Jyväskylän kaupunki julkaisi tänään taloustoimikunnan loppuraportin, jossa esitetään keinoja kaupungin talouden tasapainottamiseen tulevan valtuustokauden aikana. Sopeuttamistarpeen arvioidaan olevan noin 30 miljoonaa euroa. Sopeuttamistarve on pienentynyt merkittävästi, sillä vielä syksyllä sen arvioitiin olevan 50 miljoonaan euron suuruusluokkaa.

Nyt julkaistussa raportissa esitetään lukuisia vaihtoehtoja talouden sopeuttamiseen ja kaupungin toiminnan kehittämiseen.
 
- Loppuraportti on kattava tarkastelu siitä, millaisista talouteen ja kaupungin kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä tulevalla valtuustokaudella puhutaan. Samalla se on eräänlainen työkalupakki, jonka tarjoamia vaihtoehtoja on mahdollista hyödyntää seuraavina vuosina kaupungin päätöksenteossa talouden tasapainottamiseksi, taloustoimikunnan puheenjohtajana toimiva Meri Lumela tiivistää.  

Sopeuttamistarvetta pienentää vuoden 2020 positiivinen tilinpäätös

Sopeutustarpeen pienenemistä selittää kaupungin valmistumassa oleva tilinpäätös. Ennakkotietojen mukaan Jyväskylän tilivuosi 2020 on 16,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja kaupungin lainakanta pienenee 24,1 miljoonaa euroa. Ennakko-odotuksiin nähden koronavuoden talouden toteutuminen on pienimuotoinen ihme.
 
Positiivisen tilinpäätöksen taustalla tunnistetaan kolme tekijää. Ensinnäkin kaupunki lähti toteuttamaan heti koronakriisin alettua talouden sopeutustoimia. Koronasta aiheutui palvelusulkuja, joihin kaupunki reagoi nopeasti esimerkiksi siirtämällä henkilökuntaa eri tehtäviin ja siten vähentämällä sijaistarvetta. Henkilöstöä myös lomautettiin. Toimenpiteet pitivät kaupungin kulurakenteen hallinnassa ja toimintakulujen kasvu pysyi koronakriisin aikana Jyväskylässä maltillisena.
 
Toinen selittävä syy on koko Suomen talouden ja työllisyyden näkymien pelättyä maltillisempi heikkeneminen vuonna 2020. Kohtuullisena pysyneen tilanteen ansiosta kaupungin verotulot toteutuivat 6,1 miljoonaa euroa ennakoitua parempana.
 
Kolmas keskeinen syy on valtion myöntämät kertaluontoiset taloudelliset tuet koronatilanteen hoitamiseksi. Jyväskylään kirjattiin valtion koronatukia yhteensä 44,3 miljoonaa euroa.
 
- Koronavuoden tilinpäätöksen tulosta voidaan pitää erinomaisena. Tilinpäätöstä tarkasteltaessa pitää kuitenkin muistaa, että hyvä tulos johtuu ennen kaikkea koronan hoitamiseen liittyvistä kertaluontoisista valtion tuista. Ne tuet meiltä poistuvat. Taloustilanne oli Jyväskylässä haastava jo ennen koronaa ja perusasetelma on edelleen sama. Siksi hyvästä tilinpäätöksestä huolimatta kaupunki joutuu jatkamaan talouden sopeutusta tulevina vuosina, tiivistää Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Sopeuttamistoimet jakautuvat useammalle vuodelle

Taloustoimikunnan loppuraportissa esitetään hyvin erilaisia ja erikokoisia keinoja talouden sopeuttamiseksi. Suurin vaikutus on rakenteellisilla, toimialarajat ylittävillä muutoksilla. Toimenpiteet liittyvät mm. digitalisaatioon, palveluprosessien kehittämiseen, henkilöstömenojen tarkasteluun sekä hankintoihin.
 
Sopeuttamistoimien jakamista esitetään useammalle vuodelle. Käytännössä sopeuttamistyötä on jo lähdetty toteuttamaan. Vuoden 2021 hyväksyttyyn talousarvioon sisältyy jo noin 13 miljoonan euron sopeutustoimet. Vuoden 2022 sopeutustarpeen arvioidaan olevan noin 10 miljoonaa euroa. Vuosina 2023-2024 sopeutustarpeen arvioidaan olevan noin 4-5 miljoonaa euroa vuodessa.
 
- Raportti osoittaa selkeästi, että vuoden 2022 taloustilanne tulee olemaan erityisen haastava, sillä silloin valtion taloudelliset koronatuet päättyvät. Samaan aikaan kuntataloudessa nähdään koronan jälkiseuraamukset mm. vähentyneinä verotuloina sekä lisääntyneinä menoina. Menoja kuntatasolla kasvattaa mm. piiloon jäänyt hoitotarve sekä kriisin jälkihuolto, talous- ja strategiajohtaja Lasse Leppä ennakoi.
 
Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto pitää taloustilannetta haastavana, mutta lähtökohdat työlle ovat kunnossa.
 
- Vielä viime syksynä arvioitiin, että kaupungin talouden sopeutustarve olisi suuruusluokaltaan 50 miljoonaa, nyt se on noin 20 miljoonaa euroa vähemmän. Valtuusto hyväksyi jo kuluvan vuoden talousarviovalmistelussa ohjelman suurimman sopeutuserän. Näistä lähtökohdista on hyvä jatkaa työtä.

Talouden tasapainottamista pohdittu päättäjien ja virkamiesten yhteistyönä henkilöstöä kuullen

Talouden tasapainottamiseen tähtäävää suunnittelutyötä on ohjannut kaupunginhallituksen maaliskuussa 2020 asettama taloustoimikunta. Toimikunta sai tehtävänannokseen valmistella laajan talousohjelman vuosille 2021–2025. Työssä hyödynnettiin FCG Perlacon Oy:n Eero Laesterän asiantuntemusta ulkoisen arvioijan roolissa. Nyt valmistunut loppuraportti on siten ulkoinen ja riippumaton arviointi Jyväskylän kokonaistilanteesta.
 
Raportin sisältöjä on työstetty kaupungin virkamiehistä ja työntekijöistä koostuvissa asiantuntijaryhmissä. Henkilöstön ideoita on kerätty osana vuoden 2020 talousarviovalmistelua ja ne on käyty läpi eri asiantuntijaryhmissä sekä jatkojalostettu osaksi kokonaisuutta. Valmistelua on raportoitu tiiviisti säännöllisesti kokoontuneelle taloustoimikunnalle sekä kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Kaikki valtuustoryhmät ovat osallistuneet taloustoimikunnan työskentelyyn.
 
Loppuraporttia tullaan hyödyntämään talousarviotyön tukena tulevalla valtuustokaudella. Sen pohjalta voidaan myös laatia pitkän aikavälin kestävyys- ja kehitysohjelma. Julkaistua raporttia ei siten hyväksytä sellaisenaan, vaan varsinaisten päätösten aika on tulevina vuosina.
 
- Raportista valittavat varsinaiset toimenpiteet tuodaan normaaliin tapaan valmisteltuina toimielinten ja valtuuston käsittelyyn ja päätöksentekoon. Henkilöstön osallisuudella on jatkossakin keskeinen asema ja heiltä saatavat ideat halutaan hyödyntää kaupungin toiminnan kehittämistyössä, taloustoimikunnan puheenjohtaja Meri Lumela summaa.
 
INFO: Ulkoiseen arviointiin perustuva loppuraportti on luettavissa kaupungin verkkosivuilla
 
Jyväskylän kaupunki antoi keväällä 2020 FCG Perlacon Oy:lle toimeksiannon tehdä kaupungille ulkoisen arvioinnin, jonka perusteella etsitään kaupungille tarvearvion (tarkentunut arvio 30 M€) mukainen määrä kaupungin taloutta sopeuttavia toimenpiteitä. Työn lopputuloksena syntyi raportti Jyväskylän kaupunki - onko kaupungilla varaa sopeuttaa vai olla sopeuttamatta?
 
Julkaistun raportin sisältämiä toimenpide-ehdotuksia ei tulla hyväksymään tai ottamaan käyttöön sellaisenaan vaan ulkopuoliseen arviointiin perustuvaa raporttia hyödynnetään laajasti tulevien vuosien päätöksenteossa sekä talousarviotyössä.
 
Yksittäiset kehittämis- tai säästötoimenpiteet valmistellaan normaalisti päätöksentekoon osana talousarvion valmistelua. Talousarviovalmisteluun tullaan sisällyttämään eri toimenpiteiden vaikutusten ennakkoarviointi sekä toimenpiteiden aikataulut ja vastuut.
 
Toimenpiteiden toteuttamiseen tulee vaikuttamaan olennaisesti myös sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen ja palveluiden mahdollinen siirto hyvinvointialueille tulevan valtuustokauden aikana.
 
Raportti on luettavissa kello 16.00 alkaen kaupungin verkkosivuilta osoitteessa https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginhallitus/taloustoimikunta .
 
Sivuilta löytyy myös tiivistetyt ennakkotiedot kaupungin tilinpäätöksestä. Kaupungin virallinen tilinpäätös tullaan allekirjoittamaan kaupunginhallituksen kokouksessa 29.3.2021, jolloin tilinpäätöstiedot julkaistaan kokonaisuudessaan.
 
Lisätietoja:
Jyväskylän taloustoimikunnan puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, puh. 050 554 7167
Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, puh. 050 336 2819
Jyväskylän talous- ja strategiajohtaja Lasse Leppä, puh. 050 599 9545
FCG Perlacon Oy:n kuntatalouden asiantuntija Eero Laesterä, puh. 0400 735 772