Hyppää pääsisältöön

20.3.2023

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija, taustalla valtuustosali. Kuva Jaana Pinson
Jyväskylän kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan mm. kaupunginjohtajan johtajasopimusta ja kevään 2023 talousarviomuutoksia.

Kaupunginjohtajan johtajasopimus 

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi kaupunginjohtajan johtajasopimuksen. Valtuusto valitsi Timo Koiviston toiselle 1.5.2023 alkavalle 8-vuotiskaudelle joulukuun kokouksessaan. Kuntalain mukaan kunnan ja kunnanjohtajan välille on laadittava johtajasopimus, jonka hyväksyy kunnanhallitus. Hyväksytyssä sopimuksessa kaupunginjohtajan palkka on 13 661,69 euroa kuukaudessa. Palkka on samansuuruinen kuin nykyisellä kaupunginjohtajakaudella. Palkka on kokonaispalkka, johon sisältyy yli- ja lisätyökorvaukset. Kaupunginjohtajalla ei ole säännöllistä työaikaa. 

Kevään 2023 talousarviomuutokset

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi kevään 2023 talousarviomuutokset. Toimintatulojen osalta kevään talousarviomuutos on yhteensä -5,7 miljoonaa euroa ja toimintamenojen osalta -2,1 miljoonaa euroa. Talousarviomuutosten myötä kaupungin vuoden 2023 toimintakate heikkenee yhteensä -7,8 miljoonaa euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna, ja on ennusteen mukaan tilikauden päättyessä -335,7 miljoonaa euroa. 

Verotuloennustetta korotetaan talousarviomuutoksilla 7,0 miljoonaa euroa ja valtionosuuksiin tehdään kevään talousarviomuutoksilla -1,8 miljoonan euron vähennys.  Investointimenot kasvavat uudelleenbudjetointien vuoksi 2,5 miljoonalla eurolla ja ovat yhteensä 128,4 miljoonaa euroa. Talousarviomuutokset heikentävät vuosikatetta -2,6 miljoonalla eurolla ja vuosikate on talousarviomuutosten jälkeen 57,8 miljoonaa euroa. 

Kannaksenkatu 2 asemakaavan muutos

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kannaksenkatu 2:n asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan korttelin 36 tonttia 1 sekä katu-, pysäköinti- ja virkistysaluetta. Alue sijaitsee Kukkumäen kaupunginosassa, Keskussairaalantien ja Kannaksenkadun kulmauksessa. Kaavamuutoksen tavoitteena on asuinkerrostalon rakentaminen purettavan Jyväskylän Kannaksenkulman liikekiinteistön tontille.

Sirkku Ingervon (Vas.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite keskustan vetovoiman lisäämiseksi kehitetään turvallinen keskusta myös jalankulkijoille

Kaupunginvaltuusto merkiksi tiedoksi vastauksen Sirkku Ingervon ja 11 muun valtuutetun aloitteeseen keskustan vetovoiman lisäämiseksi ja totesi tehdyt toimenpiteet riittäviksi. Aloitteessa esitetään, että keskustan vetovoimaisuutta kehittäessä huomioidaan jalankulkijoiden turvallisuus pyörien ja sähköpotkulautojen seassa selkeästi erotettuina alueina kävelykadulla, rantaraitilla ja keskustan kevyenliikenteen väylillä.

Vastauksessa todetaan muun muassa, että kävelykadun perusperiaatteiden mukaan siellä liikkuminen tapahtuu kävelijän ehdoilla ja kävelijöille on aina annettava esteetön kulku. Kävelykadulle ei ole liikennesuunnitteluohjeiden mukaisesti toivottavaa erottaa kävelijöitä polkupyöristä ja sähköpotkulaudoista erillisillä väylillä. Ajonopeus on sovitettava kävelykadulla jalankulun mukaiseksi, eikä se saa ylittää 20 kilometriä tunnissa. Kaupunki on ohjeistanut Jyväskylässä toimivia sähköpotkulautaoperaattoreita rajoittamaan nopeutta 8 kilometriin tunnissa. Polkupyöräilyä pyritään lisäksi ohjaamaan mm. opastuksella. Kävelykeskustaan saapuville pyöräilijöille on osoitettu laajoja pyöräpysäköintimahdollisuuksia kävelykadun päätyihin.

Rantaraitille Heikinkadun ja Rauhalahden voimalaitoksen väliselle osuudelle on myönnetty Traficomilta kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman avustusta noin puoli miljoonaa euroa. Rantaraitin leventämistä on tutkittu kaupungin toimesta useaan otteeseen. Rantaraitille on kuitenkin haastavaa tehdä laajoja muutoksia, johtuen maanomistuksesta, olemassa olevasta katuinfrasta ja eritoten luontoarvoista.

Jukka Hämäläisen (SDP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite lastensuojelussa olevien nuorten kiintiöpaikka Jyväskylän nuorisovaltuustoon

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi vastauksen Jukka Hämäläinen (SDP) ja 23 muun valtuutetun valtuustoaloitteeseen, jossa esitetään, että Jyväskylän nuorisovaltuustoon tulisi saada kiintiöpaikka lastensuojelun piirissä olevalle nuorelle. 

Vastausta on valmisteltu yhdessä nuorisovaltuuston kanssa. Vastauksessa todetaan, että Jyväskylän nuorisovaltuustoissa on edustettuna hyvin erilaisia nuoria eikä kenenkään taustoja selvitetä mukaan hakeutuessa. Eriarvoisuuden katsotaan lisääntyvän, jos nimetään erillinen ryhmä, jolle kiintiöpaikka varataan. Nuorisovaltuuston mukaan lastensuojelun asiakkuus voi olla nuorelle arka asia eikä sitä haluta korostaa. Erikseen lastensuojelun asiakkaana olevalle nuorelle kiintiöity paikka voi olla leimaava.

Asian käsittelyn aikana Jukka Hämäläinen (SDP) esitti mm. Irma Hirsjärven (Vas.), Kimmo Suomen (SDP), Mia Puolimatkan (KD) ja Sirkku Ingervon (Vas.) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitys kuitenkin hävisi äänestyksessä äänin 59-8 ja keskustelua asian tiimoilta jatkettiin. Muutosesityksiä asiassa ei tehty, joten se hyväksyttiin kaupunginhallituksen pohjaesityksen mukaisesti. 

Tapionkatu 4 asemakaavan muutos

Valtuusto otti pöydältä käsiteltäväkseen Tapionkatu 4:n asemakaavan muutoksen ja hyväksyi sen. Tapionkatu 4:ssä sijaitsevan pienteollisuustalon tontille kaavaillaan olemassa olevien liike- ja toimistorakennusten korvaamista asuinrakentamisella.

_________________

Lisäksi kaupunginvaltuusto merkitsi kokouksessaan tiedoksi kaupunginjohtajan virkavaalin tuloksen sekä keskeneräiset valtuustoaloitteet vuoden 2022 osalta. Valtuustoaloitteita on käsittelemättä yhteensä 10 kappaletta. Kuntalaisten vuonna 2022 tekemien aloitteiden osalta todettiin, että vastaus on annettu 11 aloitteeseen ja vastaamatta on tällä hetkellä 13 aloitetta. 

Lisätietoja: kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Hämäläinen p. 0400 647 171 
 

Asiasanat: