Hyppää pääsisältöön

6.3.2023

Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Kari Lehtinen
Kaupunginhallitus päätti julistaa elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialajohtajan viran uudelleen haettavaksi. Virka pyritään täyttämään mahdollisimman pian kevään 2023 aikana. Uudessa hakumenettelyssä huomioidaan aikaisemmat hakemukset.

Kaupunginhallitus perusteli päätöstään sillä, että toimialajohtajan virka on elinkeino- ja työllisyyspalveluiden ja koko kaupungin johtamisen näkökulmasta merkittävä, joten on perusteltua julistaa virka uudelleen haettavaksi. Tehtävää haetaan 28.11.2022 määritellyillä kelpoisuusehdoilla ja edellytyksillä. Uuden hakukierroksen tavoitteena on laajentaa niiden hakijoiden määrää, jotka täyttävät kelpoisuusehdot ja muut edellytykset. Haastatteluryhmänä jatkaa kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, kaupunginjohtaja ja HR:n edustus.

Viranhaltijalain mukaisesti virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Rakennuskiellon jatkaminen asemakaavan laatimiseksi (Kortepohjan suojelukaava)

Kaupunginhallitus päätti määrätä Kortepohjan suojelukaavan rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi. Alueeseen kuuluvat Kortepohjan keskustan pohjoispuolella sijaitsevat rivi- ja pienkerrostalovaltaiset korttelit 13 ja 15 sekä korttelin 16 tontti.

Päätöksen taustalla on alueella käynnistetty asemakaavan muutostyö, jolla turvataan valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön säilyminen. Kortepohjan asuma-alueen valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö on huomioitu Keski-Suomen maakuntakaavassa ja Jyväskylän kaupungin oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa. Yleiskaavan mukaan ”aluetta koskevissa toimenpiteissä, alueen tarkemmassa suunnittelussa tai kaavojen ajanmukaisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisen rakennetun ympäristön kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti.”

RKY-alueelle leimallisia ovat vuosina 1968–1973 rakennetut tasakattoiset rivi- ja pienkerrostalot, joissa pääjulkisivut on tehty puuelementeistä ja päädyt kevytbetonista tai betonista. Ne on rakennettu Kortepohjan asemakaavakilpailun voittaneen arkkitehti Bengt Lundstenin ja Esko Kahrin sekä arkkitehti Antti Eskelisen laatimien tyyppitalosuunnitelmien pohjalta. Rakennukset asettuvat Lundstenin asemakaavan mukaisesti tiiviiseen ruudukkoon muodostaen yhteisöllisiä pihapiirejä. Yhtenäisestä yleisilmeestä huolimatta jokainen pihapiiri on yksilöllinen muun muassa rakennusten asettelun, yksityiskohtien ja värityksen ansiosta.

Alueen rakennukset ovat tulleet peruskorjausikään. Niiden korjaussuunnittelu on osoittautunut vaativaksi tehtäväksi etenkin julkisivujen osalta. Voimassa olevat asemakaavat eivät tue rakennusten korjaamista alueen arvot säilyttävällä tavalla. Korjaukset voivat olennaisesti muuttaa rakennusten ominaispiirteitä ja heikentää alueen arvoa, jos rakennusvalvonnalla ei ole käytössään riittäviä keinoja suunnittelun ohjaamiseen. Rakennuskielto ei estä eikä vaikeuta rakennusten tavanomaista kunnossapitoa eikä rakennusvalvonnan kannalta muuta vähäistä toimenpidettä. Rakennus- ja toimenpidelupaa vaativissa hankkeissa tulee käydä rakennusvalvonnan ennakko-ohjauksessa. Poikkeamislupien käsittelyssä tulee varmistaa, että hanke on linjassa alueen suojelutavoitteiden kanssa.

Tapionkatu 4 -asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Tapionkatu 4:n asemakaavan muutoksen. Tapionkatu 4:ssä sijaitsevan Pienteollisuustalon tontille kaavaillaan olemassa olevien liike- ja toimistorakennusten korvaamista asuinrakentamisella.

Sirkku Ingervon (Vas.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite keskustan vetovoiman lisäämiseksi kehitetään turvallinen keskusta myös jalankulkijoille

Hallitus merkitsi osaltaan tiedoksi vastauksen Sirkku Ingervon ja 11 muun valtuutetun aloitteeseen keskustan vetovoiman lisäämiseksi. Aloitteessa toivotaan, että keskustan vetovoimaisuutta kehittäessä huomioidaan jalankulkijoiden turvallisuus pyörien ja sähköpotkulautojen seassa selkeästi erotettuina alueina kävelykadulla, rantaraitilla ja keskustan kevyenliikenteen väylillä.

Vastauksessa todetaan muun muassa, että Kävelykadun perusperiaatteiden mukaan siellä liikkuminen tapahtuu kävelijän ehdoilla ja kävelijöille on aina annettava esteetön kulku. Kävelykadulle ei ole liikennesuunnitteluohjeiden mukaisesti toivottavaa erottaa kävelijöitä polkupyöristä ja sähköpotkulaudoista erillisillä väylillä. Ajonopeus on sovitettava kävelykadulla jalankulun mukaiseksi, eikä se saa ylittää 20 kilometriä tunnissa. Kaupunki on ohjeistanut Jyväskylässä toimivia sähköpotkulautaoperaattoreita rajoittamaan kävelykadulla nopeutta 8 kilometriin tunnissa.

Polkupyöräily pyritään ohjaamaan opastuksella, sekä uusilla rakentamishankkeilla kiertämään kävelykeskusta käyttäen pyöräilyn pääväyliä, kuten Yliopistonkadun uudemman osan yksisuuntaisia väyliä, sekä Kilpisenkadulle suunniteltua pyöräkatua ja Hannikaisenkadulle eroteltuja pyöräväyliä pitkin. Kävelykeskustaan saapuville pyöräilijöille on osoitettu laajoja pyöräpysäköintimahdollisuuksia kävelykadun jokaiseen päätyyn, johon he voivat pysäköidä pyöränsä ja jatkaa kävelykeskustaan jalan.

Rantaraitille Heikinkadun ja Rauhalahden voimalaitoksen väliselle osuudelle on myönnetty Traficomilta kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman avustusta noin puoli miljoonaa euroa. Rantaraitin leventämistä on tutkittu kaupungin toimesta useaan otteeseen. Rantaraitille on kuitenkin haastavaa tehdä laajoja muutoksia, johtuen maanomistuksesta, olemassa olevasta katuinfrasta ja eritoten luontoarvoista.


Kaupunginhallitus merkitsi kokouksessaan tiedoksi myös keskeneräiset valtuustoaloitteet vuoden 2022 osalta. Aloitteita on käsittelemättä yhteensä 10 kappaletta. Kuntalaisten vuonna 2022 tekemien aloitteiden osalta todettiin, että vastaus on annettu 11 aloitteeseen ja vastaamatta on tällä hetkellä 13 aloitetta.

Lisäksi hallitus hyväksyi muutoksia vaalitoimielinten kokoonpanoon. JyväsRiihi ry:n hallituksessa jatkaa Tapani Kalenius ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään Jari Tuukkanen.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginhallitus/jyvaskylan-kaupunginhallituksen-esityslistat-ja-poytakirjat
 
Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin p. 0400 778 779
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: