Hyppää pääsisältöön

18.11.2021

Jyväskylän perusopetuksen vuosiluokkien 1–8 arviointikeskustelut ovat pyörähtäneet käyntiin ja jatkuvat viikolle 6 saakka.  Vähintään 30 minuutin vuorovaikutteisessa keskusteluhetkessä oppilas saa palautetta oppimisestaan ja vahvuuksistaan.
Kuva
Oppilaat istuvat piirissä.

Huoltaja kuulee, missä vaiheessa lapsen oppiminen on ja millaisiin asioihin olisi hyvä kotona kiinnittää huomiota. Opettaja saa tietoja, miten oppimisen eteneminen näyttäytyy kotona ja miten vastuu omasta oppimisesta on kehittynyt.

Tämänhetkisten koronaohjeiden mukaisesti keskustelut voidaan käydä kasvotusten, mutta tarvittaessa keskustelu voidaan esimerkiksi aikataulusyistä järjestää myös etäyhteydellä.  Luokanopettaja tai -ohjaaja tiedottaa, miten sopivan keskusteluajan voi varata. Koulut voivat hyödyntää esimerkiksi Wilmasta löytyvää ajanvaraustoimintoa.  

Arviointikeskustelu on osa oppilaan osaamisen jatkuvaa arviointia   

Oppimisessa edistymisen arviointi on rohkaisevaa ja kannustavaa. Keskeistä on, että oppilas löytää omat vahvuutensa ja pääsee kehittämään niitä. Monipuoliset arviointikäytänteet mahdollistavat, että omaa osaamista voi näyttää lukuvuoden aikana usealla tavalla. Arviointikeskustelu on yksi osa lukuvuoden aikana annettavasta jatkuvasta palautteesta.  

Ennen arviointikeskustelua oppilas täyttää itsearviointilomakkeen, jonka avulla hän arvioi paitsi oppimisen edistymistä, myös esimerkiksi hyvinvointiin ja kaverisuhteisiin liittyviä asioita. Keskustelussa opettaja antaa palautetta oppilaan oppimisessa edistymisestä ja aikaisemmin asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Keskitytään myös aiheisiin, joita oppilas itse haluaa tuoda esille, mutta tärkeää on myös kuulla huoltajien ajatuksia askarruttavista asioista. 

Keskustelun jälkeen opettaja kirjaa Wilmaan keskeisen tavoitteen kuluvalle lukuvuodelle. Tähän tavoitteeseen voidaan palata myöhemmin ja arvioida sen toteutumista.  

Vuosiluokilla 1–2  arviointi on sanallista ja kolmiportaista: tavoitteet saavutettu/saavutettu osittain/ ei saavutettu. 3. vuosiluokalla arviointi on viisiportaista ja osaamista verrataan hyvän osaamisen tasoon. Hyvän osaamisen taso vastaisi numeroarvioinnissa keskimäärin arvosanaa 8.  

Vuosiluokille 4–6 annetaan numeroarviointi. Arvioinnin tueksi on laadittu hyvän osaamisen tason kuvaukset. 7. - 8.-luokkalaisten arvioinnin perustana ovat uudet valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit, joiden pohjalta johdetaan alempien vuosiluokkien arvosanat. 

Yhdeksäsluokkalaisten arviointi uusien valtakunnallisten päättöarvioinnin kriteerien mukaisesti 

Nykyisten 9.-luokkalaisten päättöarvioinnissa noudatetaan uusia valtakunnallisia päättöarvioinnin kriteerejä. Aiemmin kriteerit olivat olemassa vain arvosanalle 8, mutta uudistuksen myötä myös arvosanoille 5, 7 ja 9 on määritelty, millaista osaamista arvosanojen saavuttamiseen tarvitaan. Uudistuksen tavoitteena on ennen kaikkea yhdenvertaistaa päättöarviointia ja sitä kautta toisen asteen opintoihin hakeutumista.  

Yhdeksännellä luokalla ei anneta erillistä lukuvuositodistusta, vaan vain päättötodistus. Oppilaan lukuvuosikohtaista opintojen edistymistä voi kuitenkin edelleen seurata Wilmasta. 

 

 

Lisätietoja: 
palveluesimies Minna Kuutti, kasvun ja oppimisen palvelut, p. 050 470 8662