Hyppää pääsisältöön

12.5.2021

Lautakunta muun muassa myönsi taiteen perusopetuksen opetustoimilupia ja hyväksyi päivitetyt ohjausperiaatteet, antoi lausunnot Taiteen edistämiskeskuksesta tehdystä arvioinnista ja kehittämisehdotuksista sekä viime vuoden arviointikertomuksesta, merkitsi tiedoksi taloustilanteen sekä valitsi edustajat Suomen Sinfoniaorkesterien sekä museoliiton kokouksiin.
Kuva
Puheenjohtajan nuija

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta myönsi taiteen perusopetuksen opetustoimilupia 

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta irtisanoi 1.8.2021 alkaen kaikki sitä ennen voimassa olleet taiteen perusopetuksen järjestämisluvat ja myönsi opetustoimilupaa hakeneille ohjausperiaatteet täyttäville oppilaitoksille toistaiseksi voimassa olevan taiteen perusopetuksen opetustoimiluvan 1.8.2021 alkaen. 

Toistaiseksi voimassa olevan toimiluvan saivat Jyväskylän musiikkiopisto (musiikin yleinen ja laaja oppimäärä), Jyväskylän Tanssiopisto (tanssin yleinen ja laaja oppimäärä), Musiikin ja kulttuurin osaamiskeskus KUMO Ay (musiikin yleinen oppimäärä), Musiikkikoulu Alkusoitto Oy (musiikin yleinen oppimäärä), Musiikkikoulu Moodi Oy (musiikin ja teatterin yleinen oppimäärä), Musiikkikoulu PiaCello Oy, (yleinen oppimäärä). Anna-Maijan musiikkikoululle (musiikin yleinen oppimäärä) lupa myönnetään ehdollisena siten, että oppilaitoksen ylläpitäjän tulee olla taiteen perusopetuslain mukaisesti joko rekisteröity yhteisö tai säätiö viimeistään 1.8.2021 alkaen. Lisäksi kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi uutena Musiikkikoulu Moodi Oy:n teatteritaiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman.

Jyväskylässä on 6.6.2018 voimaan tulleet Jyväskylän taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteet, jotka perustuvat lakiin taiteen perusopetuksesta sekä muihin taiteen perusopetuksen toteuttamista koskeviin asetuksiin ja määräyksiin. Kaikkien taiteen perusopetusta antavien tahojen tulee täyttää nämä ohjausperiaatteiden vaatimukset. Periaatteiden käyttöönottoon on ollut kolmen vuoden siirtymäaika, joka päättyy 31.7.2021. Määräaikaisella opetustoimiluvalla on toiminut seitsemän taiteen perusopetusta antavaa oppilaitosta, jotka hakivat nyt määräaikaisuuden päättyessä uutta toistaiseksi voimassa olevaa opetustoimilupaa. 

Lautakunta hyväksyi päivitetyt taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteet

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi Jyväskylän kaupungin taiteen perusopetuksen uudistetut ohjausperiaatteet 1.8.2021 alkaen ja ilmoittaa muutoksista opetustoimiluvan saaneille oppilaitoksille. Oppilaiden tietojen suojaamista koskevan henkilötietolain muututtua ohjausperiaatteisiin on tehty EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) sekä tietosuojalain (1050/2018) mukaiset muutokset. Samalla ohjausperiaatteista poistettiin 31.7.2021 asti voimassa oleva siirtymäsäädös, joka koskee siihen asti voimassa olevia opetustoimilupia. Hyväksytyt päivitetyt periaatteet luettavissa esityslistan liitteestä ja pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen taiteen perusopetuksen nettisivuilta https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/taiteen-perusopetus.

Kansalaisopisto liittyy ELTOn jäseneksi

Lautakunta päätti, että Jyväskylän kansalaisopisto liittyy Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ry ETOL:n jäseneksi 1.8.2021 alkaen. Kansalaisopisto järjestää teatteritaiteen taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille sekä teatteri- ja lausuntaopetusta aikuisille. Jäsenyys ETOL:ssa tukee monin tavoin kansalaisopiston teatteritaiteen opetuksen kehittämistä. Jäsenmaksu on kansalaisopiston nykyisellä teatteriopetuksen tuntimäärällä 120 € vuodessa ja liittymismaksu 100 €.

