Hyppää pääsisältöön

2.5.2023

Kuva
Kukkaketo ja kaupunki. Kuva Merja Huovelin
Jyväskylän kaupungin tarkastuslautakunta nostaa esille vuoden 2022 arviointikertomuksessaan kaupungin talouden tasapainottamiseen ja palveluiden järjestämiseen liittyviä kehittämisehdotuksia. Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto pyytäisi kaupunginhallitukselta lausunnon toimenpiteistä, joihin kehittämisehdotukset antavat aihetta.

Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy tilivuoden 2022 tilinpäätöksen ja myöntää tilintarkastajien esityksen mukaisesti vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2022.

Kouluruokailun toteuttamisessa on tarkastuslautakunnan mukaan parannettavaa

Koululounas jäi syömättä yli 20 prosentilla 8. ja 9. luokan oppilaista ennen koronapandemiaa ja vuonna 2021 vielä useammalla. Yhtenä syynä on syömiseen varatun ajan pituus, joka toteutuu vaihtelevasti kouluittain.  Oppilasmäärän kasvaessa ruokailuja on jouduttu porrastamaan, mikä ei palvele oppilaiden koulupäivän rakennetta parhaalla mahdollisella tavalla. Kaiken ikäisille oppilaille tulee tarjota mahdollisuus oikea-aikaiseen ja rauhalliseen ruokailuun.

Koulukiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäisyyn kiinnitettävä vieläkin enemmän huomiota

Koulukiusaamista kokeneiden oppilaiden määrä ei ole vähentynyt, vaikka asiaan on kiinnitetty huomiota. Kiusaamisen ja yksinäisyyden kokemukset voivat vaikuttaa merkittävästi koulunkäyntiin ja ammatin hankkimiseen. Tämä havainto on tehty esimerkiksi lasten ja nuorten vaikuttavuusinvestoinnin hankkeessa. Hankkeella täydennetään kaupungin järjestämiä palveluja yhteistyössä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden, koulutuskuntayhtymä Gradian sekä palveltuottajien, Nuorten Ystävät ry:n ja Vamos Diakonissalaitoksen kesken. Oleellista on, että lapset, nuoret ja heidän perheensä löytävät heille sopivat tuen muodot nopeasti ja helposti, jolloin myös kaikkien tukea tarjoavien toimijoiden resurssit tulevat tehokkaaseen käyttöön.

Jyväskylän kaupungin perusopetuksen kouluilla on vuoden 2022 loppupuolella otettu käyttöön kiusaamisen vastainen toimintamalli. Yhdenmukaiset toimintatavat kaikille kouluille vahvistavat oppilaiden yhdenvertaista kohtelua. Tarkastuslautakunta pyytää kaupunginhallitusta selvittämään nuorten tuen palvelukokonaisuuden; tuen muodot ja niiden vaikuttavuuden.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kustannukset noin maan keskiarvoa

Jyväskylän kaupunki käytti 531 euroa asukasta kohti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tilinpäätöstietojen 2021 mukaan. Kunnissa käytettiin keskimäärin asukasta kohti 522 euroa eli yhteensä 2,88 miljardia euroa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Jyväskylä sijoittaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen vähemmän rahaa suhteessa vertailukaupunkeihin Lahteen ja Kuopioon.

Keski-Suomen hyvinvointialueen ja kuntien tarkastuslautakunnat tekevät yhteistä arviointia

Yksikään Keski-Suomen kunta ei vielä saa täysimääräistä valtionosuutta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Tarkastuslautakunnat kysyvätkin, millaiseen yhteistyöhön kunnat ja hyvinvointialue aikovat ryhtyä, jotta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtion rahoitusosuutta saadaan kasvatettua. Rahoitusosuuteen vaikuttaa erityisesti se, miten ihmiset Keski-Suomen alueella työllistyvät. Puutteita verrattuna muuhun Suomeen on tähän mennessä ollut erityisesti työttömien terveystarkastusten toteuttamisessa.  Sillä, miten kunnat ja hyvinvointialue onnistuvat yhdessä löytämään ratkaisuja palveluiden tehokkaaseen ja vaikuttavaan järjestämiseen, on vaikutusta myös talouden sopeutuksen onnistumiseen.

Kaupungin talouden rakenteellinen alijäämä huolettaa tarkastuslautakuntaa

Vuodelle 2022 kaupunginvaltuusto päätti 4,7 miljoonan euron sopeuttamistoimenpiteistä. Niistä toteutui vajaa 3 miljoonaa. Säästötavoitteet ovat olleet riittämättömiä, koska rakenteellinen tasapainottamistarve on kasvanut tuleville vuosille 2024–2026 jopa 40 miljoonaan euroon.

Jyväskylässä talouden kriisikuntakriteerit eivät täyty, eikä kaupunki ole joutumassa arviointimenettelyyn. Talouden heikko liikkumavara ja rakenteellinen alijäämä kuitenkin pakottavat uudistamaan palveluiden järjestämistä.


Kokouksen pöytäkirja ja arviointikertomus (pdf-muoto) ovat luettavissa kaupungin verkkosivulla: https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+b…
 
Arviointikertomus tiivistelmineen tullaan lisäämään toukokuun aikana kaupungin verkkosivulle https://www.jyvaskyla.fi/arviointikertomus .
 
Lisätietoja:
Jyväskylän tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tapani Mäki, tapani.maki@jyvaskyla.fi
Jyväskylän kaupunginreviisori Tarja Saarelainen, tarja.saarelainen@jyvaskyla.fi p. 050 592 3701