Kaupunginhallitus antoi lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kauppakatu 13 kaavamuutoksesta tehdystä valituksesta, vastasi kahteen valtuustoaloitteeseen, päätti kuntavaalien äänestyspaikat ja kaupunginhallituksen ja valtuuston kesän kokousajat.

Lausunto Kauppakatu 13 kaavamuutosta koskeneeseen valitukseen

Kaupunginhallitus antoi Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausunnon Kauppakatu 13 asemakaavan muutosta koskeneesta valituksesta. Kaupunginhallitus vaatii lausunnossa valituksen hylkäämistä perusteettomana. Lausunnon yhteenvedossa todetaan, että valituksessa ei ole esitetty sellaisia asemakaavan laillisuuteen liittyviä menettelyllisiä tai sisällöllisiä valitusperusteita, joiden vuoksi asemakaavan muutosta koskeva kaupunginvaltuuston päätös tulisi lainvastaisena kumota. Kaava täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n sisältövaatimukset ja perustuu lain edellyttämiin riittäviin selvityksiin. Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa on järjestetty maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti. Kaavapäätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lain vastainen.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.1.2021 asemakaavan muutosehdotuksen 1. kaupunginosan korttelin 14 tontille 11 osoitteessa Kauppakatu 13. Päätöksestä tehdyssä valituksessa vaadittiin, että hallinto-oikeus ensisijaisesti kumoaa päätöksen ja hylkää maanomistajan hakemuksen asemakaavan muuttamisesta tai toissijaisesti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Lisäksi valituksessa vaadittiin, että jos hallinto-oikeus ei palauta asiaa uudelleen valmisteluun, hallinto-oikeus ainakin muuttaa asemakaavamääräyksiä siten, että kohteeseen voidaan rakentaa vain olennaisesti matalampi ja pelkästään asumistarkoituksiin tarkoitettu pienkerrostalo.

Kaupunginhallituksen antamassa lausunnossa todetaan muun muassa, että perustetta valituksenalaisen kaavamuutoksen kumoamiselle joko menettelyvirheen, kaavan vaikutusten riittämättömän selvittämisen ja arvioinnin taikka kaavamuutoksen sisällöllisen lainvastaisuuden perusteella ei ole.

Valtuustoaloite nykyistä joustavammista ja laajemmista palveluista rintamaveteraaneille

Kaupunginhallitus totesi rintamaveteraanien palveluista tehdyn valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi ja saattoi vastauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. 

Marika Visakorven (KD) sekä 13 muun kaupunginvaltuutetun 7.12.2020 tekemässä valtuustoaloitteessa esitetään rintamaveteraaneille valtion maksamien lakisääteisten palvelujen järjestämistä nykyistä joustavammin ja laajemmin. Valtuustoaloitteessa esitetään, että sotiemme veteraanien tulee saada kotona asumista tukevat sekä kuntoutuspalvelut nykyistä runsaampina ja joustavammin.

Kaupunginhallituksen antamassa vastauksessa todetaan muun muassa, että Valtiokonttorin rahoittamia kuntoutuspalveluja tuotetaan Jyväskylässä valtuustoaloitteessa kuvatulla tavalla. Lisäksi kotona asumista tukevista palveluista todetaan, että Jyväskylän kaupunki huolehtii rintamaveteraaneille myönnettävistä palveluista Valtiokonttorin määrittelemän ohjekirjeen sekä saadun määrärahan mukaisesti.

Valtuustoaloite avoimesta päätöksentekokulttuurista

Kaupunginhallitus saattaa avoimesta päätöksentekokulttuurista tehdyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa aloitteeseen annetun vastauksen riittäväksi. 

Kirsi Knuuttilan (Kesk.) ja Aila Paloniemen (Kesk.) sekä 13 muun valtuutetun 8.6.2020 tekemässä valtuustoaloitteessa esitetään, että Jyväskylän kaupunki strategiansa mukaisesti ja aktiivisesti edistää avoimuutta päätöksenteossa ja muussa viestinnässä.

Kaupunginhallituksen antamassa vastauksessa todetaan muun muassa, että Kaupungin tietojen ja asiakirjojen käsittelyssä, säilyttämisessä, arkistoinnissa sekä hävittämisessä noudatetaan muun muassa kuntalain, hallintolain, viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki), EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, kansallisen tietosuojalain, tiedonhallintalain, tehtäväkohtaisen erityislain sekä arkistolain säännöksiä. 

Viranomaisen julkisesta asiakirjasta jokaisella on oikeus saada tieto. Tiedon antaminen asiakirjasta, joka ei vielä ole tullut julkiseksi, on viranomaisen harkinnassa. Harkinnassa otetaan huomioon julkisuuslain 17§. Tiedon antamista tällaisesta asiakirjasta ei saa rajoittaa julkisuusperiaate ja julkisuuslain tarkoitus huomioon ottaen ilman asiallista ja laissa säädettyä perustetta eikä enempää kuin suojattavan edun vuoksi on tarpeellista. Tiedon pyytäjiä on kohdeltava tasapuolisesti. Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen laissa säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon. Julkisuuslaissa on lisäksi erikseen säädetty asianosaisen laajemmasta tiedonsaantioikeudesta viranomaisen asiakirjoihin.