Lausunto Taiken kehittämisehdotuksista

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle Jyväskylän kaupungin lausunnon Taiteen edistämiskeskuksesta ja sen yhteydessä olevista luottamuselimistä tehdystä arvioinnista sekä siinä esitetyistä kehittämisehdotuksista. Lausunnossa todetaan muun muassa, että kaupunki kannattaa Taiteen edistämiskeskuksen perustehtävän, tulevaisuuden vision ja strategisen asemoinnin ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Taiteen edistämiskeskuksen välisen tulosohjauksen terävöittämistä. Sen sijaan nykyisten taiteen toimikuntalaitoksen perusteellista uudistamista, valtion taidetoimikuntien lakkauttamista ja tilalle asetettavaa yhtä monialaista valtion taidetoimikuntaa kaupunki ei lausunnossaan kannata.
Taiteen edistämiskeskuksen ohjauksen ja strategisen johtamisen tueksi perustettavaa erillistä hallitusta, Taiken itsenäisen aseman vahvistamista ministeriön tavoiteohjelmissa määritellyn delegointiperiaatteen mukaisesti, taiteen edistämisen alueellista toiminnan vahvistamista ja toimintojen uudelleen organisointia, taiteen rahoitusmallin uudistamista sekä Taiteen edistämiskeskuksen toiminnan kansainvälisyyden vahvistamista kaupunki kannattaa tietyin lausunnossaan esiin tuomin muutoksin ryyditettynä. Kokonaisuudessaan lautakunnan hyväksymä Jyväskylän kaupungin lausunto luettavissa esityslistalta.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen talouden neljännesvuosiraportti

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta merkitsi tiedoksi talouden neljännesvuosiraportin. Kulttuurin ja liikunnan määrärahan toimintakatteen toteuma 31.3.2021 mennessä on – 11 332 102 euroa, joka on 26,9 %  koko vuoden suunnitelmasta (24,2 % vuonna 2020). Edelleen jatkuva koronapandemia ja siitä johtuvat rajoitukset palvelujen järjestämisessä ovat vaikuttaneet erityisesti liikuntapalveluihin.

Liikuntapalvelujen tulokertymä on talousarvioon verrattuna alittunut noin 0,9 miljoonaa euroa. Tulokertymä on alittunut merkittävästi myös kansalaisopistossa. Teatterin ja orkesterin pienentyneitä toimintatuloja on osittain voitu korvata opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella, jota on pystytty käyttämään myös vuonna 2021.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen talousarvio tulee ylittymään vuonna 2021, tällä hetkellä arvio ylityksestä vuoden lopussa on 0,8 miljoonaa euroa perustuen kevään toteutumiin ja viime tilinpäätökseen.

Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2020 arviointikertomuksesta

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta merkitsi vuoden 2020 arviointikertomuksen tiedoksi ja antoi lausunnon tarkastuslautakunnalle.

Lausunnossa todetaan muun muassa, että toiminnalliset tavoitteet on kulttuuri- ja liikuntapalveluissa saavutettu pääsääntöisesti kohtuullisen hyvin. Kaupunkistrategiaa tulee jatkossa terävöittää tavoitteellisuuden ja tuloksellisuusarvioinnin (mittaroinnin) kautta. Teemojen valintaan tulee kiinnittää huomioita, jotta kaupungille tulee aito mahdollisuus erottua ja lisätä mm. elinvoimaansa. Talouden tasapainon tulee olla jatkossakin keskeinen tavoite. Rakenteiden ja palvelutarpeiden jatkuva tarkastelu on myös tulevien vuosien kehittämisen lähtökohta.

Tavoitteessa siirtää lasten, nuorten ja perheiden palvelujen painopistettä ennaltaehkäiseviin ja peruspalveluihin sekä tehostaa palveluohjausta on arviointikertomuksen mukaan edetty. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen merkitys ennaltaehkäisevässä hyvinvointityössä on tulevina vuosina tärkeä painopiste. Osallisuuden lisääminen, hyvinvointikeskukset, terveyttä edistävän liikunnan vaikuttavuus sekä kulttuurin saavutettavuus nousevat teemoina esille. Suositukseen lasten ja nuorten palvelujen kokonaisuuden systemaattisen kustannustiedon saamisesta palvelurakenteiden ja toimintamallien kehittämistä ja arviointia varten tulee sektoriyhteistyönä kiinnittää jatkossa huomio. Myös kulttuuri- ja liikuntapalvelujen osuus tulee tässä työssä huomioida ja kirjata vuoden 2022 talousarvion tavoitteisiin.

Kokouksen muut asiat, esityslista ja pöytäkirja

Lisäksi lautakunta hylkäsi Asukasyhdistys Jyväskylän Ydin ry:n oikaisuvaatimuksen avustuksista (asia 42), merkitsi tiedoksi kaupunginteatterin henkilökunnan opintorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2020, vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hoitokunnan jäsenille ja toimihenkilöille (asia 45), nimesi valtakunnallisille orkesteripäiville ja kaupungin edustajiksi Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokoukseen intendentti Emma Anttilan ja valtuuttaa Anttilan käyttämään valtakirjalla kaupungin koko äänivaltaa (asia 46), sekä nimesi museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilaisen Valtakunnallisille museopäiville sekä Suomen museoliiton vuosikokoukseen (asia 47).

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa verkossa pöytäkirjan julkaisuun saakka. Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 23.4.2020. Linkki esityslistaan ja pöytäkirjaan lautakunnan sivulla: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta.
 
Lisätietoja: 
Jyväskylän kaupunki,
-    kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
-    toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033