Hyppää pääsisältöön

13.5.2022

Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään 19.5. kokouksessa sosiaalityöntekijän viran perustamista lastensuojelun sijaishuoltoon. Kokous perehtyy lisäksi muun muassa potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen kertomuksiin.
Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Kari Lehtinen

Lastensuojelun sijaishuolto tarkoittaa huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Lastensuojelun sijaishuollon asiakkaina on 0–17-vuotiaita lapsia, jotka asuvat joko sijaisperheessä, ammatillisessa perhekodissa tai laitoshoidossa. Sijaishuollon sosiaalityöntekijä on lastensuojelulain mukaan lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Hänen velvollisuutensa on varmistaa sijaishuollossa olevan lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Viran perustaminen pohjautuu lakiin, joka rajaa työntekijän asiakasmäärän maksimissaan 35 lapseen. Jyväskylän lastensuojelun sijaishuollon asiakasmäärä on tällä hetkellä 306 henkilöä ja jokaista sosiaalityöntekijää kohden on 34 lapsiasiakasta. Asiakasmäärä on tällä hetkellä tiedossa olevien tapausten perusteella ylittämässä maksimimitoituksen kesän aikana.

Yhteydenotot potilasasiamieheen laskivat hiukan

Jyväskylän kaupungin potilasasiamiehelle ja alueiden yhdyshenkilöille tuli 2021-vuonna kaikkiaan 337 yhteydenottoa, joista uusia 280. Edellisiin vuosiin nähden yhteydenottojen määrässä on hiukan laskenut.

Koronavuoden 2021 kontakteista suurin osa tapahtui puhelimitse. Yhteydenottojen kohteina olivat pääosin kaupungin suurimmat terveydenhuollon yksiköt avosairaanhoito ja kaupunginsairaala. Potilaan hoitoon ja hoitotulokseen liittyvät yhteydenotot kasvoivat, ja potilasvahinkoasioiden määrä laski edellisvuotisesta. Myös kohtelu ja käytösasiat yhteydenottojen syinä vähentyivät.

Sosiaaliasiamieheltä toimenpidesuosituksia hyvinvointialueelle

Sosiaaliasiamiehen toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita, avustaa muistutusten tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Koske) tuottaa sosiaaliasiamiespalvelut kaikille Keski-Suomen kunnille. Vuonna 2021 sosiaaliasiamiehelle tuli selvitettäväksi 439 asiaa (2020-vuonna 401). Vuonna 2021 Jyväskylästä tuli sosiaaliasiamiehelle 183 (2020: 161) yhteydenottoa. Asiakkailta tulleita yhteydenottoja oli 119, omaisilta 46, henkilöstöltä 5 yhteydenottoa ja muilta kuin edellä mainituilta 13 yhteydenottoa. Sosiaaliasiamiehelle tuli Jyväskylästä eniten yhteydenottoja lastensuojelusta. Vammaispalveluasioinnit vähenivät hieman edellisestä vuodesta. Iäkkäiden palveluista tuli yksi yhteydenotto edellisvuotista enemmän. Yhteydenottoja tuli myös työikäisten palveluista, perheoikeudellisista palveluista ja lapsiperhepalveluista.

Sosiaaliasiamiehen toimenpidesuositukset painottuvat asioihin, jotka tulisi ottaa huomioon hyvinvointialueen valmistelussa. Lausunnossa mainitaan muun muassa maakunnan sosiaalipalveluiden yhtenäistäminen huomioiden ensisijaisesti asiakkaiden yksilöllinen etu ja helposti hahmotettavien palvelukokonaisuuksien järjestäminen. Lisäksi sosiaaliasiamies esittää muun muassa palvelujen kapea-alaistumisen ehkäisemistä ja palvelusta toiseen ohjailun tarpeen minimoimista.

Kun sosiaaliasiamiestapahtumien määrän suhteuttaa asukasmäärään, Jyväskylän luku 1,27 sosiaaliasiamiesasiaa tuhatta asukasta kohden, oli vertailukaupungeista (Kuopio, Oulu, Tampere ja Lahti) pienin.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistaan ja liitteisiin voi tutustua lautakunnan sivulta. Lista julkaistaan 13.5.2022. Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.

Päätöstiedote julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla kokouksen jälkeen.

Lisätietoja:

- Ulla Kuittu, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja ja sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijä, p. 050 353 8310, ulla.kuittu[at]jyvaskyla.fi

- Lisätietoa saa myös eri asioiden kohdalla esityslistalla näkyviltä valmistelijoilta.