Hyppää pääsisältöön

8.9.2022

Kuva
Vehreää suomaastoa, jossa kasvaa mäntyjä. Kuva Jari Kärkkäinen
Syksyn aikana Laajavuoren Lammakesuolla ja Heinälänsuolla kaulataan ja kaadetaan puustoa. Työt ovat osa Laajavuoren alueen noro- ja suokohteiden ennallistamista, joka valmistuu vuoden 2023 loppupuolella. Ennallistamistyön tarkoituksena on palauttaa ojitettuja soita lähemmäs luonnontilaa ja pysäyttää suolajiston taantuminen. Kuluvan syksyn aikana tehtävät työt eivät vaikuta alueen käyttöön.

Lammakesuolla työt alkavat ojalinjojen ennakkoraivauksilla

Kuva
Laajavuoren alueen kartta, johon on merkitty punaisella Lammakesuo ja Heinälänsuo

Alkujaan harvapuustoisella Lammakesuolla aikanaan tehty ojitus on lisännyt puustoa, jota poistamalla vähennetään veden haihtumista, palautetaan valo-olosuhteet ja nopeutetaan maiseman palautumista luonnontilaisen kaltaiseksi. Syksyn aikana puita kaulataan ja harvennetaan. Kaulaamisessa puun kuori poistetaan rungon ympäriltä noin 10 - 30 senttimetrin leveänä vyönä. Ojalinjoilla harvennetaan nuorta puustoa. Vastaavasti Heinälänsuolla harvennetaan ojien penkkojen ylitiheää puustoa kaatamalla ja kaulaamalla. Puut jätetään suojelualueelle lahopuuksi.

Työt alkavat alkusyksyllä Lammakesuon ojalinjojen raivauksella. Muu puuston ennallistamistyöt tehdään myöhemmin syksyllä.

Syyskauden ennakkoraivaustyöt eivät estä alueen ulkoilureiteillä liikkumista. Työt eivät tänä syksynä koske myöskään Lammakesuon kautta kulkevaa pitkospuureittiä.

Ensi vuoden puolella Lammakesuon ennallistamistoimet jatkuvat, kun ojat täytetään ja padotaan ja siten varmistetaan veden nouseminen tavoitekorkeuteen. Myös puustoa tullaan myöhemmin kaatamaan ja kaulaamaan lisää. 

Soiden ennallistamisprojekti kestää vuoden 2023 loppuun

Laajavuori on Jyväskylän keskeinen virkistysalue, ja alueella sijaitsee yksi kaupungin laajimmista suojelualuekokonaisuuksista. Suojeltuihin alueisiin sisältyy noin 200 hehtaaria vanhoja metsiä sekä pienialaisia korpia ja laajempia suoaltaita. Alueella on ojituksista kärsineitä suoalueita ja niihin liittyviä pienvesiä, joiden vesitalous voidaan palauttaa ojia täyttämällä tai patoamalla. Myös suoalueiden kuivahtamisesta hyötynyttä puustoa harventamalla voidaan saada alueen vesitaloutta parannettua ja suomaisemaa avoimemmaksi. 

Suojelualueiden nykyinen luonnontila on selvitetty ja ennallistamistarve arvioitu. Tämän pohjalta on valittu toteutettavat ennallistamiskohteet eli kolme suojeltua suota: Lammakesuo ja Heinälänsuo sekä Riihilammensuo laskunoroineen. Suot ennallistetaan tukkimalla ja patoamalla ojat, jolloin suon vedenpinta nousee lähemmäs luonnontilaista tasoa. Suoalueilta poistetaan ylitiheäksi kasvanutta puustoa, jotta puiden kautta tapahtuva haihdunta pienenee puusto palautuu suotyypille tyypillisemmäksi. Lisäksi ennallistetaan lähteikkökorvesta alkunsa saavan ja Myllyjärveen laskevan noron alajuoksu, jossa on niukasti leveysvaihtelua. Sitä lisätään noron alajuoksulle kiveämällä ja sorastamalla noron uomaa sekä rakentamalla uomaan puusuiste.

Ennallistettaville kohteille tehdään tarkat työmaasuunnitelmat vuoden 2022 aikana, ja ennallistaminen toteutetaan syyskesän ja syksyn 2023 aikana. Ennallistamistyö on osa ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa.
 

Lisätiedot

Puustotyöt:
metsäasiantuntija Lassi Savolainen
lassi.savolainen[at]jyvaskyla.fi

Soiden ennallistaminen ja Helmi-elinympäristöhanke:
ympäristönsuojelusuunnittelija Katriina Nieminen
katriina.nieminen[at]jyvaskyla.fi
 

Asiasanat: