Hyppää pääsisältöön

9.5.2023

Kuva
Metsämaisemaa.
Vuonna 2018 valmistuneessa metsäohjelmassa Jyväskylän kaupunki sitoutui nostamaan omistamiensa metsien ja soiden suojeluasteen 13,5 prosentista 17 prosenttiin. Nyt suojelualueverkoston täydennystyö on saatu valmiiksi ja metsäohjelmaan kirjattu tavoite suojelun määräalan noston osalta saavutettua. Suojeluun on osoitettu yhteensä noin 1555 hehtaaria, mikä on 18 % Jyväskylän kaupungin omistamien metsien ja soiden pinta-alasta. 

Suojelualueverkostoon kuuluvien alueiden suojelu toteutetaan eri keinoin. Myöhemmin laadittavan Jyväskylän kaupungin luonnonsuojeluohjelman yhteydessä määritellään, toteutetaanko eri alueiden suojelu luonnonsuojelulain mukaisina luonnonsuojelualueina, kaavoissa osoitettavina suojelualueina vai metsänhoitoluokituksen suojelustatuksen mukaisina alueina.

Suojelualueverkoston täydennyksessä painotettiin rakennepiirteiltään monimuotoisia varttuneita ja vanhoja metsiä, joissa on eri-ikäistä lahopuuta eli lahopuujatkumo, tai joihin sellainen on muodostumassa. Metsien uhanlaiset lajit ovat riippuvaisia lahopuun määrästä ja lahopuujatkumosta. Lisäksi suojeluun on osoitettu luonnontilaisia tai ennallistamiskelpoisia suoalueita ja luontoarvoiltaan edustavia pienvesien rantametsiä. Suojelualueverkoston täydennyksessä on pyritty muodostamaan laajoja, yhtenäisiä, toisiinsa kytkeytyneitä kokonaisuuksia.

Luontotieto kaupungin metsistä ja soilta täydentyy koko ajan. Luonnonsuojelun kannalta olennaista on tunnistaa luontoarvoiltaan arvokkaat alueet ja huomioida luontoarvot maankäytön ja metsienhoidon suunnitelmissa. Uusia maa-alueita hankittaessa arvokkaiksi tunnistetut alueet sisällytetään suojelualueverkostoon. Suojelualueiden verkostollista kytkeytyneisyyttä tarkastellaan yleiskaavan päivityksen yhteydessä laadittavan viherverkkoselvityksen tulosten perusteella.

Jyväskylä on kasvava kaupunki, joten tarpeita suojelualueverkoston ja muun maankäytön yhteensovittamiselle syntyy tulevaisuudessa. Nähtävillä olevassa suojelualueverkostossa on pääosin otettu huomioon voimassa olevat yleis- ja asemakaavat myös toteutumattomien aluevarausten ja merkintöjen osalta. Suojelualueverkostoon sisältyy kuitenkin alueita, joihin kohdistuu tiedossa olevia tulevaisuuden muutostarpeita. Mikäli näistä muutostarpeista aiheutuu suojelualueverkostoon kuuluvan alueen poistaminen tai uudelleen rajaaminen, etsitään suojelualueverkostoon tilalle korvaava suojeltava alue. Poistamista tai uudelleen rajaamista koskevat päätökset tehdään kaavoituksella tai kunkin hankkeen tai kohteen edellyttämillä lupamenettelyillä.

Suojelualueverkosto on nähtävillä Maptionnaire-karttapalvelussa 30.6.2023 saakka. Karttapalvelussa on myös mahdollista jättää kommentteja suojelualueverkostoon liittyen.