Hyppää pääsisältöön

29.9.2021

Oppilaan oikeus saada tehostettua henkilökohtaista ohjausta perustuu 1.8.2021 voimaan tulleisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden päivitykseen. Oppilaalla, joka tarvitsee perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää tukea, on oikeus oppilaanohjauksen lisäksi saada tarpeidensa mukaista tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8. ja 9.
Kuva
Kahdet kädet näppäimistöllä

Jyväskylän perusopetuksen 8. ja 9. -luokkalaisilla on mahdollisuus tehostettuun henkilökohtaiseen oppilaanohjaukseen.  Oppilaan oikeus saada tehostettua henkilökohtaista ohjausta perustuu 1.8.2021 voimaan tulleisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden päivitykseen. Oppilaalla, joka tarvitsee perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää tukea, on oikeus oppilaanohjauksen lisäksi saada tarpeidensa mukaista tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8. ja 9.  Ohjauksessa keskitytään kehittämään oppilaan jatko-opintovalmiuksia ja ohjaamaan oppilas hänelle sopiviin jatko-opintoihin. 

Tehostetun ohjauksen tarve arvioidaan koululla 

Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen tarpeen arvioi ensisijaisesti opinto-ohjaaja oppilaanohjauksen sisältöjen ja tavoitteiden näkökulmasta. Ohjaus on kaikkien koulussa työskentelevien yhteistä työtä. Tehtävät, roolit ja yhteistyömuodot kuvataan syksyn aikana päivitettävissä koulukohtaisissa ohjaussuunnitelmissa.  

Tehostetussa oppilaanohjauksessa oppilaalle annetaan henkilökohtaista ja muuta oppilaanohjausta sekä laaditaan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma.  Ohjauksessa huomioidaan nuoren yksilölliset lähtökohdat ja vahvuudet, vahvistetaan huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä työskennellään monialaisesti. 

Tehostettua oppilaanohjausta suositellaan muun muassa oppilaalle, joka saa erityistä tukea, opiskelee vuosiluokkiin sitomattomasti, siirtyy yläkoulun aikana valmistavasta ryhmästä perusopetukseen tai jonka opinnoissa edistyminen heikkenee esimerkiksi runsaiden poissaolojen, kouluakäymättömyyden tai elämäntilanteen muutosten takia. Lisäksi tehostetun oppilaanohjauksen tarvetta on syytä arvioida, mikäli oppilas saa esimerkiksi tehostettua tukea, vaihtaa koulua yläkoulun aikana tai on sijoitettuna kodin ulkopuolelle. 

Jyväskylän perusopetuksessa otetaan lokakuun aikana käyttöön päivitetty oppilaanohjauksen lomake, joka löytyy Wilman Lomakkeet-osiosta (Oppilaanohjaus OPO).  Opinto-ohjaaja vastaa oppilaskohtaisten tietojen kirjaamisesta lomakkeeseen. Huoltajalle on lisätty kirjoituskenttä, jonka kautta huoltajalla on mahdollisuus halutessaan osallistua ja kommentoida oppilaan jatko-opintosuunnitelmaa. Huoltajat saavat erillisen Wilma-viestin, kun tehostetun oppilaanohjauksen lomake on otettu käyttöön ja tarkemmat ohjeet huoltajan osallistumisesta. 

Oppivelvollisuuden laajentuminen 1.8.2021 lisäsi opetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuuta  

Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän on suorittanut toisen asteen tutkinnon. Oppilaan on haettava ennen 9. luokan päättymistä toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Hakuaika perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin on ensi keväänä 22.2.-22.3.2022.  

Opinto-ohjaajan tehtävänä on ohjata ja valvoa, että oppilas täyttää hakeutumisvelvoitteensa. Lisäksi tulee yhteishaun tulosten julkaisemisen jälkeen tarkistaa, onko oppilas saanut opiskelupaikan. Jos oppilas jää ilman opiskelupaikkaa yhteishaussa, opinto-ohjaaja ottaa yhteyttä nuoreen ja hänen huoltajaan ja tarjoaa ohjausta, jotta nuori voi hakea opiskelupaikkaa jatkuvassa haussa.  

Perusopetuksen oppilaanohjausta kehitetään Jyväskylässä yhteistyössä Muuramen, Laukaan ja Jämsän kanssa. Tavoitteena on edistää perusopetuksen oppilaanohjauksen vaikuttavuutta sekä tukea ja vahvistaa oppilaanohjauksen toimintatapoja ja alueellista yhtenäisyyttä. Erityisesti kehitetään nivelvaiheen siirtymiä tukevia toimintatapoja sekä tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen käytänteitä. Lukuvuodelle 2021–2022 oppilaanohjauksen kehittämiseen on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta osana valtakunnallista Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa. 
 

Lisätietoja: 
palveluesimies Minna Kuutti, kasvun ja oppimisen palvelut, p. 050 470 8662  
hankekoordinaattori Tarja Puura, kasvun ja oppimisen palvelut, p. 040 776 2012