Hyppää pääsisältöön

22.2.2021

Jyväskylän kaupunginhallitus antoi kokouksessaan mm. lausuntonsa Hippoksen rakentamista koskevaan kunnallisvalitukseen esittäen valituksen hylkäämistä. Lisäksi hallitus lausui työllisyyden kuntakokeiluun liittyvistä lakimuutoksista.
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija

Lausunto hallinto-oikeudelle kunnallisvalitusta koskevassa asiassa (Hippos2020) 

Jyväskylän kaupunki antoi vastauksensa hallinto-oikeudelle Hippos-hanketta koskevassa valitusasiassa. Kaupunginhallitus vaatii, että hallinto-oikeus jättää tutkimatta valituksen siltä osin kuin valitusperusteet liittyvät julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaiseen hankintamenettelyyn. Valitus tulee jättää myös tutkimatta siltä osin, kun kyse on valmistelua koskevasta päätöksestä. Muilta osin valitus tulee hallituksen mukaan hylkää kokonaisuudessaan. Toisena vaihtoehtona kaupunginhallitus esittää, että hallinto-oikeus hylkää valituksen kokonaisuudessaan ja velvoittaa muutoksenhakijat korvaamaan kaupungin oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen jätetyssä kunnallisvalituksessa valitetaan kaupunginvaltuuston 23.11.2020 tekemästä päätöksestä koskien Hippos2020-hankkeen periaatepäätöksen tarkentamista. Valituksessa esitetään, että valtuuston päätöksessä olisi kyseessä yhteisyrityksen hyväksi annetusta kuntalain vastaisesta takauksesta. Lisäksi katsotaan, että kaupunki on päätöksellään sitoutunut vastaamaan yksityisen yrityksen riskittömyydestä 30 vuoden ajan yhteensä 150 miljoonalla eurolla. Lisäksi valituksessa nostetaan esille, että kaupunki olisi päätöksellään luovuttanut yksityiselle konsortiolle merkittävästi asuntorakantamisen oikeutta, mikä on muun muassa valtiontukisäännösten vastaista. 

Kaupunginhallitus kiistää lausunnossaan kaikki valituksessa esitetyt väitteet. Hallitus toteaa lausunnossaan, että valitusperusteet kytkeytyvät suurilta osin elementteihin, jotka ovat osa hankintakokonaisuutta. Hallinto-oikeudella ei ole toimivaltaa tutkia valitusta näiltä osin. Valituksen kohteena oleva valtuuston päätös ei ole muutoinkaan kuntalain 135 § 2 momentin tarkoittamalla tavalla lainvastainen eikä päätös ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Valitus on tämän vuoksi hylättävä.

Kaupunginhallituksen mukaan Hippos-hankkeen myötä kaupunkilaisten liikuntapaikkojen määrä kasvaa alueella puolella ja alueelle sijoittuu myös korkeakoulujen opetus- ja tutkimustiloja sekä kaupallisia tiloja. Hankkeen taustalla on kaupungin nykyisten liikuntatilojen edellyttämät investoinnit Hippoksella. Jotta kaupunki voi hoitaa liikuntalain mukaiset velvoitteensa, tilat on peruskorjattava tai korvattava uudisrakennuksilla. Kaupunki on arvioinut Hippos2020-hankkeen public-private partnership uudistamishankkeen toimintamallin tarkoituksenmukaiseksi ja kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi tavaksi toteuttaa liikuntalain mukaiset velvoitteet liikuntatilojen rakentamisesta ja ylläpitämisestä suhteessa siihen vaihtoehtoon, että liikuntatilat rakennettaisiin kaupungin omana investointina. 

Jyväskylän kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Kaupunginhallitus antoi työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon työllisyyden kuntakokeiluun liittyvistä lakimuutoksista. Kaupunginhallituksen mukaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain, työttömyysturvalain sekä työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain muutosehdotukset ovat kaikki tarkoituksenmukaisia. Ehdotetut muutokset sujuvoittavat ja selkeyttävät asiakaspalveluprosesseja. Työttömyysturvatehtävien laajempi siirto kokeilukunnille virtaviivaistaa asiakaspalveluprosessia ja karsii päällekkäisen työn tekemistä. Kunnista voidaan mm. tehdä ns. peruslausunto suoraan työttömyysetuuden maksajalle sen sijaan, että lausunnon tekoa tarvittavat tiedot välitettäisiin ensin TE-toimistolle, mistä varsinainen lausunto tehtäisiin etuuden maksajalle. 

