Hyppää pääsisältöön

29.5.2023

Kuva
Rahaa pöydällä. Kuva Pirjo Ala-Hynnilä
3606 jyväskyläläistä asukasta vastasi Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamista koskeneeseen kyselyyn, jossa esitettiin ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksiä mahdollisista säästökeinoista. Vastausaika kyselyyn päättyi 25.5.2023. Asukaskyselyssä tarkasteluun nostettiin sellaisia säästökeinoja, joilla on suora vaikutus asukkaiden palveluihin. Annettu palaute etenee kaupungin päättäjille ja virkamiehille tulevan päätöksenteon tueksi.

Asukaskyselyn vastauksissa painottui lasten ja nuorten saamat palvelut. Ehdotetuista säästötoimenpiteistä vähiten kannatusta saivat nuorisopalveluiden palveluverkon karsinta sekä perusopetuksen oppituntien määrän vähentäminen ja ryhmäkokojen kasvattaminen. Myös lasten ja nuorten liikuntavuorojen muuttaminen maksulliseksi sekä kouluverkon supistaminen olivat asukkaista ei-toivottuja keinoja säästöjen löytämiseksi. 

Säästöjä tai lisätuloja oltiin valmiita hakemaan supistamalla Valon kaupunki -tapahtumaa viikonlopun mittaiseksi, luopumalla kansalaisopiston painetusta oppaasta, nostamalla kaupunkirakenteen taksoja sekä luopumalla Vehkalammen jalkapallokentän talvilämmityksestä. Myös verojen korotukset saivat kannatusta. Avoimessa palautteessa säästöjä ehdotettiin lisäksi haettavan hallinnosta tarkastelemalla henkilöstömäärää sekä luottamushenkilöiden määrää ja kokouspalkkioita. Hippos-hankkeeseen suhtauduttiin kyselyssä osin kriittisesti. Kulttuurin ja taiteen rahoitusta sekä lipunhintoja oltiin valmiita tarkastelemaan. Esille nostettiin myös mm. omaisuuden myynti ja tilojen käytön tehostaminen. 

Investointien osalta toivotaan perusparannuksia kaupungin katuverkkoon ja lisärahoitusta lähiliikuntapaikkojen kehittämiseen. Kyselyssä kannatusta saivat myös Halssilan päiväkodin rakentaminen samoin kuin kulttuurin laajempi yhteishanke, jossa kirjasto ja tietyt museot saisivat yhteiset tilat. Investoinneissa oltiin valmiita karsimaan liikuntapalveluiden sisäpelihallista, Ristonmaan päiväkodista, AaltoAlvarin viimeisen vaiheen toteutuksesta sekä Palokan liikuntahallin rakentamisesta.

Järjestökyselyssä esitettiin mm. tilojen maksuttomuutta 

Asukaskyselyn lisäksi toteutettiin järjestöille ja seuroille oma kysely, jossa haettiin näkemyksiä mm. siitä, miten kaupunki voisi tukea toimintaa, mikäli järjestöjen ja seurojen rahallista tukea joudutaan leikkaamaan. Vastauksissa korostui tilojen maksuttomuus sekä tiiviimpi yhteistyö mm. viestinnässä ja markkinoinnissa. Järjestöt ja seurat nostivat esille myös uudenlaiset ansaintamahdollisuudet esimerkiksi harrastus- tai kerhotoimintaa järjestämällä tai hoitamalla liikuntapaikkoja korvausta vastaan. Kyselyyn vastasi yhteensä 167 järjestöä tai seuraa. 

Henkilöstökysely jatkuu kesän ajan 

Asukas- ja järjestökyselyn lisäksi toteutettiin henkilöstökysely, jonka vastausaika jatkuu vielä kesän yli. Asukaskyselyn päättyessä henkilöstökyselyyn oli annettu jo 313 vastausta. 

Henkilöstökyselyn alustavista tuloksista ilmenee, että henkilöstön mielestä työhyvinvointia voisi lisätä (ja siten sairauspoissaoloja vähentää) mm. laajentamalla etätyömahdollisuutta, joustavilla työajoilla ja palkattomilla vapailla. Säästökeinoiksi ehdotetaan mm. kokouskulujen karsimista, sähköisen asioinnin lisäämistä ja tilojen nykyistä laajempaa ulosvuokrausta. Tarkempi analyysi tuloksista valmistuu kyselyn päättyessä heinäkuun lopussa.

Tulosten tarkempi analysointi käynnissä – kaikki palaute lähtee lautakunnille syksyn talousarviovalmistelua varten

Asukas- ja järjestökyselyissä saatua laajaa palautetta analysoidaan parhaillaan. Aineistot ja vastaukset luokitellaan siten, että ne voidaan välittää asianosaisten lautakuntien jäsenille ja virkamiehille aihealueittain. Palautteet toimitetaan päättäjien ja virkamiesten käyttöön kaupunginhallituksen annettua talousarviokehyksen 5.6. olevassa kokouksessaan. 

Talouden tasapainottamisesta tehdään päätöksiä tulevana syksynä

Kyselyiden taustalla on Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamistyö, jossa haetaan yhteensä noin 40 miljoonan euron säästöjä tai lisätuloja vuosien 2024, 2025 ja 2026 aikana. 

Kaupunginhallitus antaa lautakunnille 5.6. niin sanotun talousarviokehyksen, jonka pohjalta lautakuntien tulee valmistella syksyllä talousarvioesityksensä. Kehyksessä on huomioitu eri palveluiden talouden tasapainottamistavoitteet. 

Asiantuntijalautakunnat tekevät virkamiesvalmistelun, konsulttiselvityksen ja saadun palautteen pohjalta oman esityksensä siitä, miten talouden tasapainottamistavoitteet voidaan saavuttaa. Lautakuntien esitykset talousarvioista valmistuvat elo-syyskuussa. 

Kaupunginjohtaja kokoaa lautakuntien näkemykset yhdeksi talousarvioesitykseksi lokakuussa. Kaupunginjohtajan esitys etenee kaupunginhallituksen päätöksenteon pohjaksi. 

Kaupunginhallitus tekee oman esityksensä talousarviosta lokakuun aikana ja se etenee kaupunginvaltuuston lopulliseen käsittelyyn marraskuussa. Marraskuussa tehdään myös päätökset tulevan vuoden veroratkaisuista. Valtuuston talousarvio on sitova ja ohjaa talouden tasapainottamistyötä seuraavien vuosien aikana. 

Kaikki kyselyistä saatu palaute on päättäjien ja virkamiesten käytössä tulevan syksyn jatkovalmistelun aikana.

Alustava kooste kyselystä on luettavissa kaupungin www-sivuilta 
 

Lisätietoja

- Jyväskylän kaupungin talousjohtaja Vesa Voutilainen, p. 040 645 3327
- osallisuuspalveluiden erikoissuunnittelija Antti Rajala, p. 050 339 6423
- viestintäjohtaja Emmi Palokangas, p. 050 312 5370