Kuntalain 29 §:n mukaan kaupungin toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelun käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kaupungin tulee antaa riittävästi tietoja järjestämistään palveluista, taloudestaan, valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kaupungin on myös tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. Kaupungin hallintosäännön 6 §:ssä on määräykset kaupungin viestinnästä. Toimielimet ja viranhaltijat luovat omalla toiminnallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa ja huolehtivat, että kaupungin asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista sekä voivat osallistua ja vaikuttaa valmisteluun. Kaupunki viestii asukkailleen valmisteilla olevista asiakokonaisuuksista mm. tiedotteilla, verkkosivuilla, painetuissa lehdissä, erilaisissa infotilaisuuksissa ja sosiaalisessa mediassa. Tulevalla valtuustokaudella on tarkoitus siirtää viestinnän painopistettä yhä enemmän valmisteluvaiheeseen.

Kuntalaki määrää myös että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa eli kaupungin verkkosivuilla. Jyväskylässä toimielinten käsittelyyn tulevista asioista tiedotetaan julkaisemalla esityslista kaupungin verkkosivuilla. Samalla on kuitenkin  huolehdittava siitä, ettei salassa pidettäviä tietoja viedä yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden suoja toteutuu. Esityslistaa liitteineen ei tämän vuoksi voi aina viedä verkkosivuille sellaisenaan. Valmistelijoita on ohjeistettu kuvaamaan esittelytekstissä tarkoituksenmukaisesti liiteasiakirjan sisältö näitä salassa pidettäviä tietoja lukuun ottamatta. Näin varmistetaan, että vaikka itse liiteasiakirjaa ei julkaistaisi verkkosivulla, sisältö kerrotaan yleisellä tasolla esittelytekstissä. Päätöksentekijöille asiakirjat toimitetaan aina täydellisin tiedoin päätöksentekoa varten.

Valtuustokauden vaihtumisen yhteydessä kaupungin verkkosivut rakennetaan sisällöllisesti uudestaan siten, että toimielimen kokoonpanon yhteyteen täydennetään kuvaus toimielimen tehtäväalueesta ja sille hallintosäännössä delegoidusta toimivallasta. Verkkosivulta on myös linkitys esityslista/pöytäkirjahakuun.

Kuntavaalien äänestyspaikat

Koronapandemian vuoksi kuntavaalien 2021 ennakkoäänestysaika siirtyi kotimaassa 26.5.-8.6.2021 ja varsinainen vaalipäivä 13.6.2021. Muutoksesta johtuen 30.11.2020 päätettyihin varsinaisen vaalipäivän, ennakkoäänestyksen sekä laitosäänestyksen paikkoihin on tehty joitakin tarkennuksia.

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkoja on 30. Linkki esityslistan liitteenä olevaan varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkaluetteloon: https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1444603&version=1

Ennakkoäänestyspaikkoja on 17. Linkki esityslistan liitteenä olevaan ennakkoäänestyspaikka ja -aukioloaikaluetteloon: https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?+id=1448364

Laitosäänestyspaikkoja on 49. Linkki esityslistan liitteenä oleviin laitosäänestyspaikkaluetteloon: https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?+id=1448368

Kaupunginhallitus päätti kesän kokousajoista ja esittää myös valtuustolle kokousta 21.6.

Kuntavaalien ajankohdan siirryttyä kesälle nykyisen valtuuston, luottamuselinten ja -henkilöiden toimikautta on jatkettu 31.7.2021 saakka. Uuden valtuuston toimikausi alkaa 1.8.2021 ja uudet luottamushenkilöt toimielimiin valitaan valtuuston kokouksessa 2.8.2021.  Tämä merkitsee myös sitä, että uuden kaupunginhallituksen ensimmäinen kokous pidetään vasta 9.8.2021. Kaupunginhallitus päätti, että nykyisen kaupunginhallituksen kokoukset/iltakoulut pidetään 7.6.2021 alkaen maanantaisin kello 14.00 alkaen, mutta kokouksia/iltakouluja ei pidetä heinäkuussa. Puheenjohtajan kutsusta voidaan pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia ja iltakouluja. 

Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että nykyinen valtuusto kokoontuu vielä myös kesäkuussa 21.6. ja valtuuston seminaareja pidetään tarvittaessa joko samassa yhteydessä kokousasioiden käsittelyn jälkeen tai erikseen puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan kutsusta kokous tai seminaari voi alkaa myös muuna kellonaikana. Lisäksi ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Uuden valtuuston ensimmäinen kokous pidetään 2.8.2021. Uuden valtuuston perehdyttämistilaisuudet pidetään elo-syyskuussa. Uusille valtuutetuille tullaan lähettämään kesäkuun 2021 aikana valtuuston kokouskäytäntöihin liittyvää materiaalia sekä ohjeita. Lisäksi valtuuston kokousaikatauluun sovitellaan lisää perehdyttämistilaisuuksia loka-marraskuulle.


Esityslista on luettavissa verkossa: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginhallitus/jyvaskylan-kaupunginhallituksen-esityslistat-ja-poytakirjat  

Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501