Hyppää pääsisältöön

24.4.2023

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija, taustalla valtuustosali. Kuva Jaana Pinson
Jyväskylän kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan mm. kaava-asioita.

Sulunperän sähköaseman siirto, asemakaavan laajennus ja muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Sulunperän sähköaseman siirron, asemakaavan laajennuksen ja muutosehdotuksen sekä niihin liittyvän sitovan tonttijaon. Taustalla on Sulunperän nykyisen sähköaseman uusiminen. Aseman sijainti yhdyskuntarakenteessa on epäedullinen sekä Elenia Verkko Oyj:n että kaupungin kehityksen kannalta. 

Sulunperän uusi sähköasema on tarkoitus sijoittaa voimalinjan kohdalle, sopivalle etäisyydelle asutuksesta. Asmalammentien ja Sulunperäntien risteyksessä olevan, käytöstä poistuvan sähköaseman alue muutetaan lähivirkistysalueen osaksi. Asmalammen asutusalueen sivuitse kulkeva suurijännitteinen ilmajohto voidaan uuden sähköaseman käyttöönoton jälkeen purkaa ja johtoaukealle palauttaa puustoa. Asemakaavan laajennuksella muodostuu lisäksi erillispientalojen korttelialuetta sekä laajoja lähivirkistysalueita, joiden saavutettavuutta ja käytettävyyttä pyritään parantamaan.

Sirkku Ingervon (Vas.) ja Leena Lyytisen (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite metsäluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi ja ympäristödemokratian vahvistamiseksi Jyväskylässä

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi vastauksen Sirkku Ingervon, Leena Lyytisen ja 16 muun valtuutetun aloitteeseen, jossa esitettiin, että kaupunki arvioi vuoteen 2030 saakka olevan metsäohjelmansa tavoitteiden tähänastisen toteutumisen luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja metsäluonnon tilan parantamisen kannalta ja tarvittaessa päivittää metsäohjelmansa. Lisäksi esitetään, että kaupunki säilyttää olemassa olevat toimivat ekologiset verkostot uutta yleiskaavaa valmisteltaessa ja toteutettaessa. Lisäksi esitetään, että vanhoja metsiä ja mahdollisesti suojeluunkin sopivia alueita ei enää käsitellä voimakkaasti, harvenneta ja hakata.

Vastauksessa todetaan muun muassa, että Jyväskylän kaupunki on laatinut laajassa yhteistyössä metsäohjelman, joka on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa. Ohjelma on voimassa vuoteen 2030 asti. Kaupunki raportoi ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteutuksesta vuosittain laadittavassa ja julkaistavassa metsäohjelman toimintakertomuksessa. Metsäohjelman toimenpiteiden toteutumisesta on pyydetty myös ulkopuolinen arviointi kesällä 2022. 

Jyväskylä kaupungin Metsäohjelma 2030 on monin tavoin edistyksellinen kansallisella tasolla. Metsiä hoidetaan eri arvoja eri alueittain painottaen. Esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta ja taloutta ei voi toteuttaa samalla painoarvolla samalla kohteella.

EU:n biodiversiteettistrategian ja ennallistamisasetuksen laadinta on käynnissä ja sen lopullinen muoto sekä kansalliset suositukset tarkentuvat. Strategiassa on tällä hetkellä asetettu tavoitteeksi, että 30 prosenttia maa- ja merialueista olisi oikeudellisen suojelun piirissä. Tästä 10 prosenttia olisi tiukkaa suojelua ja 20 prosenttia on tämänhetkisessä valmistelussa suojelun tukialueita, joiden käytännön sisällöstä ei ole vielä tarkkaa kuvaa. Jyväskylän kaupungin metsäpinta-alasta on tällä hetkellä 17 prosenttia suojelussa. Näillä alueilla ei tehdä muuta kuin tapauskohtaisesti luonnonhoidollisia toimenpiteitä (esim. lehmusmetsien luonnonhoitoa/soiden ennallistamisia). Noin 50 prosenttia metsäalasta on metsäohjelman mukaisesti lähimetsiä, ulkoilu- ja virkistysmetsiä sekä luonto- ja maisema-arvometsiä (esim. Harju), joissa metsien käyttö on monelta osin rajoitettua, monimuotoisuutta ja kytkeytyneisyyttä vaalivaa sekä jatkuvaan peitteisyyteen tähtäävää.

