ja palveluiden saavutettavuuden edistämiseksi. Museopalvelut varautuvat uuden kokoelmakeskuksen suunnitteluun Salmirannan kaavoitusprosessin vuoksi.

Jyväskylä Sinfonia

Jyväskylä Sinfonian toimintamenot ovat esityksen mukaan ensi vuonna 3 939 700 euroa ja tulotavoite on 467 700 euroa. Tasapainotusesityksen summa on 136 000 euroa. Orkesteri muuttaa Paviljonkiin remontoituihin tiloihin ja asiakaspaikkamäärä konserttitilassa kasvaa ja tulotavoitetta nostetaan 60 000 euroa. Henkilöstöjärjestelyillä haetaan myös yhteensä 60 000 euron säästöä ja konserttimäärän supistamalla ja kalustokuljetuksien vähentyessä tavoitellaan 15 000 euron säästöjä.

Orkesteri muuttaa tammikuussa 2024 Paviljonkiin remontoituihin toimitiloihin. Paviljongin Encore-sali on uudistettu orkesterin ja Messut Oy:n yhteiskäyttöön monipuolista konserttitoimintaa varten. Orkesterin toimisto nuotisto ja muusikoiden harjoitushuoneet siirtyvät Paviljongin C-halliin rakennettuihin tiloihin. Uudet tilat mahdollistavat yleisöpohjan kasvattamisen, hyvinvointityön ja musiikkikasvatuksen vahvistamisen sekä taiteellisen kehityksen. Taloustilanteesta johtuen konserttimäärää vähennetään ja etsitään muita tuotantokeinoja, joilla tulotavoite saavutetaan. Tapahtumatuotannon yhteistyö Paviljongin kanssa uudistaa tapahtumatuotannollisia prosesseja. Jyväskylä Sinfonian uusi ylikapellimestari aloittaa työnsä syksyllä 2024 ja META4 kvartetti jatkaa Jyväskylä Sinfonian päävierailijana.

Teatteri

Teatterin toimintamenot ovat esityksessä ensi vuodelle 5 735 100 euroa ja tulotavoite 1 270 800 euroa. Esitettyjen talouden tasapainotuskeinojen yhteenlaskettu vaikutus on 263 000 euroa. Esitys sisältää esityksen yhteistuotantojen lisäämisestä sekä yhteistyöstä Gradian kanssa. Näillä arvioidaan saavutettavan 120 000 euron kustannussäästö. Ensi-iltoja sekä esimerkiksi vierailevien näyttelijöiden määrää vähentämällä sekä sisäisin henkilöstöjärjestelyin haetaan lisäksi 135 000 euron säästöjä.

Teatteri kevätkausi 2024 päättyy normaalia aiemmin, kun teatteri muuttaa väistötiloihin ja peruskorjaus teatteritalossa alkaa. Syyskausi avataan väistötilassa Paviljongissa. Tämän takia esitystoimintaa joudutaan supistamaan. Vuoden aikana tehdään yhteistyötä muun muassa Suomen Kansallisteatterin ja Tampereen Teatterin kanssa. Jyväskylän kaupunginteatterin yleisötyö tuottaa uuden kakkosluokkalaisille valmistetun esityksen. Esitys kiertää peruskouluissa koko teatterin peruskorjauksen ajan. Lisäksi teatterilla on lukuisia kohtaamisia ja tapahtumia yhteistyössä kunnallisten, valtakunnallisten sekä kolmannen sektorin eri alojen toimijoiden kanssa. Uutena yhteistyöprojektina Jyväskylän kaupunginteatteri tarjoaa vuotuisessa musikaalissa työssäoppimisjakson Jyväskylän Gradian muusikko-opiskelijoille.

Päätöksiä toimenpiteistä tehdään syksyn aikana

Kaupungin lauta- ja johtokuntien sekä elinkeino- ja työllisyysjaoston tulee antaa talousarvioesityksensä 15.9.2023 mennessä. Tältä pohjalta kaupunginjohtaja laatii oman talousarvioesityksensä, joka julkaistaan 23.10.2023.

Kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun talousarvioesityksestä 6.11.2023 ja päättää samalla veroprosentit vuodelle 2024. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä seminaarissaan 9.-10.11.2023 ja tekee vuorostaan oman esityksensä talousarviosta, joka etenee kaupunginvaltuuston lopulliseen hyväksymiskäsittelyyn 27.11.2023. Lautakunnat, johtokunnat ja elinkeino- ja työllisyysjaosto vahvistavat tämän jälkeen vielä oman tehtäväalueensa käyttösuunnitelmat joulukuussa 2023.

