Hyppää pääsisältöön

2.5.2023

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson
Jyväskylän kaupunginhallitus päivitti tänään olleessa kokouksessaan mm. menestyneiden urheilijoiden palkitsemista koskevia linjauksia.

Menestyneiden urheilijoiden palkitseminen

Kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyt ohjeet jyväskyläläisten urheilijoiden palkitsemisesta. Päivitetyssä ohjeessa stipendien euromäärien esitetään säilyvän ennallaan olympia- ja MM-menestyksen osalta. Stipendiluokkiin lisättiin kuitenkin MM- ja EM-menestyksen huomioiminen nuorten sarjoissa olympia- tai paraolympialajeissa.

Uudessa ohjeessa kansainvälisesti menestyneiden urheilijoiden palkitsemista parilajeista tarkennetaan siten, että ne rinnastetaan jatkossa yksilölajeihin. Aiemmin on ollut eri tulkintaa siitä, palkitaanko pariurheilijat yksilötason stipendiluokissa vai joukkuelajien mukaan. 

Stipendeillä palkittavien kategorioihin on lisätty nuorten sarjassa - vanhimmassa ikäluokassa – menestyneet urheilijat. Esityksenä on, että kaupunki palkitsee stipendillä menestymisestä a) olympialaisissa, paralympialaisissa tai olympia- tai paralympialajin MM- tai EM-kilpailuissa yleisissä sarjoissa b) olympia- tai paralympialajin nuorten vanhimmassa ikäluokassa.

Nykyisessä palkitsemisohjeessa on määritelty, että kaupunginjohtaja voi harkintansa mukaan palkita myös muissa lajeissa tai merkitykseltään vastaavissa kilpailuissa menestyneen urheilijan. Uudessa ohjeessa on tarkennettu määritelmää siten, että kaupunginjohtaja voi harkintansa mukaan palkita kansallisesti merkittävissä kansainvälisen lajiliiton kilpailujärjestelmän alaisissa lajeissa, johon kansallinen lajiliitto on nimennyt urheilijat. 

Uudessa ohjeessa on lisäksi määritelty, että menestyneille urheilijoille perinteisesti järjestettävä palkitsemistilaisuus järjestetään jatkossa kaksi kertaa vuodessa, johtuen lajimenestyksen ja palkittavien urheilijoiden lisääntyneestä määrästä. Uudesta ohjeesta on poistettu maininta muistolahjapalkinnosta eli esityksenä on, että palkitsemistilaisuus on juhlava vastaanotto eikä tavaralahjoja jaeta, mikä tukee kaupungin resurssiviisaita arvoja. 

Uutena urheilijoiden tukimuotokokonaisuutena ohjeessa on nuorten urheilijoiden tuki 15–20-vuotiaille. Tuki tarkoittaa kaupungin ja nuoren urheilijan kanssa tehtävää yhteistyösopimusta. Esityksenä on, että nuori urheilija voi hakea kaupungin tukiurheilijaksi vapaamuotoisella hakemuksella, kuitenkin urheiluseuran tai lajiliiton suosittelemana. Jyväskylän kaupunki tekee enintään 3-vuotisen sopimuksen erikseen määriteltävän arvioinnin pohjalta enintään 3 nuoren urheilijan kanssa. Yksittäisen sopimuksen euromäärä on vuosittain 2000 euroa / urheilija.

Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma vuosille 2023-2025 merkittiin tiedoksi

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman vuosille 2023-2025. Asia lähetettiin tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle. Jyväskylä on saanut UNICEFin myöntämän Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen vuosina 2018 ja 2020 sitoutuneesta ja aktiivisesta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi. Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City -malliin ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista.

Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman visiona on, että kaikilla on riittävä tieto ja taito ottaa huomioon lapsen oikeuksien toteutuminen kaikissa kaupungin palveluissa. Toimintasuunnitelma koostuu viidestä tavoitteesta. Ensimmäinen tavoite on, että kunnan henkilöstö, luottamushenkilöt ja keskeiset sidosryhmät on perehdytetty lapsen oikeuksiin ja lapsen oikeudet ovat osana kaupungin perehdytysohjelmia.

Toisena tavoitteena on, että lapsia koskevaa tutkimus-, kokemus- ja viranomaistietoa eritellään kunnassa niin, että keskiarvon sijaan pystytään analysoimaan eri lapsiryhmien tilanne. Kolmannen tavoitteen mukaan Jyväskylän kaupunki varmistaa, että myös haavoittuvassa asemassa olevien lasten osallisuus toteutuu ja että toteutumista myös arvioidaan.

Neljännen tavoitteen mukaan lapsille ja nuorille suunnatuissa palveluissa ehkäistään kiusaamista ja edistetään yhteisöllisyyttä. Lisäksi lasten ja nuorten kasvuympäristöissä edistetään tunne- ja vuorovaikutustaitoja.  Viidentenä tavoitteena on se, että lapsivaikutusten arvioinnin (lava) käyttöönoton ja systemaattiseen toteuttamisen tueksi on kunnassa käytössä selkeät ohjeistukset. 
________

Kokouksessa käsiteltiin lisäksi Jyväskylän Jäähalli Oy:n yhtiökokousasioita. Hallitus myönsi lisäksi Kai Koskiselle eron kaupunginhallituksen alaisen elinkeino- ja työllisyysjaoston varajäsenen tehtävästä ja nimesi hänen tilalleen Mikko Rädyn. Kaupunginhallitus päätti hylätä Jyvälän Setlementti ry:n oikaisuvaatimuksen koskien päätöstä, jossa yhdistykselle ei myönnetty elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toiminta-avustusta vuodelle 2023. Perusteluissa todettiin, että toiminta-avustusta oli jo myönnetty oikaisuvaatimuksen tekijälle nuorisotoimen toiminta-avustuksena. Kielteisen päätöksen taustalla oli Jyväskylän kaupungin avustustoiminnan yleisiä periaatteita koskevat linjaukset, joiden mukaisesti avustusta voidaan myöntää vain yhdeltä toimialalta ja yhdestä avustuskategoriasta. 

Lisätietoja: 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin p. 0400 778 779
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: