Hyppää pääsisältöön

27.3.2023

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson
Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan muun maussa vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksymistä, jonka käsittely kuitenkin keskeytettiin. Hallitus päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä 30.3.2023 olevassa ylimääräisessä kokouksessaan. Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2022 tilinpäätös hyväksyttiin. 

Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Kaupunginhallitus otti pöydältä käsiteltäväkseen vuoden 2022 tilinpäätöksen ja keskeytti sen käsittelyn. Tilinpäätöksen käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen ylimääräisessä kokouksessa 30.3.2023. 

Taustalla on aluehallituksen perjantaina 24.3. julkaisema esityslista, jossa yhtenä asiana on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilinpäätös. Aluehallitukselle esitetään, että hyvinvointialue jättää panematta täytäntöön kuntayhtymävaltuuston kesäkuisen päätöksen peruspääoman alentamisesta. Mikäli näin toimitaan, myös Jyväskylän kaupungin tulee tehdä tilinpäätökseen tulosta noin 13,6 miljoonalla eurolla heikentävä varaus. Näin ollen hallitus käsittelee asian loppuun vasta aluehallituksen tehtyä päätöksiä asiassa 28.3.2023 olevassa kokouksessaan. Kaupunginhallituksen tänään pöydältä käsittelemässä esityksessä, jossa tilinpäätöksen tulokseksi muodostui 3,7 miljoonaa euroa, negatiivinen vaikutus on jo huomioitu.  

Tilinpäätöksestä julkaistu tiedote on luettavissa kaupungin verkkosivuilta

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittavat Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen tilinpäätöksen ja vahvistavat vuoden 2022 toimintakertomuksen sekä erillistilinpäätöksen liitettäväksi kaupungin tilinpäätökseen. Tilikauden ylijäämä 134.197,91 euroa kirjataan taseen yli-/alijäämätilille, jolloin taseen oma pääoma on yhteensä 685.482,01 euroa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän sopimuksen mukaisesti vuonna 2023 tullaan tekemään Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen taloudellinen loppuselvitys, jonka osoittama ali-/ylijäämä jyvitetään sopijakunnille yhteistoimintasopimuksen perusteiden mukaisesti. Loppuselvityksen ali-/ylijäämään vaikuttavat vielä muun muassa hyvinvointialueelle siirtyneen pelastuslaitoksen käyttöomaisuuden ja lomapalkkavelan euromäärä. 

Sulunperän sähköaseman siirto, asemakaavan laajennus ja muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Sulunperän sähköaseman siirto, asemakaavan laajennus ja muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään.

Taustalla on Sulunperän nykyisen sähköaseman uusiminen. Aseman sijainti yhdyskuntarakenteessa on epäedullinen sekä Elenia Verkko Oyj, että kaupungin kehityksen kannalta. Valtuuston hyväksyttäväksi etenevällä asemakaavalla ratkaistaan Sulunperän uuden sähköaseman sijoittaminen. Sähköasema on tarkoitus sijoittaa voimalinjan kohdalle, sopivalle etäisyydelle asutuksesta. Asmalammentien ja Sulunperäntien risteyksessä olevan, käytöstä poistuvan sähköaseman alue muutetaan lähivirkistysalueen osaksi. Asmalammen asutusalueen sivuitse kulkeva suurijännitteinen ilmajohto voidaan uuden sähköaseman käyttöönoton jälkeen purkaa ja johtoaukealle palauttaa puustoa. Asemakaavan laajennuksella muodostuu lisäksi erillispientalojen korttelialuetta sekä laajoja lähivirkistysalueita, joiden saavutettavuutta ja käytettävyyttä pyritään parantamaan.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen sekä eräiden konsernihallinnon virkojen lakkauttaminen

Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa 470 sosiaali- ja terveyspalveluiden virkaa, 232 Keski-Suomen pelastuslaitoksen virkaa sekä 2 konsernihallinnon lakimiehen virkaa välittömästi. Kyseiset viranhaltijat ovat pääosin siirtyneet Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen ja näin ollen virat voidaan lakkauttaa kaupungin puolella. 

___________________

Kokouksessa käsiteltiin lisäksi Työterveys Aalto Oy:n, Education Facilities Oy:n ja Jyväs-Parkki Oy:n yhtiökokousasioita, jotka hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Monetra Keski-Suomi Oy:n neuvottelukuntaan kaupungin edustajaksi nimettiin taloussuunnittelupäällikkö Erikka Saastamoinen. Keski¬-Suomen Sairaskotisäätiön hallitukseen vuodelle 2023 nimettiin Vesa Voutilainen, Tuomas Kuronen, Timo Sorjonen, Katja Minkkinen, Leo Turunen ja Jouko Asikainen.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry:n vuosikokouksen asiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus antoi ohjeet nimetä hallituksen jäseneksi Sari Välimäen. Puheenjohtajan valinnasta ei esitystä kokouksessa tehty. Lisäksi kaupunginhallitus tarkensi vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntöjä esittelijän ja esittelijän varahenkilön osalta esityslistan mukaisesti. 

Lisätietoja: 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin p. 0400 778 779
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
 

Asiasanat: