Hyppää pääsisältöön

24.8.2023

Kuva
Vuosittain päivitettävä maankäytön, asumisen ja liikenteen toteuttamisohjelma KymppiR on kaupunkirakennelautakunnan hyväksyttävänä 29.8.2023. Käsittelyssä on myös Älylän kaavamuutos.

KymppiR-ohjelmassa ratkaistaan muun muassa millä aikataululla edetään uusien asuinalueiden asemakaavoituksessa, tontinluovutuksessa ja kunnallistekniikan rakentamisessa. Liikenteen osalta painopiste on kävelyn ja pyöräilyn pääverkon kohteiden ohjelmoinnissa.

KymppiR-ohjelman tavoitteena on muun muassa varmistaa asuintonttien riittävyys ja alueellisesti monipuolinen tarjonta sekä edistää kestävää ja vähähiilistä yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää. Tavoitteena on edistää monipuolista asuntotuotantoa erilaiset asumisen tarpeet huomioiden sekä ehkäistä asuinalueiden eriytymiskehitystä. Ohjelma toimii välineenä, jonka kautta ennakoidaan tulevia investointeja sekä tunnistetaan maankäyttöön, asumiseen ja liikenteen liittyviä ilmiöitä ja niihin liittyviä muutostarpeita.

Tänä vuonna ohjelma on luonteeltaan enemmän tilannekatsaus kuin uutta linjaava. Talouden suhdanteista ja kohonneista rakennuskustannuksista johtuen rakentamisen määrä on hiljenemässä kaikkien talotyyppien osalta, mutta ohjelman tavoitteiden mukaisesti tonttitarjontaa kehitetään pitkäjänteisesti kasvavan kaupungin tarpeisiin.

Alueellisesti monipuolista tonttitarjontaa

Omakotitonttien osalta varaudutaan vuosittain tarjoamaan kaupungin omistamalta maalta 70–80 uutta tonttia. Tonttitarjontaa on lähivuosinakin tarjolla eri puolilla kaupunkia, mikäli kaavat etenevät suunnitellusti. Kysynnän mukaisesti monet omakotialueiden kaavat sijoittuvat täydennysrakentamisalueille ja kaavoitusprosessit ovat olleet pitkiä ja haasteellisia. Yksittäisistä alueista keskeinen tontinluovutuksen painopistealue on Kauramäki. Kaupungin pientalotonttitarjonnan varmistaminen pidemmällä aikajänteellä edellyttää myös uusien alueiden lisäämistä ohjelmointiin jo seuraavan kymmenen vuoden sisällä. Uusia pientalorakentamismahdollisuuksia selvitetään osana syksyllä käynnistyvää Jyväskylän yleiskaavan uudistamista.

Suurin osa Jyväskylän asuntotuotannosta on kerrostalorakentamista ja siinä näkyy jatkossakin vahva täydennysrakentamispainotus. Asumisen kaavoittamisessa painopiste on keskustan, alue- ja lähikeskuksien sekä hyvien joukkoliikenneyhteyksien varsilla olevissa alueissa. Kerros- ja rivitaloasumiselle uusia rakentamismahdollisuuksia on tulossa kaikkien alue- ja lähikeskusten vaikutuspiiriin. Merkittävä osa uusista kerrostalokohteista sijoittuu keskustaan ja sen lähistölle sekä Kankaalle.

Jyväskylän kaupungilla on käynnissä talouden tasapainottamistyö, jossa haetaan säästöjä tai lisätuloja vuosien 2024–2026 aikana. KymppiR-ohjelman mukaisista investoinneista linjataan syksyllä 2023 talousarvion ja kunnallistekniikan investointiohjelman hyväksymiskäsittelyssä. Ohjelman mukaisella uusien asuinalueiden ohjelmoinnilla vuosittainen investointitarve säilyisi lähivuosina noin 3,5 miljoonassa eurossa, mikä vastaa viime vuosien investointitasoa.

Panostuksia kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen

KymppiR-ohjelman lähtökohtana on, että maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisella lisätään kuntalaisten mahdollisuuksia liikkua kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä. Tavoitteena on kasvattaa kestävän liikkumisen (kävely, pyöräily ja joukkoliikenne) yhteenlaskettu kulkutapaosuus 55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2021 henkilöliikennetutkimuksessa osuus oli 44 prosenttia. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää panostuksia mm. kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuuriin. Tavoitteena on varata kunnallistekniikan investointiohjelmassa kävelyn ja pyöräilyn pääverkon parantamiseen vuosittain 3 miljoonaa euroa. Ohjelmoinnin painopiste on lähivuosina keskustan läheisyydessä ja pääreiteillä. Investointitavoite ei todennäköisesti toteudu kaikkina lähivuosina hankkeiden suunnitteluvalmiudesta ja talouden sopeuttamispaineista johtuen. Suunnitteluvalmiuden nostamiseen panostetaan kuitenkin tavoitteiden mukaisesti.

------

Älylän kaavamuutos hyväksyttävänä

Jyväskylän ydinkeskustan kupeessa sijaitsevan historiallisen Älylän alueen suojelukaava on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Kaavaratkaisuun on tehty ehdotusvaiheessa saadun palautteen myötä yksittäisiä ja pienimuotoisia tarkennuksia muun muassa rakennusoikeuksiin ja suojelumääräyksiin.