Varsinaisia talousmetsiä kaupungilla on hieman yli 30 prosenttia koko metsäpinta-alasta. Myös talousmetsissä luonnon monimuotoisuutta huomioidaan metsäohjelman ja sertifiointien ohjaamin keinoin. Esimerkiksi monille metsälajeille tärkeää lahopuuta säilytetään ja lisätään säästämällä olemassa olevat kuolleet puut ja jättämällä avo- ja poimintahakkuissa runsaasti säästöpuita. 

Jyväskylän kaupungin yleiskaavan päivitystyö käynnistyy vuoden 2023 aikana. Yleiskaavan pohjaksi tullaan laatimaan ekologisen verkoston analyysi. Tämä on kirjattu myös toimenpiteenä resurssiviisausohjelmaan. Ekologisen verkoston analyysissa tullaan käyttämään laajaa joukkoa saatavilla olevia luontoarvoaineistoja, jotka sisältävät tietoa niin lajien kuin arvokkaiden elinympäristöjen esiintymisestä kaupungin alueella.  

Kortepohjan Ylioppilaskylä I asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kortepohjan Ylioppilaskylä I asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon. Kortepohjan ylioppilaskylä I:n alueen kokonaisuus koskee Ylioppilaskylä I korttelialuetta, pysäköintialuetta, Kartanonkujan ja Emännäntien katualueita sekä virkistysaluetta. Tavoitteena on mahdollistaa Kartanonkujan varrelle uutta opiskelija-asuntorakentamista sekä uuden päivittäistavarakaupan toteuttaminen. Kaavamuutoksen yhteydessä on ajantasaistettu korttelin kaavamääräyksiä ja mahdollistetaan Kartanonkujan kävelypainotteisen katuympäristön kehittäminen erikseen laadittavan yleissuunnitelman mukaisesti.

Kaavamuutos on käynnistynyt yhteistyössä Jyväskylän kaupungin, JYY:n sekä alueen muiden toimijoiden kanssa. Kaavamuutos on luonnosvaiheeseen asti ollut osa laajempaa Kortepohjan keskustan asemakaavan muutosaluetta. Luonnosvaiheen jälkeen kaavoitus jatkuu pienempinä kokonaisuuksina, joita viedään erikseen eteenpäin omana kaavaprosessinaan.

Eron myöntäminen Joni Parkkoselle (PS) tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä    

Kaupunginvaltuusto myönsi Joni Parkkoselle eron kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä 28.4.2023 alkaen. Parkkosen tilalle tarkastuslautakunnan jäseneksi valittiin Kai Koskinen (PS). 

Eron myöntäminen Kaisa Garedewille (PS) kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä

Kaupunginvaltuusto myönsi Kaisa Garedewille eron kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä 28.4.2023 alkaen. Garedewin tilalle kaupunginhallitukseen valittiin Joni Parkkonen (PS) jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
_________________

Myös kaupunginhallitus kokoontui tänään. Kokouksessa käsiteltiin Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n, Alva-yhtiöt Oy:n ja Suomi-rata Oy:n varsinaisten yhtiökokousten asioita. Asiat hyväksyttiin hallituksessa esityslistan mukaisesti. 

Lisätietoja valtuuston kokouksesta: kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Hämäläinen p. 0400 647 171 

Lisätietoja hallituksen kokouksesta: Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin p. 0400 778 779, Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167, Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850 tai Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501