Liikuntapalvelujen hinnastoon tulee korotuksia ja uusia maksuja 18.9. alkaen

Lautakunta hyväksyi liikuntapalvelujen uudistetun hinnaston lisäyksellä, että kulttuuri- ja liikuntapalvelut selvittää hinnoittelun eri vaihtoehtoja ottelu ja vastaaviin tapahtumiin. Uudistettuun hinnastoon on koottu kaupungin liikuntapaikkojen tila- ja kertamaksut, ohjatun toiminnan kurssimaksut, virkistyskalastusmaksut, virkistysalueiden käyttöön liittyvät maksut sekä vuokrattavan välineistön ja kaluston maksut. Hinnasto otetaan käyttöön 18.9.2023 alkaen.  

Hinnastoon tulee lukuisia korotuksia, hinnoitellaan uusia liikuntapaikkoja ja maksukategorioita. Hinnantarkistusten taustalla on liikuntapalveluille jo tälle vuodelle asetettu nouseva tulotavoite.

Uudessa hinnastossa junioreille maksullisiksi tulevat uutena liikuntapalvelujen hallinnoimat liikuntasalit ja –hallit sekä koulujen ja päiväkotien liikuntasalit. Esimerkiksi aiemmin maksuton juniorivuoro koulun salissa maksaa jatkossa 6,75 €. Vuoromaksu Kuokkalan Graniitin lajitiloissa, Monitoimitalon judosaleissa, kilpajäähallin liikuntasalissa, Lehtisaaren kuntotalon painisalissa, Vaajakosken liikuntahallin voimailutilassa sekä harjoitusjäähallin heitto-/ lyöntiharjoitustilassa maksaa jatkossa 8,75 € ja liikuntasaleissa ja isommissa koulujen saleissa vuorohinta on junioreilta jatkossa 13,50 €.  Myös muut hinnat nousevat kaikilla tekonurmikentillä, lajisaleissa, koulujen saleissa sekä useissa sisäliikuntatiloissa.

Uimahallien tilavuorojen hinnoittelun ryhmittelyä on uudistettu, uutena omana käyttäjäryhmänä hinnastossa on liikuntaseurat. Myös uimahallien tilavarausten hinnat nousevat. Kertakäyntien hintaa ei sen sijaan nosteta.

Hinnoittelussa on otettu huomioon myös erityisliikuntapaikat, kuten Harju ja uusi pesäpallostadion. Näissä liikuntapaikoissa hintataso on hieman korkeampi kuin muilla ulkoliikuntapaikoilla.

Uusina tuotteina hinnastoon on nostettu loppuvuodesta avautuvat uudet liikuntatilat (Hippoksen alakerran oheisharjoittelutila ja jalkapallotila), Vaajakosken liikuntahallin kokoustila/kisakanslia, Kuokkalan Graniitin jousiammuntakausikortit sekä omaehtoiseen liikkumiseen tarkoitetut kertamaksut Monitoimitalon Judosaliin ja Graniitin kamppailusaleihin sekä 15–29-vuotiaille suunnattu Juniorikortti. 

Tapahtumahinnoitteluun on tehty tarkennuksia ja erilaisiin kilpailuihin ja tapahtumiin on hinnoiteltu tuntihinta. Tuntihinnoittelun periaatteet ovat yhtenäiset liikuntapaikkakohtaisesti eikä esimerkiksi kilpailun tasolla ole vaikutusta tuntihintaan. Liikuntapaikoilla järjestettävät, muut kuin urheilutapahtumat on hinnoiteltu erikseen johtuen liikuntatilojen pääasiallisesta käyttötarkoituksesta. Myös varasto- ja säilytystilojen hinnat nousevat.

Hinnastoon tulee uutena tuotteena kuuden kuukauden (6 kk) seniorikortti. Tarkennuksia on tehty myös liikuntapaikkojen maksukäytänteisiin ja kohdennettujen maksuvälineiden käyttöön.

Kokouksen esityslista ja pöytäkirja

Myös muut kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaisesti. Esityslista liitteineen on luettavissa verkossa. Tässä suora linkki kokouksen esityslistaan. Esityslistaan ja pöytäkirjoihin pääsee myös lautakunnan sivulta: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta .

Kokouksen virallinen pöytäkirja on luettavissa torstaina 14.9.2023 osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta .

Lisätietoja:

- Ari-Pekka Liukkonen, Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja, p. 040 365 7130, [email protected]
- Asiassa 58, Liikuntapalvelujen hinnasto 2023-2024: Jyri Ylönen, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varapuheenjohtaja, p. 044 064 5067, [email protected]   

- Eino Leisimo, sivistyspalveluiden toimialajohtaja, sivistyslautakunnan esittelijä, p. 050 584 8987, [email protected]
- Asiassa 58, Liikuntapalvelujen hinnasto 2023-2024: Tuija Rasinen, kehittämispäällikkö, p. 050 517 1832, [email protected]