Kaupunginhallitus toteaa myös, että asiakkuuden siirtäminen kokeilun aikana tuo joustavuutta ja inhimillisyyttä asiakkaiden palveluun ja turvaa mm. kielellisten oikeuksien toteutumisen. Asiakkaan siirtämisestä on informoitava selvästi kaikkia osapuolia ja asiakkaan palvelut ei siirron yhteydessä saa heiketä.

Jyväskylän kaupungin liittyminen European Platform for Sport Innovation -verkostoon

Kaupunginhallitus päätti, että Jyväskylän kaupunki liittyy European Platform for Sport Innovation -verkoston jäseneksi ja valtuutti kaupunginjohtajan allekirjoittamaan jäsenhakemuksen. EPSI-verkoston jäsenyys tukee Jyväskylän kaupunkistrategian liikuntapääkaupunki-kärjen tavoitteita.

EPSI-verkoston jäsenenä Jyväskylän kaupunki saa tukea ja kumppaneita liikuntaan ja urheiluun liittyvän kansainvälisen rahoituksen hakemiseen, kansainvälistä näkyvyyttä Liikuntapääkaupunki-projektille sekä vahvistusta EU-edunvalvontaan liikunnan ja urheilun teemoissa. 

European Platform for Sport Innovation (EPSI) on liikuntaan, terveyteen ja vapaa-aikaan liittyvään innovaatiotoimintaan keskittyvä voittoa tavoittelematon eurooppalainen verkosto. Sen tavoitteena on edistää liikuntaan linkittyvien innovaatioiden syntyä Euroopassa. Innovaatiot voivat olla niin digitaalisia, teknisiä, ja sosiaalisia kuin esimerkiksi uusia toimintatapoja. Verkostossa on 92 jäsenorganisaatiota yli kahdestakymmenestä Euroopan maasta, edustaen muun muassa urheilun lajiliittoja, toimialoja, ekosysteemejä ja klustereita, tutkimuslaitoksia ja yliopistoja sekä julkisia toimijoita. Verkoston jäsenyys on tällä hetkellä ensimmäistä kertaa avoinna kaupungeille. 

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun yhteistyösopimusten hyväksyminen 

Kaupunginhallitus hyväksyi Keski-Suomen ELY-keskuksen, Keski-Suomen TE-toimiston ja KEHA-keskuksen sekä Jyväskylän seudun kokeilualueen kuntien (Jyväskylän kaupunki, Laukaan kunta, Muuramen kunta, Äänekosken kaupunki) välisen yhteistyösopimuksen. Samalla hallitus hyväksyi myös Jyväskylän seudun kokeilualueen kuntien (Jyväskylän kaupunki, Laukaan kunta, Muuramen kunta ja Äänekosken kaupunki) välisen yhteistyösopimuksen. 

Taustalla on Jyväskylän kaupungin hakeutuminen työllisyyttä edistävään kuntakokeiluun Laukaan ja Muuramen kuntien sekä Äänekosken kaupungin kanssa. Kuntakokeilussa kokeilukunnille siirtyy vastuu työmarkkinatuen ja peruspäivärahan piiriin kuuluvien työttömien ja palveluissa olevien työnhakijoiden sekä kaikkien alle 30-vuotiaiden ja vieraskielisten työttömien ja palveluissa olevien työnhakijoiden työvoimapalvelujen järjestämisestä. Kuntakokeilun piiriin kuuluu noin 12 000 - 14 000 työnhakija-asiakasta. Nyt hyväksytyissä sopimuksissa sovitaan osapuolten vastuista, velvollisuuksista, kokeilulain toteutuksesta ja yhteistyön muodoista. Kokeilut käynnistyvät 1.3.3021 ja jatkuvat 30.6.2023 saakka.
______________

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi muutoksia vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan kokoonpanoon sekä päätti pöydältä esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää nykyiselle edustajalle eron kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä ja nimeää hänen tilalleen uuden uskotun miehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501