Kuntaliiton keväällä 2020 tekemässä Kuntalaistutkimuksessa jyväskyläläisiltä kysyttiin arvioita kunnan järjestämistä palveluista, kunnasta asuinpaikkana sekä kunnallisesta päätöksenteosta. Kyselyssä kysyttiin palvelujen käytöstä, hoidosta sekä saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Tulokset on nyt julkaistu.

Tutkimuksen mukaan 66% jyväskyläläisistä ilmoitti pitävänsä melko tai erittäin hyvänä mahdollisuuksiaan hoitaa asioitaan kunnan kanssa. Vastaava luku oli vuonna 2017 tehdyssä edellisessä tutkimuksessa 59. Muissa vuoden 2020 tutkimukseen osallistuneissa yli 100 000 asukkaan kunnissa tyytyväisyys oli hieman Jyväskylää alempi 62%. 

Asukkaat kokevat elämän Jyväskylässä vertailukaupunkeja paremmaksi

Jyväskyläläisiltä kysyttiin myös arviota oman kuntansa sijoittumisesta kuntien välisessä kuvitteellisessa ”hyvä asua ja elää” -kilpailussa. Jos tällainen kilpailu järjestettäisiin, arvioi 75% vastaajista Jyväskylän sijoittuvan hyvin. Tässä kysymyksessä Jyväskylä repii kaulaa muihin vertailukaupunkeihin. Vastaava luku muissa tutkimukseen osallistuneissa yli 100 000 asukkaan kunnissa oli 65%.

Jyväskylässä käytetyimpiä kunnan tarjoamia palveluja ovat Kuntalaistutkimuksen mukaan kierrätystoiminta sekä jätehuolto. 91% kyselyyn vastanneista ilmoitti käyttäneensä kierrätystoimintaa ja 82% jätehuoltoa. Myös terveyskeskuslääkärin vastaanotto on jyväskyläläisille tuttu, sillä 71% vastasi käyttäneensä tätä kunnan palvelua.

Kirjasto ja perusopetus keräävät kiitosta

Erityisen tyytyväisiä palveluiden käyttäjät olivat kirjastopalveluihin ja perusopetukseen (luokat 1-6). Kuntalaistutkimuksen mukaan kirjastopalveluja oli käyttänyt 69% kuntalaisista ja niitä piti melko tai erittäin hyvin hoidettuna 91% kuntalaisista. Myös muissa tutkimukseen osallistuneissa yli 100 000 asukkaan kunnissa kirjastopalvelujen käyttäjäprosentti vastanneista oli 69% ja melko tai erittäin hyvin hoidettuna kirjastopalveluita piti 92%.

Jyväskylässä perusopetuksen (luokat 1-6) palveluja ilmoitti käyttäneensä 11% kyselyyn vastanneista. Heistä 79% piti tätä palvelua melko tai erittäin hyvin hoidettuna. Vastaavat luvut muissa tutkimukseen osallistuneissa yli 100 000 asukkaan kunnassa olivat yhtä suuret.  

Parannettavaa Jyväskylällä on kuntalaisten mielestä mm. mielenterveyspalveluissa ja teiden ja katujen hoidossa. Mielenterveyspalveluita oli käyttänyt 10% Kuntalaistutkimukseen vastanneista ja heistä 30% piti kyseistä palvelua melko tai erittäin hyvin hoidettuna. Muissa tutkimukseen osallistuneissa yli 100 000 asukkaan kunnissa mielenterveyspalveluita luvut olivat vastaavat. Teiden ja katujen hoitoa piti Jyväskylässä melko tai erittäin hyvin hoidettuna 41% vastanneista. Myös muissa tutkimukseen osallistuneissa yli 100 000 asukkaan kunnassa kuntalaisten huomiota oli kiinnittänyt teiden ja katujen hoito. 42% muissa kunnissa vastanneista piti kuntansa teitä ja katuja hyvin hoidettuina.

Äänestäminen edelleen suosituin tapa vaikuttaa

Kuntalaistutkimuksen mukaan vuoden 2021 kuntavaaleissa aikoi jyväskyläläisistä vastaajista äänestää 76%. Vastaajista 81% piti henkilöä tärkeimpänä äänestyspäätöstään ohjaavana tekijänä. Sen sijaan vain 4% vastanneista olisi itse valmis ottamaan vastaan kunnallisen luottamustehtävän. 

Kuntalaistutkimus toteutettiin Jyväskylässä keväällä 2020. Se on osa laajempaa Kuntaliiton tekemää tutkimusta, johon osallistuu 43 erikokoista ja erityyppistä kuntaa eri puolelta Suomea. Yli 100 000 asukkaan kunnista mukana ovat Jyväskylän lisäksi Oulu, Turku ja Vantaa. Kaikissa kunnissa kyselyyn vastasi 10 812 suomalaista. Jyväskylässä kyselyyn vastasi 656 henkilöä ja vastausprosentti oli 36,4. 

Jyväskylässä vastaava tutkimus on toteutettu vuosina 2008, 2011, 2015, 2017 sekä 2020. 

Tuloksia esiteltiin eilen kaupunginvaltuuston tiedoksiantotilaisuudessa Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, esitys on katsottavissa verkossa valtuustokokouksen tallenteesta tunnin kohdalla, tarkemmin ajassa 1.00.30 – 1.34.40. Linkki kokoustallenteeseen: https://kepit.tv/#/c/jyvaskyla/e/LYJESIPITA 

Jyväskylän tulosraportti (PDF) on myös luettavissa netissä kokonaisuudessaan osoitteessa: https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/kuntalaiskysely...

Lisätietoja Kuntalaistutkimuksesta:
Jyväskylän kaupunki
- erikoissuunnittelija Salla Pykälämäki, p. 050 430 2314

Suomen Kuntaliitto ry
- tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, p. 09 771 2504